Мастер и магистарске тезе

2021.

Анђела Ђокић
Карактеризација и биолошка активност MhqO диоксигеназе изолата Bacillus paralicheniformis ZP1

Ивана Младеновић
Утицај водног дефицита на концентрацију фотосинтетичких пигмената и експресију GLUTR и PSBI гена код кукуруза (Zea mays)

Коста Стошић
Селекција и идентификација бактерија произвођача биосурфактаната изолованих из земљишта загађених пластиком

Марина Јеловац
Студија асоцијације клиничке слике болести COVID-19 и варијанти у генима повезаним са нивоом и  биорасположивошћу витамина Д

Марко Ђокић
Повећање толеранције аутохтоних бактерија из отпадне воде пореклом из козметичке индустрије на натријум додецил сулфат применом адаптивне лабораторијске еволуције

Милена Живановић
Анализа транскрипата гена SMAD4 у ћелијској линији HCEC-1CT током одговора на стрес

Мина Миловановић
Генерисање трансгене репортерске линије Tg(ankrd1b:mScarlet) зебрице (Danio rerio)

Стефан Јаковљевић
Ефекат пробиотског соја Lactobacillus curvatus BGMK2-41 на имунски одговор посредован p38 MAPK сигналним путем у моделу инфекције нематоде Caenorhabditis elegans

2020.

Ања Станковић
Идентификација комплекса сребра ефикасних у борби против Cryptococcus neoformans и Cryptococcus gattii

Ђорђе Павловић
Анализа експресије дуге некодирајуће RNK GAS5 код адултне акутне мијелоидне леукемије

Ђурђа Маџарац
Хетерологна експресија гена за липазу из Streptomyces sp. BV129 са потенцијалом примене у третману биофилма Pseudomonas aeruginosa

Емилија Живковић
Утицај протеина алфа-1 антитрипсина на одговор ћелија колоректалног карцинома на третман 5-флуороурацилом

Горан Милошевић
Утицај полиморфизама гена значајних за фармакокинетику 6-меркаптопурина на лечење акутне лимфобластне леукемије у деце

Ивана Лалић
Анализа егзона 15 гена АПЦ код пацијената са колоректалним карциномом

Јелена Јордовић
Утицај стабилног вирусолошког одговора на ток и исход болести код пацијената са тешком фиброзом или цирозом јетре узрокованом хроничном хепатитис Ц вирусном инфекцијом

Михаило Стјепановић
Значај одређивања серумског витамина 25(OH)D и полиморфизми гена CYP2R1, CYP27B1, DBP и VDR код оболелих од саркоидозе

Милена Стевановић
Идентификација кластера гена за биосинтезу стауроспорина код изолата  Streptomyces sp. BV410  и испитивање утицаја бутенолида на његову експресију

Наталија Азањац
Изоловање и молекуларна карактеризација супресора blm мутанта при репликационом стресу у Ustilago maydis

Нина Стевановић
Молекуларна карактеризација новооткривеих варијанти код пацијената са примарном цилијарном дискинезијом

Сања Драгашевић
Интестинална ткивна експресија IL17A, IL17F, IL23A и TLR9 гена у запаљенским болестима црева

Теодора Малешевић
Анализа транскриптома и функционална карактеризација регулона двокомпонентног система MqiSR соја Pseudomonas putida WCS358

Вукашин Јанковић
Бактерије изоловане из врсте Cotinus coggyria извор ензима са лаказном активношћу

2019.

Брана Пантелић
Карактеризација кутиназе из соја Streptomyces sp. BV286

Данијела Благојевић
Оптимизација производње наноцелулозе из соја Komagataeibacter mеdellinensis ID13488

Филип Дужанић
Анализа ефекта стреса изазваног кобалт хлоридом на одржавање плурипотентности и индукцију неуралне диференцијације хуманих плурипотентних карциномских матичних ћелија

Ивана Галић
Потрага за новим индустријски значајним ензимима соја Streptomyces sp. NP10 методом циљаног претраживања генома

Јелена Мићевић
Успостављање моделa инфекције хуманим опортунистичким патогеном Staphylococcus aureus ATCC 43300 у зебрици (Danio rerio) и примена модела у идентификацији нових антимикробних једињења

Јелена Миловановић
Утицај етанолног екстракта одбрамбеног секрета врсте Megaphyllum unilineatum (Diplopoda: Julida) на рано развиће зебрице (Danio rerio (F. Hamilton, 1822)) и вијабилност А549 ћелија хуманог аденокарцинома плућа

Лана Џодановић
Идентификација информативних региона митохондријалних и хлоропластних генома кукуруза (Zea mays) важних за генотипизацију порекла  елитних хибрида кукуруза у Србији

Лазар Гардијан
Експресија грамицидина А, нерибозомски синтетисаног антимикробног пептида у експресионим системима Escherichia coli

Мирјана Латинчић
Изучавање интеракције малих биоактивних молекула различитог порекла са ДНК

Павле Јанић
Компаративна анализа промене експресије гена изазване сушом у листовима кукуруза (Zea mays)

Сандра Предић
Одређивање и поређење профила експресије цитокина IL-6 i TNF-α у болесном и здравом ткиву пацијената оболелих од улцерозног колитиса

Живан Стојановић
Оптимизација производње лактолистеринa BU соја Lactococcus lactis subsp. lactis BGBU1-4

2018.

Ванда Балинт
Улога гена SOX2 и SOX9 у реактивацији хуманих NT2-астроцита

Неда Драгишић
Утицај стреса изазваног краткотрајном редукцијом глукозе на особине плурипотентних карциномских матичних ћелија

Милош Џебрић
Анализа улоге miR-219 у индукцији неуралне диференцијације хуманих плурипотентних NT2/D1 ћелија

Горана Јендришек
Ефекат монтелукаста на инфламацију у ћелијској линији BEAS-2B

Даница Јевтић
Анализа ефекта модулације експресије гена SOX18 на карактеристике U251 ћелија глиобластома

Јована Каљевић
Идентификација нове варијанте intI1 гена мобилних интегрона класе I

Мина Леђеновић
Изолација сојева рода Lactobacillus са таназном и галат декарбоксилазном активношћу из силаже

Емилија Милошевић
Детекција протеина Ankrd1a у срцу зебрица (Danio rerio) након криоповреде

Софија Нешић
Утицај силицијума на превазилажење дефицита гвожђа код јечма (Hordeum vulgare)

Ивана Србљак
Испитивање утицаја варијанти  c.454-397T>C и c.454-351A>G у гену за естрогени рецептор алфа на појаву инфаркта миокарда и стенозе каротида

Милена Станојевић
Анализа профила експресије SMAD4 у плућним ћелијским линијама

Борис Стојилковић
Функционална карактеризација IntI1S протеина мобилних интегрона класе I

Јованка Владејић
Ефекти синтетичких хинона на клијање семена и раст клијанаца кукуруза (Zea mays L.)

Марија Вукчевић
Изоловање мутаната Ustilago maydis осетљивих на десикацију

 

2017.

Ali Musbah Mohamed Aldrhoubi
Диверзитет бактерија у седиментима одабраних глацијалних језера западног Балкана

Марко Бицин
Испитивање асоцијације варијанти FokI, BsmI, ApaI i TaqI у гену за витамин Д рецептор са настанком и презентацијом Кронове болести

Алекса Чепић
Повезаност цревне микробиоте и масних киселина кратког ланца фецеса у експерименталном аутоимунском енцефаломијелитису

Софија Дуњић
Анализа експресије протромбина у перманентним туморским ћелијским линијама

Стефана Ђукановић
Антибактеријска и антибиофилм активност одабраних екстраката хмеља (Humulus lupulus) и смиља (Helichrysum italicum)

Јелена Јеремић
Изучавање ефекта N-бензил супституисаних деривата 4-аминохолина на међућелијску комуникацију и вирулентност бактерија Serratia marcescens и Pseudomonas aeruginosa

Софија Јовановић
Изоловање и молекуларна карактеризација сојева Brevibacillus laterosporus, произвођача бактериоцина

Марко Козлина
Испитивање асоцијације варијанти FokI, BsmI, ApaI и TaqI у гену за витамин Д рецептор са настанком и презентацијом Кронове болести

Бранислав Лилић
Молекуларни механизми резистенције на флуорохинолоне клиничких изолата рода Achromobacter spр

Павле Маринковић
Карактеризација новог агрегационог фактора Lactococcus raffinolactis BGTRK 10-1

Tијана Милићевић
Молекуларни механизми резистенције на триметоприм и сулфаметоксазол клиничких изолата рода Achromobacter sp.

Кристина Попић
Анализа експресије гена ANKRD2 кокоши (Gallus gallus)

Немања Стаменковић
Експресија гена ldb3a у одговору скелетних мишића зебрице (Danio rerio) на механички стрес

Ања Тодоров
Карактеризација лактолистерин-БУ оперона соја Lactococcus lactis subsp. lactis BGBU1-4

 

2016.

Ана Арсенијевић
Улога ретиноичне киселине у регулацији пролиферације, ћелијског циклуса и миграције MCF-7 ћелија пореклом од карцинома дојке 

Емилија Брдарић
Улога егзополисахарида млечнокиселинских бактерија у заштити Caco-2 ћелија од штетног деловања кадмијума

Дуња Ђукић
Утицај метода изолације ДНК на детекцију присуства CaMV 35S промотора квалитативним ПЦР-ом у производима биљног порекла

Тамара Јовановић
Анализа протромбина у тумору дебелог црева човека 

Ана Којић
Карактеризација регулаторног протеина ANKRD1 у ћелијским линијама глиобластома U87-MG и LN229 

Тамара Ковачевић
Утицај инхибитора киназа mTOR сигналног пута на рано ембрионално развице зебрице

Ивана Николић
Анализа експресије гена који кодира протеин DSS1 арабидопсиса у условима оксидативног стреса

Владислава Стокић Тртица
Развој система за генетичке манипулације клиничким изолатима врсте Acinetobacter baumannii

Данијела Вучићевић
Анализа кодирајућег региона гена VKORC1 код пацијената на терапији аценокумаролом 

 

2015.

Ивана Алексић
Улога трипиролних пигмената из стрептомицета у бактеријској комуникацији

Катарина Ћуковић
Улога силицијума у превазилажењу стреса изазваног дефицитом гвожђа код јечма (Hordeum vulgare L.)

Ana Dale
Анализа формирања биофилма бактерија Burkholderia cepacia комплекса изолованих код пацијената са цистичном фиброзом 

Јована Деспотовић
Анализа ефекта повећане експресије SOX3 на карактеристике U87 и U251 ћелијских линија глиобластома 

Алексеј Дрино
Корелација мутационог статуса гена ATM и ТP53 са мутационим статусима гена укључених у процес неопластичне трансформације код болесника са примарним лимфомом централног нервног система 

Марија Драгојевић
Испитивање утицаја FII c.1824C>T варијанте на количину иРНК за протромбин у нуклеусу и цитоплазми на моделу стабилно трансфекованих cos-7 ћелија 

Сања Ђокић
Анализа експресије гена за потенцијални молибденски транспортер, MtrMOT1, у биљци Medicago truncatula

Марија Гредић
Конструисање и функционална анализа мутираних форми хуманог протеина SOX14 

Магдалена Јерковић
Филогенетска анализа термофилних бактерија изолованих из термалних извора

Јелена Лазић
Утицај лизина на добијање γ-нитроалдехида реакцијом Michael-ове адиције: компаративна студија органокаталитичког и биокаталитичког приступа 

Александар М. Марковић
Утицај биолошки активних једињења на међу-бактеријску комуникацију 

Милка Малешевић
Молекуларна карактеризација бактерија врсте Achromobacter xylosoxidans изолованих код педијатријских пацијената

Јелена Спасић
Оптимизација процеса биотрансформације бета-нитростирена коришћењем рекомбинантне 4-оксалокротонат таутомеразе

 

2014.

Марина Анђелковић
Утицај варијанти гена NRAMP1 и VDR на измењену функцију макрофага код пацијената са туберкулозом

Даница Бајић
Инеракција WNT/β-катенин сигналног пута и SOXB1 гена у хуманим  NT2/D1 ћелијама

Снежана Јовичић
Анализа мутација у генима BRAF и KRAS у ткиву тумора штитне жлезде

Ивана Керкез
Генотипизација и резистенције на антибиотике клиничких изолата Stenotrophomonas maltophilia

Марија Мојићевић
Молекуларна идентификација и антимикробна активност стрептомицете изоловане из земљишта у околини Новог Сада

Сања Павловић
Анализа експресије mikroRNK397 i 408 у развићу и стресу изазваном недостатком гвожђа код краставца

Марија Петрић
Зебрица (Danio rerio) као модел систем за испитивање деловања индуктора аутофагије

Ивана Петровић
Динамички профил експресије SOXB1 протеина током неуралне диференцијације ембрионалних карциномских матичних ћелија in vitro

Никола Поповић
Молекуларне основе резистенције на антибиотике ентерокока изолованих из вода са подручја Београда

Бранислава Ранковић
Успостављање услова за модулацију Hedgehog сигналног пута у HeLa ћелијама

Светлана Соковић
Анализа присуства gadB гена у млечнокиселинским бактеријама изолованим из аутохтоних сирева са подручја Балкана

 

2013.

Маријана Арађански
Полиморфизми у 3’ крају гена за протромбин код пацијента са идиопатском тромбофилијом

Ирена Јовановић
Идентификација и карактеризација продукције пигмента код земљишног изолата Streptomyces sp. NP60

Јелена Милић
Биохемијска и генетицка карактеризација бактериоцина пиродног изолата  L. lactis BGBU1-4

Катарина Нововић
Молекуларни механизми резистенције на антибиотике клиничког изолата Acinetobacter baumanii IMD1865

Ранко Радовић
Испитивање утицаја полиморфизма c.454-397T>C у гену за естрогени рецептор алфа на појаву тромбоза код жена са канцером дојке 

Mina Noshy Takawy
Поремећај апоптозе као узрок акумулације малигно измењених гранулоцита у мијелопролиферативним неоплазијама

Јелена Тошић
Утицај повећане експресије SOX2 гена на миграторни потенцијал, пролиферацију и диференцијацију ембрионалних карциномских NT2/D1 ћелија

Милица Тошић
Неурална диференцијација плурипотентних NT2/D1 ћелија у условима конститутивно повећане експресије SOX2 гена

 

2012.

Ива Лучић
Полиморфизми CYP 2C9*2 и CYP 2C9*3 гена за цитохром p450 2C9 у предвиђању оптималне терапијске дозе кумаринских деривата

Haowa Madi
Зависност синтезе бактериоцина од присуства плазмида у сојевима Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29 i BGJAV1

Јелена Марјановић
Ефекти модулације канонског WNT сигналног пута на експресију SOX гена у хуманим Ntera2/D1 ћелијама

Јована Михајловић
Оптимизација производње ундецил-продигиозина у соју Streptomyces sp. NP4

Марија Миљковић
Улога полисахарида у пробиотичком потенцијалу соја Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8

Сара Селаковић
Анализа микробиолошких заједница реке Наделе узводно и низводно од извора загађења

Диана Шевић
Утицај ефлуената петрохемијске индустрије на састав микробиолошких заједница – метагеномски приступ

 

МАГИСТАРСКИ РАДОВИ

2008.

Бранкица Марковић
Молекуларно епидемиолошка анализа присуства бактерије Listeria monocytogenes у процесу припреме хране

 

2006.

Александар Крстић
Утицај општег транскрипционог фактора  NF-Y на регулацију експресије хуманог SOX3 гена

Милица Николић
Молекуларна карактеризација микрофлоре козијег сира и фенотипска и генотипска идентификација предоминантних бактерија млечне киселине 

Маја Толиначки
Конструкција мобилизационог система за трансфер хетерологих гена у бактеријама млечне киселине

Катарина Вељовић
Изолација и карактеризација бактерије млечне киселине из златарског сира

 

2005.

Бранко Јовчић
Анализа гена регулисаних псра транскрипционим регулатором и транслациона регулација експресије rpoS гена у Pseudomonas sp.

Сандра Марковић
Анализа ауторегулације кгмБ метилазе из соја Streptomyces tenebrarius

Ивана Братић
Инактивација и функционална анализа поликетид синтазе типа I у соју Streptomyes sp. MS405

Маријана Ојданић
Полиморфизми у бета глобинском локусу као маркери за поријекло и дистрибуцију бета таласемијских мутација у Србији и Црној Гори

Драгана Мајић
Анализа промоторских својстава регулаторног региона гена за металотионеин хељде у трансформисаном дувану

Мира Милисављевић
Клонирање и анализа гена за нови тип аспартичне протеиназе хељде (Fagopyrum esculentum Moench)

Нада Шурбановски
Проучавање гаметофитне инкомпатибилности у популацијама дивљих врста рода Prunus: P. tenella Batsch., P. fruticosa Pall. i P. webbii у Србији и Црној Гори

Данијела Дракулић
Анализа експресије хуманих SOX гена применом нерадиоактивне in situ хибридизације

Исидора Петровић
Експресија и анализа промоторског региона хуманог SOX18 гена

2004.

Милоје Савић
Изоловање и идентификација соја Streptomyces sp. MS405, произвођача новог имуносупресора

Јелена Познанић
Карактеризација мутација у гену за фенилаланин хидроксилазу код пацијената са фенилкетонуријом и хиперфенилаланинемијом у Србији

Татјана Илић-Томић
Експресија различитих метилаза у Saccharomyces cerevisiae

Наташа Јоковић
Изолација и карактеризација бактерија млечне киселине из сира са планине Радан

 

2003.

Александра Дивац
Анализа CFTR гена код пацијената са дисеминираним бронхиектазијама и хроничним опструктивним обољењем плућа

Јелена Самарџић
Клонирање и анализа структуре цДНК и гена за субјединицу 13S rezervnig протеина семена хељде (Fagopyrum esculentum Moench)

Јелена Урошевић
Анализа мутација у гену за ТPMT у здравој југословенској популацији и код пацијената са АЛЛ и Кроновом болешћу

Марија Ђурић
Молекуларно генетички маркери у дијагностици и праћењу акутних мијелоидних леукемија

Јелена Ђуровић
Анализа промоторског региона хуманог SOX14 гена

Сандра Вајић
Анализа регулаторних секвенци kgmB гена бактерије Streptomyces tenebrarius

Јелена Лозо
Биохемијска и генетичка карактеризација соја Lactobacillus paracasei BGBUK216, производјача два бактериоцина

Ивана Тонић
Регулација експресије геназа протеина из хуманог изолата Lactobacillus ramnosus BGT10

Драган Цветановић
Биохемијска и генетичка карактеризација природних изолата бактерија млечне киселине

 

2002.

Александра Николић
Претраживање CFTR гена на мутације и полиморфизме код пацијената са хроничним панкреатитисом

Валентина Ђорђевић
Заступљеност G20210A мутације у гену за протромбин и C677T  мутације у гену за метилентетрахидрофолат редуктазу у здравој југословенској популацији и код пацијената са дубоким венским тромбозама

 

2001.

Љиљана Ракићевић
Молекуларна дијагностика промена у генима за факторе коагулације V и VIII код поремећаја хемостазе

Јелена Беговић
Глобални регулатори гена за пеницилин-амидазу код Escherichia coli

Ивана Морић
Детекција респираторних вируса и бактерија PCR методом

Милица Шево
Улога C-терминуса у посттранслационој обради ензима пенициллин амидазе из Escherichia coli

Нада Павковић
Изучавање утицаја клонираних генетичких елемената на стабилност 2 мм плазмида Saccharomyces cerevisiae

Наташа Скоко
Изучавање експресије хуманог б-интерферона у метилотрофном квасцу Pichia pastoris

 

2000.

Славица Арсенијевић
Мутациона анализа клонираног промотора P15 из бактерије Lactobacillus acidophilus

Наташа Ковачевић-Грујичић
Функционална анализа промотора bbminy- глобинског гена пацова

Марија Мијатовић
Трансдукција хематопоетских ћелија (K-562, MELiREL) ретровирусним вектором LNCX

Милан Спасић
Изучавање рекомбинантних интерспецијских пеницилин Г ацилаза

Ирена Спасојевић
Молекуларна анализа протеолитичке активности природних изолата лактобацила

Наташа Стојићевић
Протеин-ДНК интеракције у регулаторном региону гена за пеницилин амидазу Escherichia coli

 

1999.

Славица Станојчић
Клонирање и карактерисање SOX18 гена човека

Дејан Лазић
Анализа експресије адултних б-глобинских гена пацова

Јелена Кушић
Скрининг на мутације и полиморфизме у оквиру CFTR гена код пацијената са азоспермијом

 

1998.

Јелена Бркљачић
Конструисање и анализа цДНК библиотеке семена хељде у средњој фази развића

Александра Ђурковић
Карактеризација протеина од 68 кД у ретикулоцитима и еритроцитима пацова

Оливера Гајић
Генетичка и биохемијска карактеризација соја Lactococcus lactis subsp. lactis BGMN1-5, производјача бактериоцина

Милан Јоксимовић
Повезаност атопијских болести са мутацијама на 11-том хромозому

Mарина Лушић
Испитивање еритроидно специфичних изоформи протеина 4.1 код београдског лабораторијског (б/б) пацова 

Наташа Милојевић
Регулација експресије гена за различите метилазе 16S рРНК код производјача аминогликозидних антибиотика

Тамара Рајић
Локализација и идентификација контролних елемената одговорних за активацију SOX3 гена ретиноичном киселином

Ивана Страхинић
Изучавање структурне хомологије плазмида соја Lactococcus lactis subsp. lactis biovat. diacetylactis S50

Снежана Којић
Три нуклеазе изоловане из једара ембриона Drosophila melanogaster

Никола Арсић
Примена методе ланчаног умножавања ДНК (PCR) у анализи пацијената са поремећајима у детерминацији пола

Маја Вујић
Анализа SOX гена који се експримирају у мозгу фетуса човека

 

1996.

Наташа Вуков
Анализа коњугабилног плазмида pMZ1 бактерије Micromonospora zionensis

Наташа Миладинов
Клонирање и анализа протеиназног региона природног изолата Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29

Соња Павловић
Компоненете регулаторног система адултног б-минор глобинског гена пацова

Весна Тодоровић
ДНК-везивни протеини  Drosophilae  - селекција и амплификација везивног места

Милош Вујанац
Конструкција система за екстрахромозомску репликацију плазмида у ембрионима Drosophila melanogaster

 

1995.

Милија Јовичић
Изолеуцински ауксотрофи бактерије Escherichia coli K12 показују повећану резистенцију на антибиотик новобиоцин

Ерика Варкоњи-Гашић (Erika Varkonyi-Gašić)
Анализа polyA RNK семена хељде у развићу

Саша Радоја
Анализа регулаторних региона гена за пеницилин амидазу из E.coli ATCC11105

 

1994.

Радмила Иванишевић
Клонирање и анализа нов гена одговорног за резустенцију бактерије Escherichia coli K12 на новобиоцин

 

1993. 

Орце Јовчевски
"Отисци" ДНК помоћу репетитивних ДНК проба вируса и могућности примене

Владимир Јуруковски
Детектовање хромозомских аберација in situ хибридизацијом 

Јелена Марјановић
Синтеза глобинских полипептида у еритроидним ћелијама Београдског анемичног пацова

 

1992. 

Гордана Ђорђевић
Клонирање и карактеризација промотора лактобацила

Милан Којић
Генетичка и биохемијска карактеризација протеиназног система бактерија млечне киселине 

Сузана Савковић
Експресија еритроидно-специфичних гена у ткивима анемичног пацова

 

1991.

Бранка Дабовић-Брукнер
Анализа полиморфизама локуса за цистичну фиброзу

Милорад Којић
Клонирање и карактеризација гена за резистенцију на гентамицин бактерије Micromonospora zionensis

Мирјана Милић
CysB ген и резистентност бактерије Escherichia coli K12 на антибиотик новобиоцин 

Марија Вујчић
Анализа места отпочињања репликације пласмида лактобацила

Жаклина Стрезоска
Секвенцирање геномске ДНК: развој методе хибридизације октамерних и краћих олигонуклеотида са ДНК

 

1990.

Драгана Ајдић
Клонирање и анализа левог терминуса инверзије у лактозном региону хромозома E. coli K12 

Бојана Бојовић
Анализа клонираних промотора соја Lactococcus lactis ssp. lactis NP45

Иван Брукнер
Дезоксирибонуклеаза и као детектор структурне варијабилности ДНК

Горан Јовановић
Хомолога рекомбинација хромозомалних инсерционих секвенци као могући начин регулације експресије гена у E. coli K12

Татјана Костић
Клонирање и секвенцирање мутација у соју E. coli K12 дефектном у гену за ДНК полимеразу I

Мила Петровић
Ефикасност репликације и мутагенеза: структурна анализа мутација у хистидинском оперону бактерије Escerichia coli K12 дефицитарне за ДНК полимеразу I

 

1989.

Јасна Ракоњац
Резистентност на новобиоцин у trp-top-cysB региону бактерије Escherichia coli K12 и могућа релација са топоизомеразно-гиразним системом

 

1988.

Зорица Чкребић
Трансфер и експресија гена за хумани бета интерферон клонираног у ретровирусни вектор

Гордана Тројановић
Регулација експресије гена за хумани бета-1 интерферон у мишјим ћелијама у култури

Драгица Радосављевић
Молекуларна организација локуса за б адултне ланце хемоглобина пацова

 

1987.

Милена Стевановић
Изоловање фрагмената хромозомске ДНК који садрже гене за глобинске бета полипептидне ланце

 

1986.

Драгица Радојковић
Аутоантитела против тиреоглобулина у болесника са хипертиреозом и хроницним линфоцитним тиреоидитисом - испитивање афинитета за тиреоглобулин

Please publish modules in offcanvas position.