INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Otvorene pozicije

Student osnovnih studija – volonter za 2023/2024

Grupa za gensku regulaciju u tumorima

Kontakt: dr Aleksandra Nikolić, aleksni@imgge.bg.ac.rs 

Datum objavljivanja: 20. 3. 2023. 

Grupa za gensku regulaciju u tumorima traži studente osnovnih studija zainteresovane za uključivanje u naučno-istraživački rad i dugoročni angažman u svojstvu volontera (minimum 9 meseci). Angažman podrazumeva dve faze rada: 1) samostalni rad studenta koji obuhvata pregled literature, prikupljanje podataka, bioinformatičke analize i postavljanje hipoteze uz mentorsku podršku u prvih 6 meseci  i 2) laboratorijski angažman koji obuhvata eksperimentalnu proveru postavljene hipoteze i eventualni dalji rad u sklopu tekućih istraživanja: https://imgge.bg.ac.rs/yu/ggrt 

Zainteresovani studenti treba da popune upitnik na linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdScXpYeU3sRUy9qISTMGwmZ8UqhSC3TAGBIgY4cvMslyImuA/viewform 

Rok za prijavljivanje je 31. maj 2023. godine.

Student završne godine ili master studija

Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka

Kontakt: dr Mira Milisavljević, milisavljevicm@imgge.bg.ac.rs 

Datum objavljivanja: 13. 3. 2023. 

Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka traži studenta za volonterski naučni rad u oblasti reparacije DNK i zaštite integriteta genoma, sa mogućnošću nastavka rada kroz izradu master i/ili doktorske teze.

Istraživanja su fokusirana na molekularne mehanizme održavanja integriteta genoma putem homologne rekombinacije (HR). Za ova istraživanja koristi se jednoćelijski model sistem sličan kvascu, Ustilago maydis. Specifičnost ovog mikroorganizma je visoka rezistencija na gama i UV zračenje (oko sto hiljada puta je rezistentniji od kvasca). Pored toga, prednost ovog model sistema je što, kao i kod svih viših eukariota, centralnu ulogu u HR zauzima BRCA2 ortolog (Breast Cancer Susceptability Gene 2).

Glavni ciljevi istraživanja su identifikovanje i molekularna karakterizacija novih ćelijskih faktora uključenih u održavanje stabilnosti genoma sa posebnim naglaskom na povezanost HR sa drugim ćelijskim procesima kao što su replikacija DNK, ćelijski ciklus, organizacija hromatina, itd.

U istraživanjima se primenjuje multidisciplinarni pristup koji uključuje različite mikrobiološke, molekularno-genetičke i biohemijske metode: UV mutageneza, komplementaciono kloniranje, izolacija plazmida, transformacija U. maydis i E. coli, subkloniranje, sekvenciranje, bioinformatička obrada podataka, dizajniranje PCR prajmera, PCR, generisanje delecionih mutanata, praćenje rekombinacionih fokusa, itd.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju biografiju na email adresu info@imgge.bg.ac.rs  najkasnije do 3. 5. 2023.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET