Kursevi

Institut organizuje obuke za zainteresovane pojedince ili manje grupe u cilju sticanja teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti molekularne genetike i genetičkog inženjerstva. Institut nudi nekoliko kurseva definisanog obima i cene, a za zainteresovane pojedince ili ustanove mogu se organizovati i obuke čiji se obim i cena određuju po dogovoru. Za sve kurseve koje se realizuju u IMGGI polaznici dobijaju potvrdu o pohađanju obuke.

Uplata se vrši na račun IMGGI najkasnije 3 dana posle završetka kursa.

Kontakt:
dr Aleksandra Nikolić
+381 11 3976658
courses@imgge.bg.ac.rs 

Kratki kursevi u IMGGI

Kvantitativni („real-time“) - PCR

Obuhvata teorijske osnove metode, principe TaqMan i SYBR Green hemije, primenu metode u testovima ispitivanja visine genske ekspresije i alelske diskriminacije i obradu i tumačenje rezultata

 • Trajanje: 3-5 dana
 • Broj polaznika: 1-3
 • Cena: 48 000 dinara

Izolacija DNK i PCR amplifikacija 1 (humani materijal)

Obuhvata izolaciju DNK iz humanog biološkog materijala (periferne krvi i salive), PCR amplifikaciju i analizu DNK elektroforezom u agaroznom gelu

 • Trajanje: 2 ili 3 dana
 • Broj polaznika: 1
 • Cena: 15 000 dinara

Izolacija DNK i PCR amplifikacija 2 (bakterije)

Obuhvata izolaciju DNK iz bakterijskih ćelija iz različitih uzoraka (tkiva, fecesa, vode), PCR amplifikaciju i analizu DNK elektroforezom u agaroznom gelu

 • Trajanje: 2 ili 3 dana
 • Broj polaznika: 1-2
 • Cena: 15 000 dinara

Priprema proteinskih ekstrakata i analiza proteina metodom "Western blot"

Obuhvata pripremu proteinskih ekstrakata iz uzoraka humanih ćelija u kulturi i humanog tkiva i analizu proteina metodom "Western blot"

 • Trajanje: 3 dana
 • Broj polaznika: 1-2
 • Cena: 20 400 dinara

Sekvenciranje DNK 1 (bakterije)

Obuhvata teorijsku (osnove metode sekvenciranja, osnove bioinformatičke analize) i praktičnu obuku (PCR, reakcija sekvenciranja, kapilarna gel elektroforeza / rad na sekvenceru, pretraživanje baze podataka - BLAST i tumačenje rezultata pretraživanja)

 • Trajanje: 2 dana
 • Broj polaznika: 1-3
 • Cena: 15 000 dinara

Sekvenciranje DNK 2 (humani materijal)

Obuhvata izolaciju DNK iz periferne krvi, PCR amplifikaciju, analizu DNK elektroforezom u agaroznom gelu, prečišćavanje PCR produkata i sekvenciranje DNK sa analizom rezultata

 • Trajanje: 3 dana
 • Broj polaznika: 1-3
 • Cena: 50 400 dinara

PFGE genotipizacija

Obuhvata teorijske osnove metode i praktičnu obuku za genotipizaciju (analizu kompletnog restrikcionog obrasca) Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija

 • Trajanje: 5 dana
 • Broj polaznika: 1-2
 • Cena: 60 000 dinara

Osnovi rada sa embrionima zebrica (Danio rerio)

Kurs obuhvata kratak teorijski pregled o gajenju i razviću zebrica, kao i o zebricama kao model sistemu. Eksperimentalni deo kursa podrazumeva osnove prepoznavanja različitih stupnjeva u razviću embriona zebrice i osnove manipulacije embrionima (skidanje horiona, postavljanje tretmana, mikroskopiranje), kao i obuku za izvođenje testa akutne toksičnosti na embrionima zebrica (u skladu sa smernicama OECD).

 • Trajanje: 5 dana (ponedeljak-petak)
 • Broj polaznika: 1-2
 • Cena: 21 120 dinara

Please publish modules in offcanvas position.