INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

OPŠTA PRAVILA POSLOVANJA

Izjava o poštovanju nepristrasnosti i poverljivosti

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd, (IMGGI) je naučni institut osnovan u cilju naučnoistraživačkog rada na polju molekularne genetike, genetičkog inženjerstva, biomedicine i biotehnologije. U okviru svoje delatnosti, IMGGI pruža usluge laboratorijskog ispitivanja iz navedenih oblasti, stanovništvu, odnosno zainteresovanim fizičkim i pravnim licima (korisnici) u okviru kojih se koriste i biološki uzorci humanog porekla. 

IMGGI je organizovan kao nepristrasna, kompetentna i odgovorna ustanova, koja poseduje sistem menadžmenta usklađen sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025, kao i organizacionu strukturu koji obezbeđuju potpuno poverenje korisnika usluga u njegove procese ispitivanja.

Poštovanje principa nepristrasnosti i poverljivosti ostvareno je kroz poštovanje usvojene Politike kvaliteta i odgovarajućih pravila u procesu pružanja usluga, kao i kroz organizacionu strukturu i odgovarajući sastav rukovodećeg osoblja u IMGGI.

Rukovodeće i ostalo osoblje koje učestvuje u procesu ispitivanja/naučnih istraživanja nije ni u kom smislu povezano sa korisnicima usluga (pravna ili fizička lica)/ispitanicima, niti su pod bilo kakvim finansijskim, komercijalnim ili drugim pritiscima, koji bi mogli da utiču na rezultate procesa ispitivanja/ naučnih istraživanja.

Zarad ostvarivanja i održavanja poverenja i nepristrasnosti, izveštaji/ rezultati naučnih istraživanja, koji proisteknu iz laboratorijskih aktivnosti IMGGI, zasnivaju se isključivo na objektivnim rezultatima.

Zaposleni u IMGGI koji učestvuju u poslovima ispitivanja obavezali su se da će svoje poslove i radne zadatke izvršavati nepristrasno, isključivo u skladu sa pravilima utvrđenim standardima, dokumentima sistema menadžmenta, kao i ostalim opštim aktima IMGGI.

U cilju sprečavanja sukoba interesa IMGGI obezbeđuje da niko od učesnika, u procesu pružanja usluga ili naučnih istraživanja, nije ni na koji način koji može da ugrozi nepristrasnost, povezan sa korisnikom usluga/ispitanikom. Osoblje koje učestvuje u procesu ispitivanja/ naučnih istraživanja obavezalo se da će u slučaju sukoba interesa tj. povezanosti sa korisnikom usluga/ispitanikom (na osnovu vlasništva, odnosno suvlasništva, srodstva, učešća u radu korisnika/ispitanika, radnog angažovanja po ugovoru ili bilo kom drugom osnovu kod korisnika/ispitanika, finansijske zavisnosti od korisnika/ispitanika, korišćenja bilo kojih resursa zajedno sa korisnikom/ispitanikom, kao i dobijanja od korisnika/ispitanika bilo kojih pogodnosti) o tome odmah obavestiti ovlašćeno lice u IMGGI.

Sve informacije o predmetu laboratorijskih ispitivanja/naučnih istraživanja koje dostavi korisnik/ispitanik ili koje osoblju IMGGI budu dostupne iz drugih izvora (resorno ili drugo ministarstvo, drugi organi i sl.), a koje imaju status poverljivosti, tretiraju se kao poslovna tajna. Zaposleni u IMGGI koji učestvuju u poslovima ispitivanja/ naučnih istraživanja obavezali su se na čuvanje takvih informacija, kao poverljivih.

Korisnik usluge svoje primedbe/utiske na pružene usluge može predati anonimno popunjavanjem ankete ili upitnika na internet stranici IMGGI/USLUGE ili putem e-mail na : usluge@imgge.bg.ac.rs .

Prava i obaveze IMGGI i korisnika/ispitanika u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti 

IMGGI obrađuje sledeće podatke o ličnosti radi sprovođenja biomedicinskih analiza u:

  • naučnoistraživačke svrhe (ime i prezime, pol, starost, anamneza bolesti, DNK, krv, bukalni bris, citogenetički preparat, koštana srž i drugi biološki uzorci humanog porekla)
  • komercijalne svrhe, na zahtev, uz novčanu nadoknadu (ime i prezime, pol, starost, anamneza bolesti, telefon, adresa, e-mail), gde dalje ti rezultati mogu da se obrađuju u naučnoistraživačke svrhe.

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti u naučnoistraživačke i komercijalne svrhe je pristanak korisnika/ispitanika, a sve na osnovu sledećih članova Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS (Sl.glasnik 87/18):

  • čl. 6.st.1. – kada se podaci o ličnosti obrađuju u naučnoistraživačke svrhe, smatra se da se ne obrađuju na način koji nije u skladu sa prvobitnom svrhom
  • čl.12.st.1. tč.3. – neophodnost obrade u svrhu poštovanja pravnih obaveza rukovaoca
  • čl.17. st.2.tč.10. - obrada genetskih podataka se sprovodi u svrhu naučnog istraživanja, i
  • čl.44. Zakona o nauci i istraživanjima RS (Službeni glasnik RS br.49/19) – rukovalac je naučni institut čija primenjena delatnost su osnovna i primenjena istraživanja.

Takođe, u skladu sa čl.92. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kada se obrada genetskih podataka sprovodi u svrhu naučnog istraživanja, IMGGI preduzima odgovarajuće organizacione i tehničke mere, odnosno pseudonimizaciju, koja podrazumeva obeležavanje uzorka korisnika/ispitanika numeričkom oznakom i na taj način onemogućava da se podaci o ličnosti pripišu tom korisniku/ispitaniku.

Svi podaci o ličnosti korisnika/ispitanika čuvaće se u IMGGI neograničeno, u skladu sa čl.8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS.

Ukoliko se podaci o ličnosti korisnika/ispitanika prenose u druge države, IMGGI će obezbediti primeren nivo zaštite podataka o ličnosti i definisati adekvatne organizacione i tehničke mere za zaštitu tih podataka, što podrazumeva i zaključivanje ugovora o prenosu podataka, ukoliko država nije u listi država u kojima je obezbeđen primeren nivo zaštite.

Na osnovu čl.30.st.5.tč.4. i čl.92.st.3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti korisnik/ispitanik nema pravo da podnese zahtev za brisanje, pristup, ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kada je obrada tih podataka neophodna u svrhu naučnog istraživanja, a ostvarivanje tog prava bi moglo da onemogući ili ugrozi ostvarivanje ciljeva te svrhe.

Korisnici/ispitanici imaju pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (ul. Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, e-mail: office@poverenik.rs), ukoliko smatraju da su obradom podataka o ličnosti povređena njihova prava.

Za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti korisnik/ispitanik može da se obrati licu za zaštitu podataka o ličnosti u IMGGI na e-mail: dpo@imgge.bg.ac.rs

Datum:

                             DIREKTOR

16.11.2020.

Dr Jelena Begović

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET