Molekularna karakterizacija bakterija iz rodova Bacillus i Pseudomonas kao potencijalnih agenasa za biološku kontrolu

Rukovodilac: dr Đorđe Fira

            Bakterijski sojevi koji proizvode antimikrobne supstance imaju značajnu ulogu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, kao i u poljoprivredi. Kod pseudomonada, mnogi sojevi proizvode jedinjenja sa antifungalnim i antibakterijskim delovanjem, i neki od njih se koriste u biološkoj kontroli (Pseudomonas fluorescens, P. putida). U rodu Bacillus, mnogi sojevi B. subtilis, B. amyloliquefaciens i srodnih vrsta proizvode lipopeptide sa antimikrobnom i antifungalnom aktivnošću, kao što su iturini, surfaktini i fengicini. Pored neribozomalno sintetisanih lipopeptida koji predstavljaju dominantna antimikrobna jedinjenja kod roda Bacillus, neki sojevi sintetišu i bakteriocine. U skladu s tim, cilj predloženog projekta je izolovanje i molekularna karakterizacija bakterijskih sojeva iz zemljišta, pre svega prirodnih izolata iz roda Bacillus kao i pseudomonada iz biljnog materijala, u cilju pronalaženja sojeva sa potencijalom za korišćenje u biološkoj kontroli. U okviru kolekcije prirodnih izolata bakterija iz roda Bacillus i pseudomonada, biće izvršena analiza njihovog antagonističkog delovanja na najznačajnije biljne patogene. Drugi deo projekta će uključivati utvrđivanje strukture antimikrobnih supstanci kao i identifikaciju gena odgovornih za njihovu biosintezu. Pored toga, projekat će obuhvatiti i molekularnu karakterizaciju najvirulentnijih novoizolovanih biljnih patogena, kao i eksperimente in planta, u cilju potvrđivanja kapaciteta testiranih bakterijskih sojeva za primenu u biološkoj kontroli.

Please publish modules in offcanvas position.