Докторске тезе

2021.

Мина Мандић
Биотехнолошки значајни ензими из сојева рода Pseudomonas: Идентификација и рекомбинантна експресија лаказа и липаза

Владанка Вуковић
Епигенетички механизми регулације експресије хуманог гена SOX3 и гена фактора плурипотентности (SOX2, OCT4 и NANOG) током раних фаза неуралне диференцијације NTera2/D1 ћелија

2020.

Драгана Боснић
Улога силицијумове киселине у модулацији одговора краставца (Cucumis sativus L.) на оксидативни стрес изазван токсичним концентрацијама бакра

Јована Комазец
Варијанте кодирајућих и некодирајућих региона гена узрочника дијабетеса адултног типа код младих као модулатори фенотипа и регулатори генске експресије

Милка Малешевић
Идентификација и карактеризација биогених утишивача међућелијске комуникације врсте Pseudomonas aeruginosa

2019.

Ивана Алексић
Деривати рамнолипида и 4-аминохинолина као инхибитори вируленције код врста Pseudomonas aeruginosa и Serratia marcescens

Марина Анђелковић
Геномски профил пацијената дечијег узраста са примарном цилијарном дискинезијом: корелација генотипа и фенотипа и функционална карактеризација нових генетичких варијанти

Владимир Гашић
Фармакогеномски и фармакотранскриптомски маркери одговора на терапију глукокортикоидним лековима код деце са акутном лимфобластном леукемијом: молекуларни механизам деловања, клинички и популациони аспект

Јелена Марјановић
Анализа улоге гена SOX1 и SOX3 у промовисању малигног фенотипа ћелија глиобластома

Марија Мојићевић
Антифунгални потенцијал стрептомицета изолованих из ризосфера медицински значајних биљака: карактеризација и оптимизација биосинтезе стауроспорина, продукта метаболизма Streptomyces sp. BV410

Никола Поповић
Испитивање пробиотичких и имуномодулаторних карактеристика природних изолата ентерокока у моделима in vitro и in vivo

Маријана Ракоњац
Анализа говорно-језичког, социо-емоционалног и когнитивног развоја болесника са хетерозиготном микроделецијом региона q11.2 на хромозому 22

Анита Скакић
Геномски профил пацијената дечијег узраста са хепатичним гликогенозама: корелација генотипа и фенотипа и функционална карактеризација нових варијанти

Светлана Соковић Бајић
Карактеризација млечнокиселинских бактерија произвођача ɣ-аминобутерне киселине и њихова улога у превенцији и третману експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса

Миша Врећа
Експресије гена маркера инфламације и фиброзе и гена кандидата за оптимизовану ћелијску терапију код пацијената са системском склерозом

2018.

Слободан Давидовић
Анализа варијабилности митохондријске ДНК становника Републике Србије са популационо генетичког, филогенетског и филогеографског аспекта

Мирослав Динић
Утицај биоактивних молекула лактобацила на процесе аутофагије и инфламације у in vitro и in vivo системима

Ирена Марјановић
Идентификација молекуларно-генетичких маркера патогенезе акутне мијелоидне леукемије

Душан Миливојевић
Испитивање одабраних фактора вируленције код изолата Pseudomonas aeruginosa и њихова осетљивост на комплексе сребра

Мирјана Новковић
Анализа промоторских варијанти гена CYP2C19 и њихова улога у предвиђању терапијског одговора на лек клопидогрел код пацијената са инфарктом миокарда и стенозом каротида

Катарина Нововић
Регулација генске експресије и диверзитет CarO и Omp33-36 порина рода Acinetobacter spp. 

Данијела Станисављевић
Анализа експресије и улоге хуманог гена SOX14 у неуралној диференцијацији in vitro и регулацији малигног фенотипа 

2017.

Сандра Драгичевић
Анализа промоторских варијанти гена TGFB1 као фактора ризика и модулатора одговора на терапију астме

Маја Гвозденов
Функционална анализа генских варијанти FIIc.1787G>A (протромбин Београд) и FIIc.*64_*66del и њихова повезаност са тромбофилијом

Haowa M. Madi
Генотипизација, резистенција на антибиотике и формирање биофилма клиничких изолата Stenotrophomonas maltophilia из Србије 

2016.

Јована Јаснић
Одређивање профила експресије и унутарћелијске локализације протеина ANKRD2 у срцу и скелетним мишићима човека

Марија Миљковић
Карактеризација AggLb агрегационог фактора соја Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGNJ1-64

Немања Мирковић
Карактеризација и детерминација бактериоцина аутохтоних лактокока

Јелена Радивојевић
Мономери поли(хидроксилалканоата) као основа за добијање биолошки активних једињења

Срђан Б. Станковић
Микробиолошки диверзитет киселог језера Робуле и утицај језерске воде на оксидацију сулфидних минерала

Горан Вукотић
Протеиназе млечно-киселинских бактерија: диверзитет у мезофилним врстама лактобацила и утицај на активност бактериоцина 

2015.

Немања Станисављевић
Карактеризација и in vitro биолошке активности фенолних једињења грашка (Pisum sativum L.)

Кристел Клаассен
Утицај варијанти у кодирајућим и некодирајућим регионима гена узрочника и гена модификатора на фенотип пацијената са хиперфенилаланинемијом

Никола Котур
Фармакогенетика 6-меркаптопурина и метотрексата у дечјој акутној лимфобластној леукемији

Биљана Станковић
Молекуларни маркери хроничне инфламације и апоптозе код инфламаторних болести црева

Сања Срзентић
Молекуларни маркери поремећаја коагулације, инфламације, апоптозе, формирања и ремоделовања коштаног ткива код Лег-Калве-Пертесове болести

 

2014.

Милена Миливојевић
Улога Sonic Hedgehog сигналног пута у регулацији експресије SOX18 гена у Hela ћелијама, као модел систему карцинома грлића материце

Ива Прунер
Функционална анализа генске варијанте C20068T у 3' крају гена за протромбин човека и њена улога у патогенези тромбофилије

Гордана Узелац
Карактеризација бактериоцина бактерија млечне киселине и механизми деловања на сензитивне ћелије

 

2013.

Бранкица Филипић
Функционална карактеризација CmbT транспортера одговорног за вишеструке резистенције на структурно различите супстрате у соју Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363

Бојана Бановић
Молекуларна основа ауто-инкомпатибилног система хељде (Fagopyrum esculentum Moench)

Сања Јеремић
Механизми толеранције слободноживећих бактерија и бактерија у биофилмовима на тешке метале

Јованка Лукић
Анализа интеракција лактобацила са цревном мукозом пацова

Живко Јовановић
Улога транскрипционог фактора DREB2A и малих РНК RNK miR398a/b и miR408 у одговору грашка (Pisum sativum L.) на дехидратацију

 

2012.

Бранка Боровић
Молекуларна и технолошка карактеризација бактерија млечне киселине изолованих из сувих ферментисаних кобасица произведених на традиционалан начин

Теодора Каран-Ђурашевић
Молекуларна основа хроничне лимфоцитне леукемије: корелациија између мутационог статуса тешких ланаца имуноглобулина и експресије апоптотских гена

Гордана Козодеровић
Анализа природе резистенције на хинолоне и молекуларна типизација одабраних серотипова Salmonella enterica subspecies enterica

Мила Љујић
Структурна и функционална анализа гена за alfa-1-antitripsin у болестима плућа човека

Тања Наранчић
Метаболичка разноврсност бактерија изолованих из површинског речног седимента под утицајем петрохемијских ефлуената: Pseudomonas sp. TN301 као произвођач полихидроксиалканоата

Александра Несторовић
Регулаторна улога протеина Ankrd1: интеракција са транскрипционим факторима и протеинима сигналних путева

Милица Николић
Карактеризација површинских молекула бактеријских ћелија одговорних за потенцијалну пробиотичку активност природних изолата лактобацила

Александар Павић
Функционални диверзитет бактеријских заједница изолованих из плодоносних тела тартуфа

Исидора Петровић
Транскрипциона регулација експресије хуманог SOX18 гена

Весна Спасовски
Молекуларни механизми патогенезе мијелопролиферативних неоплазија: поремећај експресије гена укљјучених у пролиферацију и апоптозу

Нада Станковић
Изолација и карактеризација биоактивних секундарних метаболита из одабраних сојева рода Streptomyces

Маја Толиначки
Корелација присуства бактериоцинских гена и производње бактериоцина природних изолата Lactobacillus casei/paracasei групе

Бранко Томић
Структура тополошки затворене ори секвенце дихидрофолатредуктазног локуса у интеракцији са иницијационим протеином ORC

 

2011.

Горан Чутурило
Компаративна студија молекуларног и молекуларно-цитогенетичког приступа у анализи микроделеције 22q11.2  код болесника са синдроматским формама урођених срчаних мана

Данијела Дракулић
Анализа ефекта повећане експресије SOX2 гена на одржавање плурипотентности, пролиферацију и неуралну диференцијацију NT2/D1  ћелија

Милена Радмиловић
Варијанте у генима-модификаторима β-таласемијских синдрома као регулатори генске експресије и популационо-генетички маркери

Катарина Вељовић
Антимикробна активност ентерокока изолованих из ферментисаних производа и клонирање гена за синтезу и имуност одабраног ентероцина

Сандра Војновић
Регулација експресије kgmB гена бактерије Streptomyces tenebrarius

Гордана Завишић Опачић
Молекуларна и физиолошка карактеризација потенцијалних пробиотичких сојева Lactobacillus sp.

 

2010.

Тања Берић
Биохемијска и молекуларно генетичка карактеризација изолата Bacillus sp. са подручја Србије

Милош Бусарчевић
Молекуларна карактеризација бактериоцина природног изолата Lactobacillus salivarius BGHO1

Лидија Ђокић
Метагеномски приступ анализи микробиолошког диверзитета ризосфера ендемореликтних биљака и изолација бактерија које разграђују фенол

Валентина Ђорђевић
Анализа утицаја 3' краја хуманог протромбинског гена на његову  експресију и патогенезу тромбофилије

Татјана Илић-Томић
Изучавање транслационе ауторегулације sgm гена in vitro

Наташа Јоковић
Диверзитет млечно киселинских бактерија изолованих из кајмака

Александра Николић
Структурна и функционална анализа 5' регулаторног региона гена smad4 у карциному панкреаса човека

Драгана Николић
Регулација експресије гена за металотионеин типа 3 хељде и улога протеина MT3 у одбрани биљних ткива од стреса изазваног тешким металима

Јелена Поповић
Транскрипциона регулација експресије хуманог SOX14 гена

Љиљана Ракићевић
Регулација експресије и активности хуманог мишићног протеина Ankrd2

Наташа Тошић
Интеракција генетичких маркера пролиферације, диференцијације и апоптозе код акутних леукемија

Јелена Самарџић
Анализа експресије и функција металотионеина типа 3 (Fagopyrum esculentum Moench)

Марија Станковић
Анализа генских варијанти у хроничној опструктивној болести плућа код човека

Бранка Зукић
Компоненте система регулације експресије гена за тиопурин S-metiltransferazu  човека као фармакогенетички маркери

 

2009.

Бранко Јовчић
Клонирање и молекуларна анализа сулфатазних оперона соја Pseudomonas sp. ATCC19151

Наташа Ковачевић Грујичић
Карактеризација базалног промотора хуманог SOX3 гена и идентификација регулаторних елемената одговорних за индукцију SOX3 гена ретиноичном киселином

Мира Милисављевић
Анализа експресије, активности и локализације FeAPL1- новог типа аспартичне протеиназе хељде heljde Fagopyrum esculentum, Moench

Маја Стојиљковић
Полиморфизми у гену за фенилаланин хидроксилазу човека као регулатори генске експресије, модулатори фенотипа и популационо-генетички маркери

Гордана Тимотијевић
Клонирање и анализа гена за аспартичну протеиназу хељде

Јелена Урошевић
Проучавање улоге B-Raf  протеина у канцеру коришћењем животињских тумор модела

 

2008.

Јелена Беговић
Молекуларна карактеризација хуманих изолата лактобацила резистентних на антибиотике

Александра Дивац
Промене структуре DNK изазване протеином HsOrc4

Јелена Лозо
Молекуларна карактеризација бактериоцина и агрегационих способности природногизолата Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8

Марија Мојсин
Улога TALE транскрипционих фактора у регулацији експресије SOX3 гена ретиноичном киселином

 

2006.

Ивана Морић
Примена микроскопије X зрацима у мапирању хемијских елемената у Mycobacterium avium pks12 мутанту

 

2005.

Јелена Кушић
Интеракција иницијационог протеина ORC са репликатором региона ламин B2

Милица Шево
Молекуларна анализа три алтернативна сигма фактора бактерије Pseudomonas aeruginosa PAO1

 

2003.

Јелена Бркљачић
Клонирање и анализа регулације експресије гена за металотионеин хељде (Fagopyrum esculentum Moench)

Снежана Којић
Карактеризација хуманог мишићног протеина Ankrd2

Марина Лушић
Молекуларна анализа промена на LTR промотору HIV-1  при активацији транскрипције

Ирена Паштар
Молекуларна анализа протеиназног гена хуманог изолата Lactobacillus rhamnosus BGT10

Славица Станојчић
Интеракција иницијационих протеина са ори-секвенцом региона ламин B2

Ивана Страхинић
Карактеризација природног изолата Lactobacillus sp. BGRA43 као потенцијалног пробиотика

 

2002.

Милија Јовановић
Анализа експресије гена који обезбеђује резистенцију бактерије Escherichia coli K12 на антибиотик новобиоцин

Маја Вукашиновић
Утицај активности протеолитичких ензима бактерија млечне киселине на зрење полутврдог сира

 

2001.

Татјана Костић
Молекуларна основа генетичких реаранжмана изазваних IS5 елементима у polA1  мутаторском соју E.coli K12

Соња Павловић
Молекуларна генетика таласемијских синдрома: корелација између молекуларне патологије и фенотипа

 

2000.

Радмила Јањушевић
Изучавање регулације експресије cls гена бактерије Escherichia coli K12

Александра Трифуновић
Идентификација и карактеризација албумина у еритроцитима и ретикулоцитима београдског лабораторијског (b/b)  пацова

 

1999.

Наташа Миладинов
Анализа регулације протеиназних гена природног изолата Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29

Сузана Савковић
Регулација генске експресије и физиолошких функција интестиналних епителних ћелија у присуству ентеропатогених бактерија

 

1998.

Ђорђе Фира
Карактеризација екстрацелуларних протеиназа бактерија из родова Staphylococcus и Lactobacillus

Мира Лилић
Регулација експресије новог гена одговорног за резистенцију бактерије Escherichia coli K12 на антибиотик новобиоцин

Гордана Никчевић
Утицај експресије каталитичког домена киназе лаког ланца миозина на контрактилна својства немишићних ћелија

Светлана Радовић
Карактеризација резервних протеина семена хељде

 

1997.

Весна Максимовић
Биосинтеза резервних протеина семена хељде

Драгица Радојковић
Пренатална дијагностика цистичне фиброзе применом метода рекомбинантне DNK

Зорица Шћурић
Анализа диференцијалне експресије гена код хуманог hepatocelularnog carcinoma

 

1996.

Горан Љубијанкић
Посттранслациона обрада прокариотских пеницилин G амидаза у еукариотској ћелији квасца Saccharomyces cerevisiae

Јелена Зарић
Промене у протеинима мембране београдског лабораторијског пацова

 

1995.

Драгана Ајдић
Галактозни оперон бактерије Streptococcus mutans

Милан Којић
Анализа великог коњугабилног плазмида бактерије Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis

 

1994.

Бранка Дабовић
Фино мапирање и позиционо клонирање гена из Xq13 региона (DXS56-PGK1) хуманог хромозома X

Милорад Којић
Анализа регулаторних региона и експресије sgm гена бактерије Micromonospora zionensis

 

1993.

Иван Брукнер
Структурни полиморфизам DNK

 

1991.

Маја Крајиновић
Испитивање учесталости хуманих папилома вируса и њихове улоге у настајању бенигних и малигних тумора грлића материце

 

1990.

Мирослав Константиновић
Својства in vitro конструисаних елемената ДНК одговорних за активност гена клонираних у Escherichia coli – особине новог Pltl промотора

Mилена Стефановић
Структурна анализа три халотипа бета фамилије гена за глобинске ланце хемоглобина пацова (Rattus norvegicus)

 

1988.

Радоје Дрманац
Развој оригиналне методе одређивања примарне структуре генома хибридизацијом са олигонуклеотидном пробом

Бранка Васиљевић
Механизми резистентности и верност транслације у бактеријама резистентним на аминогликозидне антибиотике

Please publish modules in offcanvas position.