Tekući projekti

Program rada IMGGI za 2021. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 451-03-9/2021-14/200042
Rukovodilac: Dr Jelena Begović, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: svi zaposleni istraživači


MEĐUNARODNI PROJEKTI 
Evaluacija ekspresije AKR1B1 u stromi kolorektalnih tumora

Naučno-istraživački projekat u okviru naučne i tehnološke saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Saveta za naučnotehnološka istraživanja Turske, 2021-2024
Rukovodilac: Dr Aleksandra Nikolić
Učesnici iz IMGGI: Dr Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić


Bioinovacija za cirkularnu ekonomiju plastike (BioICEP)

Evropskа komisija, H2020-870292, 2020-2023
Rukovodilac: Dr Margaret Fournet, Athlone Institute of Technology, Ireland
Koordinator za IMGGI: Dr Jasmina Nikodinović-Runić


Optimizacija strukture sekundarnih metabolita radi poboljšanja njihove antifungalne aktivnosti

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Sandra Vojnović, IMGGI


CEEPUS mreža “Managing forests for climate change”

Evropska Unija, CIII-BA-0000-00-1920, 2019-
Rukovodilac: Prof. Milan Mataruga, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić


Bioinformatička mreža za zdravlje biljaka

EUPHRESCO, 2019-2022
Rukovodilac: Dr Annelies Haegeman, Flandrijski istraživački institut za poljoprivredu, ribarstvo i hranu, Belgija
Učesnici iz IMGGI: Dr Bojana Banović Đeri, dr Jelena Samardžić


Funkcionalizacija biopolimera

Bioplastech Ltd., Dublin, Ireland, BP2013, 2013-
Rukovodilac: Dr Jasmina Nikodinović-Runić, IMGGI


Uspostavljanje kompatibilnih institucionalnih registara i mreže savetovališta za hereditarne gastrointestinalne tumore

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske, 337-00-205/2019-09/34, 2019-2021
Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnik iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić


Zebrica kao model sistem za istraživanje astme - uloga Wnt signalnog puta u odgovoru na pušenje

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, 2019-2021
Rukovodilac: Dr Aleksandra Divac Rankov, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić


Upotreba bakteriofaga i fagnih enzima u borbi protiv ćelija Acinetobacter baumannii u biofilmu

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Italije i Republike Srbije, 2019-2022
Rukovodilac: Dr Goran Vukotić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Nemanja Stanisavljević, Mina Obradović, Milka Malešević, Katarina Novović, Dr Milan Kojić


Primena silicijuma radi ublažavanja oksidativnog stresa i poboljšanja otpornosti ječma izloženog ultaljubičastom zračenju i suši

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije, 2020-2022
Rukovodilac projekta: Dr Marija Vidović, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Dragana Bosnić


SCREEN - Searching for molecular signatures of Mulvihill-Smith syndrome

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6436164, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Nataša Kovačević Grujičić, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Danijela Drakulić


NEURAD - Testing neurogenic potential of induced pluripotent stem cells derived from alzheimer’s disease patients

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6436225, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Marija Švirtlih, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Isidora Petrović


Pro-Belgrade - Could Prothrombin Belgrade mutation affect blood vessels? A new insight into thrombosis mechanism

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6476784, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Valentina Đorđević, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Sofija Dunjić


ProORC - Profiling ORC genetics and regulation in cance

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6504965, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Jelena Kušić Tišma, IMGGI


PLASH - Probiotic lactobacilli as therapeutics for wound healing

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6426409, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Ivana Strahinić, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Miroslav Dinić


OxInDisPro - Overexpression of intrinsically disordered protein ATDSS1 in different plant systems – an analysis of its role in response to the oxidative stress

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6473515, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Gordana Timotijević, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Ivana Nikolić


De-novo sekvenciranje 82 odabrana bakterijska soja sa potencijalom u bioremedijaciji i razgradnji biomase

JGI Community Science Program, US DOE, FP00010829, 2020-2023
Rukovodilac: Dr MIlica Ćirić, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Lidija Đokić


Očuvanje jedinstvene biološke raznolikosti u slivu Drine: Studija procene za Srbiju - Molekularno-genetička studija Pančićeve omorike na teritoriji Nacionalnog Parka Tara

Prekogranični program Srbija - Bosna i Hercegovina u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) Evropske komisije, 48-00-00046/2016-28-6-T2
Rukovodilac projekta: Marijana Josipović, Nacionalni Park Tara
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić


Kombinovana fenotipizacija sa transkriptomikom u cilju identifikacije samooplodnih linija kukurza tolerantnih na sušu u vegetativnoj fazi razvića biljaka (“POINTeD Maize”)

Evropska mreža za fenotipizaciju biljaka 2020 (EPPN2020), ID 422, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Dejan Dodig, Institut za kukuruz “Zemun Polje”
Učesnik iz IMGGI: Dr Bojana Banović Đeri


Sinteza hibridnih nanomaterijala oksida metala i derivata 4-aminohinolina kao inhibitora međubakterijske komunikacije kod Pseudomonas aeruginosa

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske, program “Pavle Savić”, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Dejan Opsenica, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
Učesnik iz IMGGE: Dr Lidija Šenerović


Uticaj miR-219 i miR-221 na radiosenzitivnost glioblastoma ćelija

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, 2021-2022
Rukovodilac: Dr Danijela Stanisavljević Ninković
Učesnici iz IMGGI: Akademik Milena Stevanović, dr Danijela Drakulić, Vanda Balint, Jelena Pejić

NACIONALNI PROJEKTI
Proučavanje efekta mikrodelecije hromozoma 22 (22q11) na pojavu neurorazvojnih poremećaja i neurodegenerativnih bolesti (MIKRONEURO)

Strateški projekat Srpske akademije nauka i umetnosti, 2021-2023
Rukovodilac: Akademik Milena Stevanović, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Danijela Drakulić, dr Nataša Kovačević-Grujičić, dr Marija Švirtlih, dr Marija Mojsin, dr Andrijana Lazić


Ispitivanje uloge SOX proteina u promovisanju malignog fenotipa ćelija” (SOPROMAL)

Srpska akademija nauka i umetnosti, F24, 2020-2022
Rukovodilac: Akademik Milena Stevanović, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Danijela Drakulić, dr Isidora Petrović, dr Marija Švirtlih, dr Marija Mojsin, dr Nataša Kovačević-Grujičić, dr Andrijana Lazić, dr Milena Milivojević


Novi prirodni proizvodi za efikasan tretman oralne kandidijaze

Program sufinansiranja inovacija (МATCHING GRANTS Program), Fond za inovacionu delatnost, 2019-2021
Rukovodilac: Katarina Jončić-Savić, Phytonet dоо
Učesnici iz IMGGI: Dr Aleksandar Pavić, dr Lidija Šenerović, dr Ivana Morić, dr Nada Stanković, dr Lidija Đokić


Optimiziranje (individualizacija) lečenja carcinoma rektuma korišćenjem prediktivnih molekularno-genskih biomarkera

Srpska akademija nauka i umetnosti, F-20, 2013-
Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Dragica Radojković, dr Aleksandra Nikolić


Sinteza i primena novih hemoterapeutika na bazi prirodnih proizvoda i kompleksa metala

Strateški projekat Srpske akademije nauka i umetnosti, F-65, 2019-2022
Rukovodilac: Prof. dr Bogdan Šolaja, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Jasmina Nikodinović-Runić, dr Sandra Vojnović i dr Aleksandar Pavić


Molekularna osnova odgovora na hemioradioterapiju u karcinomu rektuma

Strateški projekat Srpske akademije nauka i umetnosti, F-69, 2019-2022
Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić, dr Aleksandra Divac Rankov, dr Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić, dr Milena Stevanović, dr Isidora Petrović, dr Marija Švirtlih


SENSOGENE - Cancer biosensors based on gene regulatory elements

Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku Republike Srbije, 6052315, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Aleksandra Nikolić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić


LABLUNG - Mechanistic insight into the anti-inflammatory and antioxidative effects of lactic acid bacteria in in vitro models of chronic lung diseases

Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku Republike Srbije, 6066974, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Marija Stanković, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Katarina Veljović, dr Nikola Popović, Sofija Dunjić, dr Nataša Golić


LEAPSyn-SCI — Late Embryogenesis Abundant Proteins: Structural Characterisation and Interaction with α-Synuclein

Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku Republike Srbije, 6039663, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Marija Vidović, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Strahinja Stevanović


Nano-MDSC-Thera - Novel Immunotherapeutic Approaches for Autoimmune Diseases based on Myeloid Derived Suppressor Cells induced by Nanomaterials

Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku Republike Srbije, 6062673, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Sergej Tomić, naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne enegrije, Univerzitet u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Jelena Đokić, Dušan Radojević


ReTRA - Revitalization of traditional bread production procedures through innovative approaches

Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku Republike Srbije, 6062634, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Miroslav Hadnađev, viši naučni saradnik, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Učesnik iz IMGGI: Dr Nikola Popović


Sinergetski učinak i terapijski potencijal malih molekula kod bolesnika sa rekurentnom plućnom infekcijom

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5269, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Marina Anđelković, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Sonja Pavlović, dr Anita Skakić, dr Vesna Spasovski, dr Kristel Klaassen


Poboljšanje aktivnosti enzima protiv bakterijskih biofimova imobilizacijom na nanocelulozu

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5124, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Lidija Đokić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Lidija Šenerović, dr Sanja Jeremić


Razvoj procesa bojenja tekstila pomoću bakterija

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5114, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Tatjana Ilić-Tomić, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Jasmina Nikodinović-Runić


Novi esej za detekciju korenovih nematoda

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5116, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Jelena Kušić-Tišma, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Jelena Samardžić, Dragana Bosnić


Primena fluorescentnog supstrata za brzu i specifičnu detekciju Staphylococcus aureus u mleku

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5449, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Maja Gvozdenov, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Valentina Đorđević, dr Milan Kojić


Novi pristup u testiranju trombofilije

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5853, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Valentina Đorđević
Učesnici iz IMGGI: Dr Maja Gvozdenov, Marija Cumbo, Sofija Dunjić


Novi biološki agensi za prevenciju i tretman američke kuge pčelinjeg legla

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5783, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Nemanja Stanisavljević
Učesnici iz IMGGI: Dr Milan Kojić, dr Ivana Strahinić


Ublažavanje plućne inflamacije probioticima

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5709, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Katarina Veljović
Učesnici iz IMGGI: Dr Marija Stanković, dr Svetlana Soković Bajić, dr Nataša Golić


Uspostavljanje testa za molekularnu detekciju i patotipizaciju virusa blagog šarenila paprike (Pepper Mild Mottle virus)

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5557, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Bojana Banović Đeri
Učesnici iz IMGGI: Dr Milena Ugrin, Sofija Nešić


Nutrigenetika i status vitamina D, cinka i selena u srpskoj populaciji: da li smo spremni za COVID-19? - NutriCoV

Program "Pokreni se za nauku" kompanije Filip Moris, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Nikola Kotur, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Biljana Stanković, dr Kristel Klaassen Ljubičić, dr Anita Skakić, dr Vladimir Gašić


Fish For Therapeutics - univerzalna in vivo platforma za biomedicinska istraživanja i otkrivanje novih terapeutika

Program "Pokreni se za nauku" kompanije Filip Moris, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Aleksandar Pavić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Sanja Jeremić, Nataša Radaković


Molekularni mehanizmi delovanja egzopolisaharid-produkujućih laktobacila na usporavanje starenja na modelu Caenorhabditis elegans

Program "Pokreni se za nauku" kompanije Filip Moris, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Miroslav Dinić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Jelena Đokić, dr Svetlana Soković Bajić, Dušan Radojević, Emilija Brdarić


Ispitivanje moguće primene direktnih inhibitora trombina u terapiji malignog tumora debelog creva čoveka

Program "Pokreni se za nauku" kompanije Filip Moris, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Branko Tomić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Maja Gvozdenov, Marija Cumbo, Srđan Bošković

PROJEKTI PROMOCIJE NAUKE
Naučni kalendar

Centar za promociju nauke, 2020-2021
Rukovodilac projekta: Dr Sandra Dragičević, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić, dr Milena Ugrin, dr Sanja Jeremić, dr Bojana Banović Đeri


Mala škola DNKlogije

Centar za promociju nauke, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Branka Zukić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Sonja Pavlović, dr Milena Ugrin, dr Vesna Spasovski, dr Biljana Stanković, dr Nikola Kotur, dr Kristel Klaassen Ljubičić, dr Marina Anđelković, dr Anita Skakić, dr Vladimir Gašić, Jovana Komazec, Bojan Ristivojević

UČEŠĆE U COST AKCIJAMA
Gene regulation ensemble effort for the knowledge commons

CA15205, 2016-2020
Učesnik iz IMGGI: Dr Valentina Đorđević


European Epitranscriptomics Network (EPITRAN)

CA16120, 2017-2021
Učesnici iz IMGGI: Dr Bojana Banović Đeri, dr Gordana Timotijević


Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer (TRANSCOLONCAN)

CA17118, 2018-2022
Učesnici iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić, dr Aleksandra Divac Rankov, Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić


LEukaemia GENe Discovery by data sharing, mining and collaboration (LEGEND)

CA16223, 2017-2021
Učesnici iz IMGGI: Dr Nataša Tošić, dr Sonja Pavlović


Maximising Impact of research in NeuroDevelopmental DisorderS

COST akcija CA16210, 2017-2021
Učesnici iz IMGGI: Dr Danijela Drakulić, dr Milena Stevanović


European Network for Innovative Diagnosis and Treatment of Chronic Neutropenias 

(EuNet-INNOCHRON)

COST akcija CA18233, 2019-2023
Učesnici iz IMGGI: Dr Sonja Pavlović, dr Anita Skakić, dr Kristel Klaassen, dr Vladimir Gašić, dr Marina Anđelković


ADHEsion GPCR Network: Research and Implementation Set the path for future Exploration (Adher'n Rise)

COST akcija CA18240, 2019-2023
Učesnici iz IMGGI: Dr Biljana Stanković, dr Nikola Kotur

Please publish modules in offcanvas position.