Програм рада ИМГГИ за 2020. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
451-03-68/2020-14/200042

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство се бави истраживањима у областима молекуларне биомедицине и молекуларне биотехнологије. Истраживања су усмерена ка праћењу светских трендова у релевантним научноистраживачким областима и увођењу најсавременијих техника молекуларне биологије и молекуларне генетике у циљу анализе структуре, функције и регулације експресије гена/протеина, као и организације генома. Истраживања се одвијају на различитим модел системима, прокариотским (актиномицете, бактерије млечне киселине, клинички релевантни патогени, изолати из различитих еколошких ниша, лабораторијски генерисани сојеви бактерија) и еукариотским (материјал хуманог порекла, материјал животињског порекла, ћелијске линије хуманог и животињског порекла, зебра рибице, C. elegans, гљиве и биљке). Институт је успоставио биобанку узорака за ретке болести у Србији и поседује јединствене колекције микроорганизама.

Истраживања у области хумане молекуларне генетике обухватају изучавање молекуларне основе ретких болести (инфламаторних болести црева, хематолошких малигнитета, метаболичких и моногенских болести, ретких пулмолошких, реуматолошких, васкуларних и отолошких болести, ретких малигнитета и ретких инфективних болести), комплексних болести (кардиоваскуларних и респираторних) и малигних болести (колоректални карцином, карцином плућа, остеосарком и рабдомиосарком). Истраживања подразумевају проучавање генетичких и епигенетичких промена ћелијских сигналних путева и молекула од интереса. Проучавају се процеси хемостазе, инфламације, пролиферације, апоптозе, епително-мезенхималне транзиције, миграције и инвазије, као и одговор на стрес и терапеутике. Посебно се истражује улога SOX гена у хомеостази нервног ткива, процесу старења, одговору на стрес и малигном потенцијалу ћелија. Испитују се антитуморски потенцијал и механизми дејства одабраних природних и синтетичких једињења, екстраката биљака и гљива и угљеничних наноматеријала. Истраживања се врше у циљу идентификације молекуларно-генетичких маркера, развоја биомаркера значајних за дијагнозу, прогнозу и терапију болести, развоја нових терапијских стратегија, дијагностичких тестова и антитуморских лекова. Резултати истраживања у области хумане молекуларне генетике имају примену у персонализованој медицини, регенеративној медицини и фармацеутској индустрији.

Истраживања у области молекуларне микробиологије, биотехнологије и екологије микроорганизама су великим делом заснована на јединственим колекцијама микроорганизама које ИМГГИ поседује. Претраживање колекције бактерија за произвођаче нових антимикробних и антивирулентних агенаса обухвата изолацију, карактеризацију, клонирање гена, експресију и молекуларне механизме деловања молекула од интереса (нови бактериоцини, пептиди, липопептиди, утишивачи “quorum sensing” система, мали молекули). Проучавају се нови типови резистенције, као и нови типови борбе против мултирезистентних бактерија (бактериофаги активни на патогене биљака, животиња и људи). Проучавања заједница микроорганизама из различитих еколошких ниша обухватају интеракцију домаћина и патогена, мале молекуле и ензиме који модулишу микробиолошку комуникацију, вируленцију и формирање бактеријских и мешовитих биофилмова. Део истраживања фокусиран је на изучавање улоге микробиоте у настанку и прогнози различитих аутоимунских и неуроразвојних болести. У области молекуларне биотехнологије развијају се одржива и еколошки прихватљива решења за синтезу молекула и биоматеријала примењивих у биомедицини и заштити животне средине, биокатализатори засновани на микробиолошким ензимима, процеси конверзије отпадног материјала и биомасе у материјале са већом вредношћу (хемикалије, лекови, биополимери - биокомпатибилна и биоразградива пластика) и биогорива нове генерације. Резултати истраживања у области молекуларне микробиологије, биотехнологије и екологије микроорганизама имају примену у биоремедијацији, пољопривреди, фармацији и медицини.

Истраживања у области молекуларне биологије биљака обухватају биљну молекуларну екологију, механизме одговора биљака на абиотички стрес, механизме укључене у одржавање стабилности генома и интеракцију између биљака и корисних бактерија. Истраживања механизама одговора биљака на различите факторе абиотичког стреса подразумевају детаљну карактеризацију новоидентификованих гена који су део одговора на стрес на транскрипционом и посттранскрипционом нивоу, генерисање мутаната за биљне гене применом CRISPR/Cas9 и других технологија генетичког инжењерства и биоинформатичку анализу метаболичких мрежа у које су укључени. Истраживања на пољу популационе генетике, филогеографије и филогеније биљака су један од приоритета истраживања у циљу унапређивања гајених и заштите угрожених, ендемичних биљних врста. Истраживања механизама одржавање стабилности генома фокусирана су на изоловање нових ћелијских фактора укључених у модулацију и разрешавање рекомбинационих интермедијера током репарације ДНК. Анализом су обухваћени и мутанти у формирању ендозома како би се испитало да ли је процес ендоцитозе неопходан за рециклирање оксидативно оштећених молекула и за очување интегритета генома. Резултати истраживања у области молекуларне биологије биљака имају примену у унапређењу пољопривреде и заштите животне средине.

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.