Uloga preoperativnog određivanja stadijuma bolesti, prognostičkih, terapijskih markera, objektiviziranje funkcionalnih rezultata u odluci o strategiji lečenja karcinoma rektuma, a u cilju unapređenja onkoloških rezultata i kvaliteta života

Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Karcinogeneza in vivo je složen višefazni proces čiju osnovu čini sukcesivno nakupljanje genskih izmena. U okviru predloženog projekta istraživanja bi obuhvatila ispitivanja mehanizama koji dovode do aberacija ćelijskog ciklusa obolelih od karcinoma kolona i rektuma. Takođe, ispitivala bi se i uloga proteina stresa Hsp90/70 u kolorektalnoj karcinogenezi kao i značaj disregulacije proteina koji regulišu adhezivne procese i antitumorski imunski odgovor. Takođe, ispitale bi se promene u imunoekspresiji proteina stresa Hsp90/70, PCNA i ICAM-1(CD54) u različitim fazama razvoja maligne bolesti. Jedan od ciljeva u predloženom projektu je i određivanje proteolitičke aktivnosti i ekspresije matriks metaloproteinaza (MMP-2 i MMP-9) u serumu i tkivima pacijenata sa rektalnim kancerom. Cilj istraživanja je i određivanje koncentracije mikroelemenata cinka i bakra i odnos bakar/cink. Koncentracija mikroelemenata određivaće se plamenom atomskom apsorpcionom spektrometrijom. Ovi metali su kofaktori enzima superoksid dismutaze, koji sprečava početak i progresiju tumora. Cilj istraživanja je i da se u rutinsku kliničku praksu uvedu protokoli za analizu odabranih genetskih markera za rano otkrivanje kolorektalnog kancera i praćenje terapijskog odgovora kod pacijenata. Metoda ekscitaciono-emisionih spektara uključuje primenu opto – magnetske spektroskopije. Ovom metodom može da se dobije informacija o konformacionim promenama molekula snimanog uzorka. Kako se uzorak – zdravo ili bolesno tkivo razlikuju po sastavu, to će moći da se očita u njihovom opto-magnetnom otisku. Cilj ovog istraživanja je da novim načinom ispitivanja digitalne slike i ekscitacionih-emisionih spektara, poveća senzitivnost i specifičnost testa na okultno krvavljenje, da na neinvazivan način preoperativno omogući određivanje stepena diferencijacije tumora. U određivanju lokalne uznapredovalosti bolesti će se koristiti magnetna rezonanca male karlice sa visokom rezolucijom. Pored toga, radiće se i poređenje nalaza stadijuma preoperativne magnetne rezonance visoke rezolucije sa definitivnim postoperativnim patohistološkim nalazom u cilju određivanja egzaktnosti ove metode. Cilj ovog istraživanja će izmedju ostalog biti determinisanje validnih indikacija za intersfinkterične resekcije rektuma. U tom cilju će se vršiti preoperativno ispitivanje funkcije mišića pelvičnog poda, kapaciteta rektuma, osetljivosti analnog kanala, kao i volumena internog sfinktera. Kvalitet života će se meriti posebno dizajniranim instrumentima. U realizaciji predloženog projekta se planira i ispitivanje optimalnog protokola zračenja u zavisnosti od stadijuma bolesti. Glavni pravac istraživanja u savremenom lečenju karcinoma rektuma se odnosi na poboljšanje kombinovanih modaliteta lečenja, odnosno mogućnosti hemioterapije i radioterapije u poboljšanju rezultata hiruškog lečenja. Odredjivanje optimalne sekvence ovih modaliteta, upotreba novih, bioloških markera ali i bioloških lekova i novih tehnika radioterapije, uz stalno unapredjivanje hiruške tehnike je istraživački izazov ovog vremena. Očekujemo i definisanje prognostičkog značaja odgovora na hemioterapiju u neoadjuvantnom pristupu ali i u metastatskoj bolesti uz formiranje prognostičkog modela koji bi obuhvatio i druge parametre. Odrediće se mesto i uloga biološke terapije u kombinaciji sa citotoksičnom hemioterapijom i zračnom terapijom u svim stadijumima bolesti. U lečenju peritonealne diseminacije bolesti će se utvrditi dužina preživljavanja i vreme do relapsa bolesti u odnosu na intraoperativni PCI skor, kompletnost citoredukcije, rezidulani status, kao i protokol hemioterapije koji se primenjuje. Očekujemo da će to omogućiti preciznije definisanje indikacija za citoreduktivne procedure i korišćenje HIPEC terapije kao i određivanje optimalnog protokola u cilju poboljšanja rezultata lečenja.

Please publish modules in offcanvas position.