Nova sinergistička strategija za tretman hroničnih inficiranih rana

Rukovodilac: dr Lidija Šenerović

Diabetes mellitus je jedna od najčešćih hroničkih bolesti koja pogađa 422 miliona ljudi širom sveta i procenjuje se da će se broj udvostručiti u narednih 20 godina. Prema podacima iz 2015. godine,u Srbiji živi preko 864.000 osoba kod kojih je dijagnostifikovan dijabetes, odnosno 375.000 osoba bez zvanične dijagnoze. Smatra se daće 20 – 25% osoba sa dijabetesomtokom bolesti razviti ulceracije na stopalima, te da će se kod četvrtine razviti infekcije koje će zahtevati amputaciju inficiranog eksremiteta.

Lečenje hroničnih rana kod osoba sa dijabetesomje izuzetno teško zbog infekcija rana uzrokovanihmulti-rezistentnim Pseudomonas aeruginosa imeticilin-rezistentnim Staphylococcus aureus sojevima. Čest uzrok bakterijske rezistencije i smanjene osetljivosti na antibiotike je sposobnost bakterija da formiraju biofilmove. Pokazano je da je narušenost procesa zarastanja rana kod dijabetičara korelisano sa sposobnošću P. aeruginosa da formira biofilm unutar tkiva pacijenta.

Ciljeviovog projekta suidentifikovanje novog jedinjenja koji bi poslužilo kao osnova za razvojantimikrobnog agensa koji bi delovao na bakterijsku virulentnost, kao i razvoj nove strategije za efikasno tretiranje infekcija hroničnih rana, uključujući i rane kod dijabetičara, uzrokovanihP . aeruginosa.Ovakav novi terapeutik bi trebao da ima snažnu anti-biofilm aktivnost i mali potencijal za razvoja rezistencije.

U potrazi za strukturno novim molekulima ispitivaćemo biološku aktivnost proizvoda zemljišnih bakterija, i na osnovu analize odnosa strukture i aktivnostiodabranih jedinjenjaderivatizovaćemo ih radi poboljšanja njihove aktivnosti. Najbolji kandidat će biti konjugovan sa novim dvokomponentnim multifunkcijonalnim nano-nosačima da bi im poboljšaliterapeutski indeks i omogućili istovremeno rasturanje bakterijskih biofilmova i odstranjivanje infekcija u dubljim slojevimatkiva.

Očekujemo da ovakva sinergetsktička strategija bude efikasna u tretmanu teških, inficiranih hroničnih rana i time pomogne njihovom isceljenju.

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.