Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Nikola Kotur

Viši naučni saradnik
Laboratorija za molekularnu biomedicinu
Grupa za molekularnu biomedicinu

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob: +381 65 397 64 45
Tel:  +381 11 397 64 45
Fax: +381 11 397 58 08
E-mail: nikola.kotur@imgge.bg.ac.rs     

OBRAZOVANJE

2015 – doktor bioloških nauka, Biološki fakultet (BF), Univerzitet u Beogradu (UB), (naslov teze: "Farmakogenetika 6-merkaptopurina i metotreksata u dečjoj akutnoj leukemiji")
2009 – Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, BF, UB

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2016 – Naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), UB
2012 – Istraživač saradnik, IMGGI, UB
2011 – Istraživač pripravnik, IMGGI, UB

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

U fokusu mojih istraživanja je farmakogenetika dečje akutne limfoblastne leukemije (ALL). Okosnicu terapije za ove pacijente čine lekovi 6-merkaptopurin (6-MP) i metotreksat, čija efikasnost i toksičnost zavise od varijanti u genima koji kodiraju enzime i transportere u metaboličkim putevima ovih lekova. Cilj je naći genetičke varijante koji utiču na toksičnost i efikasnost lekova kod ALL pacijenata da bi se odredila doza terapije u saglasnosti sa genetičkom dispozicijom pacijenta.

Tiopurin S-metiltransferaza (TPMT) je enzim koji uklanja 6-MP. Cilj je objasniti uticaj 6-MP leka u kontekstu arhitekture VNTR regiona u promotoru gena za TPMT na transkripciju gena za TPMT. Bolje razumevanje regulacije transkripcije gena za TPMT doprineće poboljšanju terapijskih protokola. 

PUBLIKACIJE

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET