Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Istraživanje

Laboratorija za humanu molekularnu genetiku (LHMG) se već dugi niz godina bavi proučavanjem ekspresije i funkcije humanih SOX gena i ulogom signalnih puteva i epigenetičkih mehanizama u regulaciji aktivnosti ovih gena. Takođe, u Laboratoriji se ispituje uticaj modulacije ekspresije SOX gena na proces neuralne diferencijacije, kao i na maligni potencijal ćelija. U LHMG se analizira i uloga SOX gena u održavanju pluripotentnosti i tumorogenog potencijala matičnih ćelija kancera, kao i u njihovom odgovoru na primenu hemioradioterapije.

Zbog sve većeg interesovanja za alternativne terapeutske pristupe u lečenju različitih patoloških stanja (tumori, neurodegenerativna oboljenja) deo istraživanja LHMG usmeren je na analizu potencijalnih antitumorskih, antiinflamatornih i neuroprotektivnih svojstava bioaktivnih i sintetičkih jedinjenja primenom in vitro testova za ispitivanje uticaja jedinjenja na osnovne ćelijske procese (preživljavanje/vijabilnost, unutarćelijski stres, proliferacija, apoptoza, adhezija, migracija).

LHMG se bavi i analizom varijabilnosti mitohondrijske DNK populacije Srbije sa populaciono genetičkog, filogenetskog i filogeografskog aspekta u cilju sticanja boljeg uvida u doprinose demografskih i drugih procesa u uspostavljanju savremenog mitohondrijskog genskog pula srpske populacije.

Deo istraživanja LHMG je usmeren i na proučavanje patofizioloških mehanizama koji dovode do neurorazvojnih poremećaja kod bolesnika sa mikrodelecijom 22q11.2.

LHMG nudi:

 • Prenatalnu i postnatalnu detekciju strukturnih aberacija hromozoma (mikrodelecija) kod čoveka primenom fluorescentne in situ hibridizacije
 • Analizu nivoa fragmentacije DNK spermatozoida kao dopunu postojećim protokolima u lečenju steriliteta
 • Detekciju polimorfizama u genu za receptor folikulostimulišućeg hormona koji su povezani sa odgovorom žena na egzogeni FSH tokom programa asistirane reprodukcije
 • Određivanje genetičkih polimorfizama u genima bitnim za selekciji osobina od ekonomskog značaja kod domaćih životinja.

Laboratorija  je opremljena savremenom opremom i ima visoko kompetentne saradnike za istraživanja u oblasti humane molekularne genetike. Saradnici LHMG aktivno učestvuju u teorijskoj nastavi i praktičnoj obuci studenata Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Tekući projekti
Odabrane publikacije
Kontakt

Adresa sedišta / Poštanska adresa:
Vojvode Stepe 444a,
11042 Beograd 152, Srbija

Tel: +381 11 3976212, +381 65 3976212
Faks: +381 11 3975808

hmgbox@imgge.bg.ac.rs 

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.