Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Ćelijska i molekularna biologija mišića


 • Grupa za ćelijsku i molekularnu biologiju mišića izučava različite aspekte strukture i funkcije poprečnoprugastih mišića – srca i skeletnih mišića. Od posebnog interesa su molekularni mehanizmi:

  • Regeneracije srca
  • Reparacije skeletnih mišića
  • Adaptacije mišićne ćelije na stres
  • Nastanka i razvoja rabdomiosarkoma

  Centralno mesto u proučavanju procesa oporavka mišićnog tkiva nakon povrede i adaptivnog odgovora na stres pripada genima koji kodiraju članove familije mišićnih proteina sa ankirinskim ponovcima (eng. Muscle Ankyrin Repeat Proteins, MARP). ANKRD1 i ANKRD2 učestvuju u mehanotransdukciji signala sa sarkomere u jedro, gde modulišu ekspresiju ciljnih gena. Eksprimirani su tokom razvića srca i skeletnih mišića, povećanog mehaničkog opterećenja ovih organa i u patološkim stanjima poput infarkta miokarda i miopatija. Profilisanje njihove ekspresije, potraga za interagujućim partnerima i signalnim putevima u koje su uključeni, i odgonetanje njihove funkcije nam pružajuju nova znanja o mehanizmima regeneracije i reparacije mišića, kako u fiziološkim, tako i u uslovima stresa. U rabdomiosarkomima analiziramo gene ANKRD1 i ANKRD2 kao markere za diferencijalnu dijagnostiku ove bolesti i razmatramo ih kao potencijalne terapeutske targete.

  Model sistem u našim istraživanjima je zebrica (Danio rerio). Mutanate generisane Crispr/Cas9 tehnologijom i reporterske linije koristimo za odgonetanje funkcije ispitivanih gena. Uspostavili smo model infarkta miokarda, mehaničke povrede mišića, kao i model treninga izdržljivosti. Osim zebrica, koristimo ćelijske kulture i uzorke kadaveričnih humanih mišića. Vladamo širokom paletom metoda i tehnika za analizu proteina (western blot, imunohistohemija, imunocitohemija, metode za detekciju protein-protein interakcija kao što su pull down i koimunoprecipitacija). Posedujemo metodološku ekspertizu u fluorescentnoj i konfokalnoj mikroskopiji.

 • Snežana Kojić, naučni savetnik
  E-mail: snezanakojic@imgge.bg.ac.rs 
  Tel: +381 66 8038500
  Vojvode Stepe 444A, PO Box 23, 11010 Beograd, Srbija


 • NAUČNI SARADNICI:

  ISTRAŽIVAČ SARADNIK:

  ISTRAŽIVAČ PRIPRAVNIK:

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET