INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Pravila odlučivana i izjava o usaglašenosti

Izvod iz procedure
Izveštavanje o rezultatima ispitivanja IMGGI-LAB-510-101
(Izdanje A, Izmena 3 12.11.2020.)

Ovim dokumentom se propisuje  način na koji SLI daje izjavu o usaglašenosti koja je sastavni deo Izveštaja o ispitivanju, shodno standardu 17025:2017 (tačke 7.8.3. i 7.8.6. )

Izjava o usaglašenosti

Izjava o usaglašenosti se daje u okviru Izveštaja o ispitivanju.

Korisnik usluga može zahtevati da se izvrše ispitivanja i izda Izveštaj o ispitivanju bez davanja izjave o usaglašenosti.

Izjava o usaglašenosti se daje na osnovu vrednosti parametara definisanih odgovarajućim zakonskim aktima ili deklaracijom, a u skladu sa dokumentovanim pravilima odlučivanja.

 Pravila odlučivanja pri iskazivanju usaglašenosti sa propisom ili deklaracijom za jednu veličinu

  • Kad se rezultat merenja, koji uključuje proširenu mernu nesigurnost, poredi sa vrednostima gornje granice definisanim u zakonu, propisu ili, mogu se razlikovati 4 slučaja (Slika 1).

1. slučaj: rezultat merenja s proširenom mernom nesigurnošću (za interval poverenja od 95%) nalazi se ispod gornje granice definisane zakonom, propisom ili deklaracijom;

2. slučaj: rezultat merenja nalazi se ispod gornje granice, definisane zakonom, propisom ili deklaracijom, ali interval proširene merne nesigurnosti prelazi definisanu granicu

3. slučaj: rezultat merenja nalazi se iznad gornje granice, definisane zakonom, propisom ili deklaracijom, ali interval proširene merne nesigurnosti obuhvata deo intervala koji je propisan;

 4. slučaj: rezultat merenja s proširenom mernom nesigurnošću nalazi se iznad gornje granice, granice specifikacije.

pravila odlucivanja grafikon

Slika 1. Usaglašenost sa graničnim vrednostima ( gornja granica) 

Prihvatanje ili odbijanje usaglašenosti rezultata merenja sa specifikacijom kada je izmerena vrednost svojstva koje se ispituje blizu granične vrednosti može rezultirati pogrešnom odlukom i dovesti do neželjenih posledica. Takve odluke se uglavnom vezuju sa dva slučaja kada je u zakonskoj regulativi, ili tehničkim specifikacijama zastupljena jedna gornja granična vrednost prihvatljivosti rezultata ispitivanja ( Slika 1, slučaj 2 i 3).

  • Prvo pravilo odlučivanja

 Da bi se mogućnost donošenja pogrešne odluke svela na najmanju meru i za SLI i za korisnika, najčešće se koristi i korisniku nudi  pravilo odlučivanja koje se naziva „jednostavno prihvatanje“ ili „podeljeni rizik“. Na osnovu ovog pravila, Laboratorija i korisnik rezultata ispitivanja su saglasni da prihvataju usaglašavanje (ili u suprotnom odbacivanje) predmeta ispitivanja čije svojstvo ima izmerenu vrednost u intervalu prihvatljivosti. Na taj način, kao što i sam alternativni naziv „podeljeni rizik“ implicira, jednostavnim pravilom odlučivanja o prihvatanju, Laboratorija i korisnik dele posledice pogrešnih odluka. Primenjujući ovo pravilo odlučivanja u jedino slučaju 1. rezultat je usaglašen a u svim ostalim slučajevima (2,3 i 4) je neusaglašen Slika 1.

  • Drugo pravilo odlučivanja podrazumeva razmatranje i uključivanje proširene merne nesigurnosti. Kod ovog pravila postoje 4 opcije:           

1. ukoliko su izmerena vrednost i izmerena vrednost + merna nesigurnost U manje od

  zadate vrednosti rezulta je usaglašen,

2. ukoliko je izmerena vrednost manja od zadate vrednosti, a izmerena vrednost + merna

    nesigurnost U veća od zadate vrednosti rezultat je usaglašen,

3. ukoliko je izmerena vrednost veća od zadate vrednosti, a izmerena vrednost – merna

    nesigurnost U manja od zadate vrednosti rezultat nije usaglašen.

4. ukoliko su izmerena vrednost i izmerena vrednost – merna nesigurnost U veće od zadate

    vrednosti rezultat nije usaglašen. 

 

U Beogradu 16.11.2020.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET