Текући пројекти

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ ИСТРАЖИВАЊА (2011.-2018.)
Проучавање молекуларних механизама укључених у одржавање плурипотентности и диференцијацију матичних ћелија

ЕВБ. Ф23, Српска академија наука  уметности
Руководилац: др Милена Стевановић


Молекуларни механизми одговора биљака на абиотички стрес – улога транскрипционих фактора и малих РНК и анализа генетичког диверзитета биљних култура од интереса за пољопривреду и биотехнологију

Руководилац: Др Весна Максимовић, ИМГГИ
ОИ 173005


Комплексне болести као модел систем за проучавање модулације фенотипа-структурна и функционална анализа молекуларних биомаркера

Руководилац: Др Драгица Радојковић, ИМГГИ
OИ 173008


Изучавање гена и молекуларних механизама у основи пробиотичке активности бактерија млечне киселине изолованих са подручја Западног Балкана

Руководилац: Др Милан Којић, ИМГГИ
OИ 173019


Изучавање микробиолошког диверзитета и карактеризација корисних срединских микроорганизама

Руководилац: Др Бранка Васиљевић, ИМГГИ
OИ 173048


Проучавање сигналних путева и епигенетичких механизама укључених у контролу експресије хуманих SOX гена: даље расветљавање њихове улоге у одређивању судбине и диференцијације ћелијa

Руководилац: Др Милена Стевановић, ИМГГИ
OИ 173051


Молекуларна карактеризација бактерија из родова Bacillus и Pseudomonas као потенцијалних агенаса за биолошку контролу

Руководилац: Др Ђорђе Фира, Биолошки факултет Универзитета у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Милан Којић и др Сања Михајловић
ОИ 173026


Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита

Руководилац: Др Дмитар Лакушић, Биолошки факултет Универзитета у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена Алексић
OИ 173030


Ћелијски и молекулски механизми опоравка пацова од експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса

Руководилац: Др Ђорђе Миљковић, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитет у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Гордана Тимотијевић
OИ 173035


Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији

Руководилац: Проф. др Иван Јуранић, Хемијски факултет Универзитета у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Ђорђе Француски
OИ 172035


Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима

Руководилац: Др Нико Радуловић, Природно математички факултет, Универзитет у Нишу
Учесник из ИМГГИ: Др Татјана Илић-Томић
ОИ 172061

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ИНТЕГРАЛНИХ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ ИСТРАЖИВАЊА (2011.-2017.)
Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти

Руководилац: Др Соња Павловић, ИМГГИ
ИИИ 41004


Улога преоперативног одређивања стадијума болести, прогностичких, терапијских маркера, објективизирање функционалних резултата у одлуци о стратегији лечења карцинома ректума, а у циљу унапређења онколошких резултата и квалитета живота

Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет Универзитета у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Александра Николић
ИИИ 41033


Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности

Руководилац: Проф. др Бранко Бугарски, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду
Учесници из ИМГГИ: Проф. др Љубиша Тописировић и др Ивана Страхинић
ИИИ 46010


Етногенеза Срба у средњем веку: упоредна анализа историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета материјалне културе са аспекта аналитичке хемијe

Руководилац: др Ирена Цвијановић, Историјски институт Београд
Учесници из ИМГГИ: Др Наташа Ковачевић-Грујичић, др Милена Стевановић, др Марија Мојсин, др Андријана Клајн, др Јелена Поповић, Слободан Давидовић и Владанка Топаловић
ИИИ 47025

ИНОВАЦИОНИ ПРОЈЕКТИ
Развој технолошког поступка за производњу иновативног пробиотика за превенцију и лечење цревних инфекција код животиња

Руководилац: Др Наташа Голић, ИМГГИ
Пројекат 2616 Фонда за иновациону делатност


Рaзвoj инoвaтивнoг прoбиoтичкoг фeрмeнтисaнoг прoизвoдa нa бaзи прирoдних изoлaтa бaктeриja млeчнe кисeлинe зa трeтмaн пaсa и мaчaкa oбoлeлих oд диjaбeтeсa

Руководилац: Др Маја Толиначки, ИМГГИ
Иновациони пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
Survey for antimicrobials effective against carbapenem-resistant Gram-negative bacteria

Руководилац: Др Бранко Јовчић, Биолошки факултет Универзитета у Београду
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), CRP/SRB15-02, 2016-2018


Нова синергистичка стратегија за третман хроничних инфицираних рана

Руководилац: Др Лидија Шенеровић, ИМГГИ
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), CRP/SRB16-02, 2017-2019

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ
Компаративна студија in vitro неуралне диференцијације ембрионалних матичних и ембрионалних карциномских ћелија анализом профила генске експресије и међућелијске сигнализације

EVB. F23, Српска академија наука и уметности, 2010-
Руководилац: Проф. др Љубиша Ракић, САНУ


Оптимизирање (индивидуализација) лечења карцинома ректума коришћењем предиктивних молекуларно-генских биомаркера

Ф-20, Српска академија наука и уметности, 2013-
Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет Универзитета у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Драгица Радојковић и др Александра Николић


Дефинисање таксономског статуса букве у Србији

Домаћи пројекат Управе за шуме Републике Србије,401-00-781/2017-10, 2018
Руководилац: Проф. др Мирјана Шијачић-Николић, Шумарски факултет Универзитета у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена Алексић

УЧЕШЋЕ У COST АКЦИЈАМА
Gene regulation ensemble effort for the knowledge commons

CA15205, 2016-2020


Diagnosis, monitoring and prevention of exposure-related noncommunicable diseases (DiMoPEx)

CA15129, 2016-2020


Open Multiscale Systems Medicine (OpenMultiMed)

CA15120, 2016-2020


Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture

FA1407, 2015-2019


European Epitranscriptomics Network

CA16120, 2017-2021

Please publish modules in offcanvas position.