Molekularni mehanizmi odgovora biljaka na abiotički stres – uloga transkripcionih faktora i malih RNK i analiza genetičkog diverziteta biljnih kultura od interesa za poljoprivredu i biotehnologiju

Rukovodilac: Dr Vesna Maksimović

            Biljke, kao sesilni organizmi, razvile su niz morfoloških, fizioloških i biohemijskih adaptacija kao odgovor na promene faktora spoljašnje sredine. U osnovi ovih adaptacija leže kompleksni biohemijski putevi koji su orkestrirani na nivou regulacije genske ekspresije. Poseban interes u ovom projektu fokusiran je na transkripcione faktore, kao i proteine čija aktivnost omogućava biljci preživljavanje stresnih uslova u smislu direktnog smanjenja štetnog uticaja. Geni za transkripcione faktore koji pripadaju familijama DREB i MYB biće izolovani iz poljoprivredno značajnih biljnih vrsta iz familija Fabaceae i Poaceae, a njihova ekspresija i karakteristike biće poređene u varijetetima koji se međusobno razlikuju u otpornosti na sušu i ostale abiotičke faktore. Projektom je predviđena i analiza uključenosti miRNA u odgovore pomenutih biljaka na abiotičke stresne uslove, posebno uloga visoko-konzervisanih miRNA, miR398 i miR408, čije je učešće uočeno kod A. thaliana i M. truncatula. Od interesa su i proteini koji povećavaju otpornost biljaka na abiotički stres, kao što su metalotioneini koji sprečavaju potencijalno štetno delovanje stresora, ili aspartične proteinaze koje saniraju posledice eventualnih oštećenja na nivou ćelije. Istraživanja genetičkog diverziteta divljih vrsta, kao i lokalnih populacija agronomski značajnih vrsta, su neophodan korak ka biotehnološkom unapređivanju gajenih vrsta u smeru povećanja otpornosti na abiotički stres.

Please publish modules in offcanvas position.