Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva – procena, održivo korišćenje i zaštita

Rukovodilac: Dr Dmitar Lakušić

            Savremena saznanja o regionalnim obrascima biodiverziteta potvrđuju da Balkansko poluostrvo sadrži najbogatiju floru u Evropi, ne samo u odnosu na broj vrsta, već i na broj endemita. U tom smislu, osnovna istraživanja, održivo korišćenje i zaštita autohtonih biljnih vrsta, zajednica i njihovih staništa imaju veliki međunarodni značaj, i predstavljaju veliku nacionalnu obavezu. Predloženi projekat je usmeren u nekoliko komplementarnih pravaca istraživanja sa ciljem da se ustanove: (1) zakonitosti prostornog rasporeda autohtonog specijskog diverziteta; (2) prostorne distribucije invazivnih biljaka i mere za sprečavanje njihovog daljeg širenja; (3) fitogeografski odnosi između regionalnih flora; (4) filogenetski i filogeografski odnosi unutar odabranih rodova; (5) citogenetička, kariološka, morfološka i ekološka diferencijacija populacija odabranih taksona; (6) taksonomske revizije nekih kritičkih rodova; (7) biohemijski, fiziološki i strukturni mehanizmi ekoloških adaptacija biljaka u uslovima stresa; (8) eko-fiziološke karakteristike i bioakumulacioni potencijali odabranih biljaka u cilju njihove primene u procesima fitoremedijacije i restauracionoj ekologiji; (9) fitocenološki odnosi zajednica odabranih tipova vegetacije, u cilju uspostavljanja osnove za monitoring i održivo korišćenje ekosistema; (10) stepen ugroženosti vrsta od prioritetnog značaja za zaštitu; i (11) novi postupci Ex situ zaštite, reintrodukcije i introdukcije ugroženih vrsta.

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.