Улога преоперативног одређивања стадијума болести, прогностичких, терапијских маркера, објективизирање функционалних резултата у одлуци о стратегији лечења карцинома ректума, а у циљу унапређења онколошких резултата и квалитета живота

Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Карциногенеза ин виво је сложен вишефазни процес чију основу чини сукцесивно накупљање генских измена. У оквиру предложеног пројекта истраживања би обухватила испитивања механизама који доводе до аберација ћелијског циклуса оболелих од карцинома колона и ректума. Такође, испитивала би се и улога протеина стреса Hsp90/70 у колоректалној карциногенези као и значај дисрегулације протеина који регулишу адхезивне процесе и антитуморски имунски одговор. Такође, испитале би се промене у имуноекспресији протеина стреса Hsp90/70, PCNA и ICAM-1(CD54) у различитим фазама развоја малигне болести. Један од циљева у предложеном пројекту је и одређивање протеолитичке активности и експресије матрикс металопротеиназа (ММП-2 и ММП-9) у серуму и ткивима пацијената са ректалним канцером. Циљ истраживања је и одређивање концентрације микроелемената цинка и бакра и однос бакар/цинк. Концентрација микроелемената одређиваће се пламеном атомском апсорпционом спектрометријом. Ови метали су кофактори ензима супероксид дисмутазе, који спречава почетак и прогресију тумора. Циљ истраживања је и да се у рутинску клиничку праксу уведу протоколи за анализу одабраних генетских маркера за рано откривање колоректалног канцера и праћење терапијског одговора код пацијената. Метода ексцитационо-емисионих спектара укључује примену опто – магнетске спектроскопије. Овом методом може да се добије информација о конформационим променама молекула сниманог узорка. Како се узорак – здраво или болесно ткиво разликују по саставу, то ће моћи да се очита у њиховом опто-магнетном отиску. Циљ овог истраживања је да новим начином испитивања дигиталне слике и ексцитационих-емисионих спектара, повећа сензитивност и специфичност теста на окултно крвављење, да на неинвазиван начин преоперативно омогући одређивање степена диференцијације тумора. У одређивању локалне узнапредовалости болести ће се користити магнетна резонанца мале карлице са високом резолуцијом. Поред тога, радиће се и поређење налаза стадијума преоперативне магнетне резонанце високе резолуције са дефинитивним постоперативним патохистолошким налазом у циљу одређивања егзактности ове методе. Циљ овог истраживања ће између осталог бити детерминисање валидних индикација за интерсфинктеричне ресекције ректума. У том циљу ће се вршити преоперативно испитивање функције мишића пелвичног пода, капацитета ректума, осетљивости аналног канала, као и волумена интерног сфинктера. Квалитет живота ће се мерити посебно дизајнираним инструментима. У реализацији предложеног пројекта се планира и испитивање оптималног протокола зрачења у зависности од стадијума болести. Главни правац истраживања у савременом лечењу карцинома ректума се односи на побољшање комбинованих модалитета лечења, односно могућности хемиотерапије и радиотерапије у побољшању резултата хирушког лечења. Одређивање оптималне секвенце ових модалитета, употреба нових, биолошких маркера али и биолошких лекова и нових техника радиотерапије, уз стално унапређивање хирушке технике је истраживачки изазов овог времена. Очекујемо и дефинисање прогностичког значаја одговора на хемиотерапију у неоађувантном приступу али и у метастатској болести уз формирање прогностичког модела који би обухватио и друге параметре. Одредиће се место и улога биолошке терапије у комбинацији са цитотоксичном хемиотерапијом и зрачном терапијом у свим стадијумима болести. У лечењу перитонеалне дисеминације болести ће се утврдити дужина преживљавања и време до релапса болести у односу на интраоперативни PCI скор, комплетност циторедукције, резидулани статус, као и протокол хемиотерапије који се примењује. Очекујемо да ће то омогућити прецизније дефинисање индикација за циторедуктивне процедуре и коришћење ХИПЕЦ терапије као и одређивање оптималног протокола у циљу побољшања резултата лечења.

Please publish modules in offcanvas position.