Лабораторија за хуману молекуларну генетику

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Истраживање

Лабораторија за хуману молекуларну генетику (ЛХМГ) се већ дуги низ година бави проучавањем експресије и функције хуманих SOX гена и улогом сигналних путева и епигенетичких механизама у регулацији активности ових гена. Такође, у Лабораторији се испитује утицај модулације експресије SOX гена на процес неуралне диференцијације, као и на малигни потенцијал ћелија. У ЛХМГ се анализира и улога SOX гена у одржавању плурипотентности и туморогеног потенцијала матичних ћелија канцера, као и у њиховом одговору на примену хемиорадиотерапије.

Због све већег интересовања за алтернативне терапеутске приступе у лечењу различитих патолошких стања (тумори, неуродегенеративна обољења) део истраживања ЛХМГ усмерен је на анализу потенцијалних антитуморских, антиинфламаторних и неуропротективних својстава биоактивних и синтетичких једињења применом in vitro  тестова за испитивање утицаја једињења на основне ћелијске процесе (преживљавање/вијабилност, унутарћелијски стрес, пролиферација, апоптоза, адхезија, миграција).

ЛХМГ се бави и анализом варијабилности митохондријске ДНК популације Србије са популационо генетичког, филогенетског и филогеографског аспекта у циљу стицања бољег увида у доприносе демографских и других процеса у успостављању савременог митохондријског генског пула српске популације.

Део истраживања ЛХМГ је усмерен и на проучавање патофизиолошких механизама који доводе до неуроразвојних поремећаја код болесника са микроделецијом 22q11.2.

ЛХМГ нуди:

 • Пренаталну и постнаталну детекцију структурних аберација хромозома (микроделеција) код човека применом флуоресцентне in situ хибридизације
 • Анализу нивоа фрагментације ДНК сперматозоида као допуну постојећим протоколима у лечењу стерилитета
 • Детекцију полиморфизама у гену за рецептор фоликулостимулишућег хормона који су повезани са одговором жена на егзогени ФСХ током програма асистиране репродукције
 • Одређивање генетичких полиморфизама у генима битним за селекцији особина од економског значаја код домаћих животиња.

Лабораторија је опремљена савременом опремом и има високо компетентне сараднике за истраживања у области хумане молекуларне генетике. Сарадници ЛХМГ активно учествују у теоријској настави и практичној обуци студената Биолошког факултетa, Универзитета у Београду.

 

Текући пројекти
Одабране публикације
Контакт

Адреса седишта / Поштанска адреса:
Војводе Степе 444а,
11042 Београд 152, Србија

Tел: +381 11 3976212, +381 65 3976212
Факс: +381 11 3975808

hmgbox@imgge.bg.ac.rs 

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.