Akademik Milena Stevanović

Akademik, naučni savetnik, redovni profesor
Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu (UB)

V. Stepe 444a,11010 Beograd, Srbija
Mob:   +381 64 8044085
Tel:      +381 11 397 62 12
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: milenastevanovic@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE

1990 - doktor bioloških nauka, Biološki fakultet (BF), Univerzitet u Beogradu (UB),
(TEZA: Strukturna analiza tri haplotipa β familije gena za globinske lance hemoglobina pacova Rattus Norvegicus)
1987 -  magistar bioloških nauka, BF, UB
1983 - diplomirani molekularni biolog, BF, UB 

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2000 - naučni savetnik, IMGGI, UB
1996 - 2000 - viši naučni saradnik, IMGGI
1991 - 1996 - naučni saradnik, IMGGI
1988 - 1991 - istraživač saradnik, IMGGI
1986 - 1988 - istraživač pripravnik, IMGGI, UB 

RADNO ISKUSTVO        

2017 - redovni profesor, Biološki fakultet, UB
2007- predavač na doktorskim studijama na Biološkom fakultetu, UB, u okviru studijskog programa Molekularna biologija
1999 - 2017 - predavač na osnovnim akademskim studijama na Biološkom fakultetu, UB, predmet Osnovi manipulisanja genima
1994 - rukovodilac Laboratorije za humanu molekularnu genetiku, IMGGE, UB
1992 - 1994 - post-dok,  Departman za genetiku, Univerzitet u Kembridžu, Velika Britanija
1991 - 1992 - post-dok, Kraljevski institut za ispitivanje kancera, London, Velika Britanija
1986 - 1991 - Laboratorija za proučavanje strukture genoma, IMGGE 

OSTALE AKTIVNOSTI           

2017 - član Nacionalnog saveta za naučni u tehnološki razvoj
2016 - član Upravnog odbora Srpskog društva za molekularnu biologiju
2015 - redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti
2009 - 2015 - dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti
2007 - 2016 - član Matičnog naučnog odbora za biologiju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
2005 - 2014 - član Upravnog odbora Srpskog biološkog društva
2004 -2006 - član Saveta UB
2003 - član Nacionalnog komiteta za bioetiku Srbije UNESCO komisije
2001 - 2007 - član Komisije za biologiju, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
2001 - 2006 - predsednik Naučnog veća IMGGI, UB
1999 – 2011 - predsednik Upravnog odbora (UO) IMGGI
1993 - 2010 - član UO IMGGI 

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA 

Humana molekularna genetika, genetičko inženjerstvo, molekularnа filogenetika i molekularna citogenetika. Uži naučni interes: Proučavanje strukture i regulacije ekspresije  humanih SOX gena: identifikacija kontrolnih elemenata uključenih u transkripcionu regulaciju ekspresije i proučavanje uloge Wnt i Sonic hedgehog (SHH) signalnih puteva u kontroli ekspresiju ovih gena;  Proučavanje uticaja epigenetičkih mehanizama na kontrolu ekspresije SOX gena; Istraživanje uloge SOX gena u održavanju pluripotentnosti, određivanju sudbine i diferencijaciji ćelija; Proučavanje uloge SOX gena u onkogenezi; Filogenetska analiza varijacija na nivou mitohondrijalne DNK u savremenoj populaciji; Primena fluorescentne in situ hibridizacije  u detekciji mikrodelecionih sindroma.

ODABRANI NAUČNI RADOVI

Please publish modules in offcanvas position.