INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Detekcija, identifikacija i kvantifikacija genetičkih modifikacija prisutnih kod biljaka i hrane biljnog porekla, primenom metode kvalitativnog PCR i kvantitativnog Real Time PCR

O ANALIZI

Zakon o genetički modifikovanim organizmima (GMO) Republike Srbije zabranjuje stavljanje u promet proizvoda od GMO, kao i gajenje u komercijalne svrhe GM organizama. Usluga detekcije, identifikacija i kvantifikacija genetičkih modifikacija prisutnih kod biljaka i hrane biljnog porekla, vrši se metodama koje su propisane od strane Referentne laboratorije EU i akreditovane od strane Akreditacionog tela Srbije. IMGGI je ovlašćen od strane Ministarstva poljoprvrede, šumarstva i vodoprivrede za ovu vrstu ispitivanja.

Tipovi uzoraka

Biljni materijal i hrana koja u sebi sadrži sirovine biljnog porekla

Priprema uzorka

  • Semenski materijal (soja 280g, kukuruz 420g, ostalo seme masa 1000 zrna)
  • Hrana i hrana za životinje 100g
  • Biljni materijal (dogovor u zavisnosti od biljne vrste i tipa uzorka)

Vreme prijema uzoraka

Uzorak se može predati svakog radnog dana u periodu od 7-18 časova.

Opis rezultata

Rezultat se izražava kao prisustvo/odsustvo modifikacije. U slučaju prisustva modifikacije određuje se njen tip i nivo modifikovanosti izražava procentualno (%m/m).

Preuzimanje rezultata

Izveštaji o ispitivanju se šalju elektronski i konvencionalnom poštom.

CENOVNIK

Naziv analizeCena (dinari)Poziv na brojTrajanje analize (radni dani)
Naziv analize:

Detekcija i identifikacija specifičnih genetičkih modifikacija u biljnom materijalu
i hrani biljnog porekla (detekcija po paru prajmera korišćenih u analizi)

Cena (dinari):

3.600,00

Poziv na broj:

58

Trajanje analize (radni dani):

2

Naziv analize:

Kvantifikacija specifičnih genetičkih modifikacija u biljnom materijalu, cena po uzorku

Cena (dinari):

18.3600,00

Poziv na broj:

59

Trajanje analize (radni dani):

2

Kontakt

dr Jelena Samardžić

Mob: +381 65 3976414
e-mai:lab08@imgge.bg.ac.rs

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Uplatu izvršiti na račun
160-350089-28
Svha uplate (Naziv analize) i
poziv na broj dat u tabeli CENOVNIK

Napomene

LOD=0,05%


LOQ=0,1%

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET