Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Irena Marjanović

Naučni saradnik
Laboratorija za molekularnu biomedicinu
Grupa za molekularnu biomedicinu

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob:   +381 65 397 64 45
Tel:     +381 11 397 64 45
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: irena.marjanovic@imgge.bg.ac.rs       

OBRAZOVANJE

2018 - doktor bioloških nauka, Biološki fakultet (BF), Univerzitet u Beogradu (UB),
(naslov teze: "Identifikacija molekularno-genetičkih markera patogeneze akutne mijeloidne leukemije")
2011 - Doktorske studije. Modul - molekularna biologija eukariota, FB, Univerzitet u Beogradu
2010 - Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, FB, Univerzitet u Beogradu

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2019 – naučni saradnik, Laboratorija za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB
2013 - istraživač saradnik, Laboratorija za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB
2012-2013 - istraživač pripravnik, Laboratorija za molekularnu biomedicinu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, (IMGGI), Univerzitet u Beogradu (UB)

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Akutna i hronična mijeloidna leukemija. Multipli mijelom. Genetička osnova i poremećaj procesa diferencijacije, proliferacije i apoptoze. Molekularni markeri značajni za dijagnozu bolesti, praćenje i terapiju ovih hematoloških maligniteta.

PUBLIKACIJE

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET