Tekući projekti

Rukovodilac: Dr Vesna Maksimović, IMGGI
OI 173005


Kompleksne bolesti kao model sistem za proučavanje modulacije fenotipa-strukturna i funkcionalna analiza molekularnih biomarkera

Rukovodilac: Dr Dragica Radojković, IMGGI
OI 173008


Izučavanje gena i molekularnih mehanizama u osnovi probiotičke aktivnosti bakterija mlečne kiseline izolovanih sa područja zapadnog Balkana

Rukovodilac: Dr Milan Kojić, IMGGI
OI 173019


Izučavanje mikrobiološkog diverziteta i karakterizacija korisnih sredinskih mikroorganizama

Rukovodilac: Dr Branka Vasiljević, IMGGI
OI 173048


Proučavanje signalnih puteva i epigenetičkih mehanizama uključenih u kontrolu ekspresije humanih SOX gena: dalje rasvetljavanje njihove uloge u određivanju sudbine i diferencijacije ćelija

Rukovodilac: Dr Milena Stevanović, IMGGI
OI 173051


Molekularna karakterizacija bakterija iz roda Bacillus i Pseudomonas kao potencijalnih agenasa za biološku kontrolu

Rukovodilac: Prof. dr Đorđe Fira, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Milan Kojić
OI 173026


Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva – procena, održivo korišćenje i zaštita

Rukovodilac: Prof. dr Dmitar Lakušić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić
OI 173030


Ćelijski i molekulski mehanizmi oporavka pacova od eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa

Rukovodilac: Dr Đorđe Miljković, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
Učesnik iz IMGGI: Dr Gordana Timotijević
OI 173035


Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim biološki aktivnim agensima

Rukovodilac: Dr Niko Radulović, Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
Učesnik iz IMGGI: Dr Tatjana Ilić Tomić
OI 172061

PROJEKTI U OKVIRU PROGRAMA INTEGRALNIH I INTERDISCIPLINARNIH ISTRAŽIVANJA (2011.–2019.)
Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti

Rukovodilac: Dr Sonja Pavlović, IMGGI
III 41004


Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti

Rukovodilac: Prof. dr Branko Bugarski, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnk iz IMGGI: dr Ivana Strahinić
III 46010


Uloga preoperativnog određivanja stadijuma bolesti, prognostičkih, terapijskih markera, objektiviziranje funkcionalnih rezultata u odluci o strategiji lečenja karcinoma rektuma, a u cilju unapređenja onkoloških rezultata i kvaliteta života

Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnik iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić
III 41033


Etnogeneza Srba u srednjem veku: uporedna analiza istorijsko-kulturnog nasleđa, genetičkog materijala i predmeta materijalne kulture sa aspekta analitičke hemije

Rukovodilac: Dr Irena Cvijanović, Istorijski institut Beograd
Učesnici iz IMGGI: Dr Nataša Kovačević-Grujičić, dr Milena Stevanović, dr Marija Mojsin, dr Andrijana Klajn, Vladanka Topalović​
III 47025

INOVACIONI PROJEKTI 
Razvoj tehnološkog postupka za proizvodnju inovativnog probiotika za prevenciju i lečenje crevnih infekcija kod životinja

Rukovodilac: Dr Nataša Golić, IMGGI
Projekat 2616 Fonda za inovacionu delatnost, 2017-2019


Ispitivanje potencijala preparata FlogoSkin u stimulaciji procesa zarastanja rana

Rukovodilac: Dr Isidora Petrović, IMGGI
Fond za inovacionu delatnost, Inovacioni vaučer 335, 2019


Ispitivanje potencijala preparata Delphinol® za topikalnu primenu u zaštiti od UV zračenja

Rukovodilac: Dr Aleksandar Pavić, IMGGI
Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 262, 2018-2019

MEĐUNARODNI PROJEKTI 
Nova sinergistička strategija za tretman hroničnih inficiranih rana

Rukovodilac: Dr Lidija Šenerović, IMGGI
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), CRP/SRB16-02, 2017-2019


CEEPUS mreža “Managing forests for climate change”
Evropska Unija, CIII-BA-0000-00-1920, 2019-
Rukovodilac: Prof. Milan Mataruga, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić

Jačanje kapaciteta fitosanitarnog sektora u oblasti priznavanja biljnih sorti uključujući i ovlašćene organizacije

Evropska Unija, EU IPA II projekat za Srbiju - Tvining projekat za priznavanje biljnih sorti, SR 14 IPA AG 01 16, 2017-2019
Rukovodilac: Riccardo Rossi Paccani
Učesnici iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić, dr Jelena Samardžić


Bioinformatička mreža za zdravlje biljaka

EUPHRESCO, 2019-2022
Rukovodilac: Dr Annelies Haegeman, Flandrijski istraživački institut za poljoprivredu, ribarstvo i hranu, Belgija
Učesnici iz IMGGI: Dr Bojana Banović Đeri, dr Jelena Samardžić

 

OSTALI PROJEKTI 
 
Proučavanje molekularnih mehanizama uključenih u održavanje pluripotentnosti i diferencijaciju matičnih ćelija

F23, Srpska akademija nauka i umetnosti
Rukovodilac: dr Milena Stevanović, IMGGI


Optimiziranje (individualizacija) lečenja carcinoma rektuma korišćenjem prediktivnih molekularno-genskih biomarkera

Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Dragica Radojković i dr Aleksandra Nikolić
F-20, Srpska akademija nauka i umetnosti, 2013-


Definisanje strategija za in situ i ex situ očuvanje Pančićeve omorike u uslovima klimatskih promjena (SInExPAN)

Ministarstvo nauke i tehnologije, Vlada Republike Srpske, 19/6-020/961-42/18, 2019-2020
Rukovodilac: Prof. Milan Mataruga, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić


Funkcionalizacija biopolimera

Rukovodilac: Dr Jasmina Nikodinović-Runić, IMGGI
Međunаrodni projekаt br. BP2013, Bioplastech Ltd., Dublin, Ireland, 2013-


Sinteza i primena novih hemoterapeutika na bazi prirodnih proizvoda i kompleksa metala

Rukovodilac: Prof. dr Bogdan Šolaja, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Strateški projekat SANU, 01-2019, 2019-2022
Učesnici iz IMGGI: Dr Jasmina Nikodinović-Runić, dr Sandra Vojnović i dr Aleksandar Pavić


Molekularna osnova odgovora na hemioradioterapiju u karcinomu rektuma

Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Strateški projekat SANU, 02-2019, 2019-2022
Učesnici iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić, dr Aleksandra Divac Rankov, dr Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić, dr Milena Stevanović, dr Isidora Petrović i dr Marija Švirtlih


Uspostavljanje kompatibilnih institucionalnih registara i mreže savetovališta za hereditarne gastrointestinalne tumore

Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske, 337-00-205/2019-09/34, 2019-2020


Zebrica kao model sistem za istraživanje astme - uloga Wnt signalnog puta u odgovoru na pušenje

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, 2019-2020
Rukovodilac: Dr Aleksandra Divac Rankov, IMGGI


Kovalentna modifikacija ugljeničnih materijala pomoću enzima

Rukovodilac: Dr Aleksandra Mitrović, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Program "Pokreni se za nauku" kompanije Filip Moris, 2019-2020
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Milovanović


Upotreba bakteriofaga i fagnih enzima u borbi protiv ćelija Acinetobacter baumannii u biofilmu

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Italije i Republike Srbije, 2019-2021
Rukovodilac: Dr Goran Vukotić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

 PROJEKTI PROMOCIJE NAUKE 
Science in Motion for Friday Night Commotion 2018-2019 (SCIMFONICOM 2018-2019)

Rukovodilac: Dr Aleksandra Divac Rankov, IMGGI
Evropska komisija, H2020-818747, 2018-2019


Naučna super-kombi-nacija

Rukovodilac: Dr Sandra Dragičević, IMGGI
Projekat Centra za promociju nauke, 2018-2019

 UČEŠĆE U COST AKCIJAMA 
Gene regulation ensemble effort for the knowledge commons

CA15205, 2016-2020


Diagnosis, monitoring and prevention of exposure-related noncommunicable diseases (DiMoPEx)

CA15129, 2016-2020


Open Multiscale Systems Medicine (OpenMultiMed)

CA15120, 2016-2020


Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture

FA1407, 2015-2019


European Epitranscriptomics Network

CA16120, 2017-2021


Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer (TRANSCOLONCAN)

CA17118, 2018-2022


LEukaemia GENe Discovery by data sharing, mining and collaboration (LEGEND)

CA16223, 2017-2021


Maximising Impact of research in NeuroDevelopmental DisorderS

COST akcija CA16210, 2017-2021

Please publish modules in offcanvas position.