Мастер и Магистарски радови

МАСТЕР РАДОВИ

2017.

Алекса Чепић

Повезаност цревне микробиоте и масних киселина кратког ланца фецеса у експерименталном аутоимунском енцефаломијелитису

Ања Тодоров

Карактеризација лактолистерин-БУ оперона соја Lactococcus lactis subsp. lactis BGBU1-4

Бранислав Лилић

Молекуларни механизми резистенције на флуорохинолоне клиничких изолата рода Achromobacter spр

Јелена Јеремић

Изучавање ефекта N-бензил супституисаних деривата 4-аминохолина на међућелијску комуникацију и вирулентност бактерија Serratia marcescens и Pseudomonas aeruginosa

Кристина Попић

Анализа експресије гена ANKRD2 кокоши (Gallus gallus)

Немања Стаменковић

Експресија гена ldb3a у одговору скелетних мишића зебрице (Danio rerio) на механички стрес

Павле Маринковић

Карактеризација новог агрегационог фактора Lactococcus raffinolactis BGTRK 10-1

Софија Јовановић

Изоловање и молекуларна карактеризација сојева Brevibacillus laterosporus, произвођача бактериоцина

Стефана Ђукановић

Антибактеријска и антибиофилм активност одабраних екстраката хмеља (Humulus lupulus) и смиља (Helichrysum italicum)

Tијана Милићевић

Молекуларни механизми резистенције на триметоприм и сулфаметоксазол клиничких изолата рода Achromobacter sp.

2016.

Ана Арсенијевић

Улога ретиноичне киселине у регулацији пролиферације, ћелијског циклуса и миграције MCF-7 ћелија пореклом од карцинома дојке

Ана Којић

Карактеризација регулаторног протеина ANKRD1 у ћелијским линијама глиобластома U87-MG и LN229

Данијела Вучићевић

Анализа кодирајућег региона гена VKORC1 код пацијената на терапији аценокумаролом

Тамара Јовановић

Анализа протромбина у тумору дебелог црева човека

Тамара Ковачевић

Утицај инхибитора киназа mTOR сигналног пута на рано ембрионално развице зебрице

2015.

Александар М. Марковић

Утицај биолошки активних једињења на међу-бактеријску комуникацију

Алексеј Дрино

Корелација мутационог статуса гена ATM и ТP53 са мутационим статусима гена укључених у процес неопластичне трансформације код болесника са примарним лимфомом централног нервног система

Ана Дале

Анализа формирања биофилма бактерија Burkholderia cepacia комплекса изолованих код пацијената са цистичном фиброзом

Ивана Алексић

Улога трипиролних пигмената из стрептомицета у бактеријској комуникацији

Јелена Лазић

Утицај лизина на добијање γ-нитроалдехида реакцијом Michael-ове адиције: компаративна студија органокаталитичког и биокаталитичког приступа

Јелена Спасић

Оптимизација процеса биотрансформације бета-нитростирена коришћењем рекомбинантне 4-оксалокротонат таутомеразе

Јована Деспотовић

Анализа ефекта повећане експресије SOX3 на карактеристике U87 и U251 ћелијских линија глиобластома

Марија Драгојевић

Испитивање утицаја FII c.1824C>T варијанте на количину иРНК за протромбин у нуклеусу и цитоплазми на моделу стабилно трансфекованих cos-7 ћелија

Марија Гредић

Конструисање и функционална анализа мутираних форми хуманог протеина SOX14

Милка Малешевић

Молекуларна карактеризација бактерија врсте Achromobacter xylosoxidans изолованих код педијатријских пацијената

2014.

Марина Анђелковић

Утицај варијанти гена NRAMP1 и VDR на измењену функцију макрофага код пацијената са туберкулозом

Даница Бајић

Инеракција WNT/β-катенин сигналног пута и SOXB1 гена у хуманим NT2/D1 ћелијама

Снежана Јовичић

Анализа мутација у генима BRAF и KRAS у ткиву тумора штитне жлезде

Ивана Керкез

Генотипизација и резистенције на антибиотике клиничких изолата Stenotrophomonas maltophilia

Марија Мојићевић

Молекуларна идентификација и антимикробна активност стрептомицете изоловане из земљишта у околини Новог Сада

Марија Петрић

Зебрица (Danio rerio) као модел систем за испитивање деловања индуктора аутофагије

Ивана Петровић

Динамички профил експресије SOXB1 протеина током неуралне диференцијације ембрионалних карциномских матичних ћелија in vitro

Никола Поповић

Молекуларне основе резистенције на антибиотике ентерокока изолованих из вода са подручја Београда

Бранислава Ранковић

Успостављање услова за модулацију Hedgehog сигналног пута у HeLa ћелијама

Светлана Соковић

Анализа присуства gadB гена у млечнокиселинским бактеријама изолованим из аутохтоних сирева са подручја Балкана

2013.

Маријана Арађански

Полиморфизми у 3’ крају гена за протромбин код пацијента са идиопатском тромбофилијом

Ирена Јовановић

Идентификација и карактеризација продукције пигмента код земљишног изолата Streptomyces sp. NP60

Јелена Милић

Биохемијска и генетицка карактеризација бактериоцина пиродног изолата  L. lactis BGBU1-4

Катарина Нововић

Молекуларни механизми резистенције на антибиотике клиничког изолата Acinetobacter baumanii IMD1865

Ранко Радовић

Испитивање утицаја полиморфизма c.454-397T>C у гену за естрогени рецептор алфа на појаву тромбоза код жена са канцером дојке

Mina Noshy Takawy
Поремећај апоптозе као узрок акумулације малигно измењених гранулоцита у мијелопролиферативним неоплазијама

Јелена Тошић

Утицај повећане експресије SOX2 гена на миграторни потенцијал, пролиферацију и диференцијацију ембрионалних карциномских NT2/D1 ћелија

Милица Тошић

Неурална диференцијација плурипотентних NT2/D1 ћелија у условима конститутивно повећане експресије SOX2 гена

2012.

Ива Лучић

Полиморфизми CYP 2C9*2 и CYP 2C9*3 гена за цитохром p450 2C9 у предвиђању оптималне терапијске дозе кумаринских деривата

Јелена Марјановић

Ефекти модулације канонског WNT сигналног пута на експресију SOX гена у хуманим Ntera2/D1 ћелијама

Јована Михајловић

Оптимизација производње ундецил-продигиозина у соју Streptomyces sp. NP4

Марија Миљковић

Улога полисахарида у пробиотичком потенцијалу соја Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8

Сара Селаковић

Анализа микробиолошких заједница реке Наделе узводно и низводно од извора загађења

Диана Шевић

Утицај ефлуената петрохемијске индустрије на састав микробиолошких заједница – метагеномски приступ

МАГИСТАРСКИ РАДОВИ

2008.

Бранкица Марковић

Молекуларно епидемиолошка анализа присуства бактерије Listeria monocytogenes у процесу припреме хране

2006.

Александар Крстић

Утицај општег транскрипционог фактора  NF-Y на регулацију експресије хуманог SOX3 гена

Милица Николић

Молекуларна карактеризација микрофлоре козијег сира и фенотипска и генотипска идентификација предоминантних бактерија млечне киселине

Маја Толиначки

Конструкција мобилизационог система за трансфер хетерологих гена у бактеријама млечне киселине

Катарина Вељовић

Изолација и карактеризација бактерије млечне киселине из златарског сира

2005.

Бранко Јовчић

Анализа гена регулисаних псра транскрипционим регулатором и транслациона регулација експресије rpoS гена у Pseudomonas sp.

Сандра Марковић

Анализа ауторегулације кгмБ метилазе из соја Streptomyces tenebrarius

Ивана Братић

Инактивација и функционална анализа поликетид синтазе типа I у соју Streptomyes sp. MS405

Маријана Ојданић

Полиморфизми у бета глобинском локусу као маркери за поријекло и дистрибуцију бета таласемијских мутација у Србији и Црној Гори

Драгана Мајић

Анализа промоторских својстава регулаторног региона гена за металотионеин хељде у трансформисаном дувану

Мира Милисављевић

Клонирање и анализа гена за нови тип аспартичне протеиназе хељде (Fagopyrum esculentum Moench)

Нада Шурбановски

Проучавање гаметофитне инкомпатибилности у популацијама дивљих врста рода Prunus: P. tenella Batsch., P. fruticosa Pall. i P. webbii у Србији и Црној Гори

Данијела Дракулић

Анализа експресије хуманих SOX гена применом нерадиоактивне in situ хибридизације

Исидора Петровић

Експресија и анализа промоторског региона хуманог SOX18 гена

2004.

Милоје Савић

Изоловање и идентификација соја Streptomyces sp. MS405, произвођача новог имуносупресора

Јелена Познанић

Карактеризација мутација у гену за фенилаланин хидроксилазу код пацијената са фенилкетонуријом и хиперфенилаланинемијом у Србији

Татјана Илић-Томић

Експресија различитих метилаза у Saccharomyces cerevisiae

Наташа Јоковић

Изолација и карактеризација бактерија млечне киселине из сира са планине Радан

2003.

Александра Дивац

Анализа CFTR гена код пацијената са дисеминираним бронхиектазијама и хроничним опструктивним обољењем плућа

Јелена Самарџић

Клонирање и анализа структуре цДНК и гена за субјединицу 13S rezervnig протеина семена хељде (Fagopyrum esculentum Moench)

Јелена Урошевић

Анализа мутација у гену за ТPMT у здравој југословенској популацији и код пацијената са АЛЛ и Кроновом болешћу

Марија Ђурић

Молекуларно генетички маркери у дијагностици и праћењу акутних мијелоидних леукемија

Јелена Ђуровић

Анализа промоторског региона хуманог SOX14 гена

Сандра Вајић

Анализа регулаторних секвенци kgmB гена бактерије Streptomyces tenebrarius

Јелена Лозо

Биохемијска и генетичка карактеризација соја Lactobacillus paracasei BGBUK216, производјача два бактериоцина

Ивана Тонић

Регулација експресије геназа протеина из хуманог изолата Lactobacillus ramnosus BGT10

Драган Цветановић

Биохемијска и генетичка карактеризација природних изолата бактерија млечне киселине

2002.

Александра Николић

Претраживање CFTR гена на мутације и полиморфизме код пацијената са хроничним панкреатитисом

Валентина Ђорђевић

Заступљеност G20210A мутације у гену за протромбин и C677T  мутације у гену за метилентетрахидрофолат редуктазу у здравој југословенској популацији и код пацијената са дубоким венским тромбозама

2001.

Љиљана Ракићевић

Молекуларна дијагностика промена у генима за факторе коагулације V и VIII код поремећаја хемостазе

Јелена Беговић

Глобални регулатори гена за пеницилин-амидазу код Escherichia coli

Ивана Морић

Детекција респираторних вируса и бактерија PCR методом

Милица Шево

Улога C-терминуса у посттранслационој обради ензима пенициллин амидазе из Escherichia coli

Нада Павковић

Изучавање утицаја клонираних генетичких елемената на стабилност 2 мм плазмида Saccharomyces cerevisiae

Наташа Скоко

Изучавање експресије хуманог б-интерферона у метилотрофном квасцу Pichia pastoris

2000.

Славица Арсенијевић

Мутациона анализа клонираног промотора P15 из бактерије Lactobacillus acidophilus

Наташа Ковачевић-Грујичић

Функционална анализа промотора bbminy- глобинског гена пацова

Марија Мијатовић

Трансдукција хематопоетских ћелија (K-562, MELiREL) ретровирусним вектором LNCX

Милан Спасић

Изучавање рекомбинантних интерспецијских пеницилин Г ацилаза

Ирена Спасојевић

Молекуларна анализа протеолитичке активности природних изолата лактобацила

Наташа Стојићевић

Протеин-ДНК интеракције у регулаторном региону гена за пеницилин амидазу Escherichia coli

1999.

Славица Станојчић

Клонирање и карактерисање SOX18 гена човека

Дејан Лазић

Анализа експресије адултних б-глобинских гена пацова

Јелена Кушић

Скрининг на мутације и полиморфизме у оквиру CFTR гена код пацијената са азоспермијом

1998.

Јелена Бркљачић

Конструисање и анализа цДНК библиотеке семена хељде у средњој фази развића

Александра Ђурковић

Карактеризација протеина од 68 кД у ретикулоцитима и еритроцитима пацова

Оливера Гајић

Генетичка и биохемијска карактеризација соја Lactococcus lactis subsp. lactis BGMN1-5, производјача бактериоцина

Милан Јоксимовић

Повезаност атопијских болести са мутацијама на 11-том хромозому

Mарина Лушић

Испитивање еритроидно специфичних изоформи протеина 4.1 код београдског лабораторијског (б/б) пацова

Наташа Милојевић

Регулација експресије гена за различите метилазе 16S рРНК код производјача аминогликозидних антибиотика

Тамара Рајић

Локализација и идентификација контролних елемената одговорних за активацију SOX3 гена ретиноичном киселином

Ивана Страхинић

Изучавање структурне хомологије плазмида соја Lactococcus lactis subsp. lactis biovat. diacetylactis S50

Снежана Којић

Три нуклеазе изоловане из једара ембриона Drosophila melanogaster

Никола Арсић

Примена методе ланчаног умножавања ДНК (PCR) у анализи пацијената са поремећајима у детерминацији пола

Маја Вујић

Анализа SOX гена који се експримирају у мозгу фетуса човека

1996.

Наташа Вуков

Анализа коњугабилног плазмида pMZ1 бактерије Micromonospora zionensis

Наташа Миладинов

Клонирање и анализа протеиназног региона природног изолата Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29

Соња Павловић

Компоненете регулаторног система адултног б-минор глобинског гена пацова

Весна Тодоровић

ДНК-везивни протеини  Drosophilae  - селекција и амплификација везивног места

Милош Вујанац

Конструкција система за екстрахромозомску репликацију плазмида у ембрионима Drosophila melanogaster

1995.

Милија Јовичић

Изолеуцински ауксотрофи бактерије Escherichia coli K12 показују повећану резистенцију на антибиотик новобиоцин

Ерика Варкоњи-Гашић (Erika Varkonyi-Gašić)

Анализа polyA RNK семена хељде у развићу

Саша Радоја

Анализа регулаторних региона гена за пеницилин амидазу из E.coli ATCC11105

1994.

Радмила Иванишевић

Клонирање и анализа нов гена одговорног за резустенцију бактерије Escherichia coli K12 на новобиоцин

1993.

Орце Јовчевски

"Отисци" ДНК помоћу репетитивних ДНК проба вируса и могућности примене

Владимир Јуруковски

Детектовање хромозомских аберација in situ хибридизацијом

Јелена Марјановић

Синтеза глобинских полипептида у еритроидним ћелијама Београдског анемичног пацова

1992.

Гордана Ђорђевић

Клонирање и карактеризација промотора лактобацила

Милан Којић

Генетичка и биохемијска карактеризација протеиназног система бактерија млечне киселине

Сузана Савковић

Експресија еритроидно-специфичних гена у ткивима анемичног пацова

1991.

Бранка Дабовић-Брукнер

Анализа полиморфизама локуса за цистичну фиброзу

Милорад Којић

Клонирање и карактеризација гена за резистенцију на гентамицин бактерије Micromonospora zionensis

Мирјана Милић

CysB ген и резистентност бактерије Escherichia coli K12 на антибиотик новобиоцин

Марија Вујчић

Анализа места отпочињања репликације пласмида лактобацила

Жаклина Стрезоска

Секвенцирање геномске ДНК: развој методе хибридизације октамерних и краћих олигонуклеотида са ДНК

1990.

Драгана Ајдић

Клонирање и анализа левог терминуса инверзије у лактозном региону хромозома E. coli K12

Бојана Бојовић

Анализа клонираних промотора соја Lactococcus lactis ssp. lactis NP45

Иван Брукнер

Дезоксирибонуклеаза и као детектор структурне варијабилности ДНК

Горан Јовановић

Хомолога рекомбинација хромозомалних инсерционих секвенци као могући начин регулације експресије гена у E. coli K12

Татјана Костић

Клонирање и секвенцирање мутација у соју E. coli K12 дефектном у гену за ДНК полимеразу I

Мила Петровић

Ефикасност репликације и мутагенеза: структурна анализа мутација у хистидинском оперону бактерије Escerichia coli K12 дефицитарне за ДНК полимеразу I

1989.

Јасна Ракоњац

Резистентност на новобиоцин у trp-top-cysB региону бактерије Escherichia coli K12 и могућа релација са топоизомеразно-гиразним системом

1988.

Зорица Чкребић

Трансфер и експресија гена за хумани бета интерферон клонираног у ретровирусни вектор

Гордана Тројановић

Регулација експресије гена за хумани бета-1 интерферон у мишјим ћелијама у култури

Драгица Радосављевић

Молекуларна организација локуса за б адултне ланце хемоглобина пацова

1987.

Милена Стевановић

Изоловање фрагмената хромозомске ДНК који садрже гене за глобинске бета полипептидне ланце

1986.

Драгица Радојковић

Аутоантитела против тиреоглобулина у болесника са хипертиреозом и хроницним линфоцитним тиреоидитисом - испитивање афинитета за тиреоглобулин

Please publish modules in offcanvas position.