Лабораторија за хуману молекуларну генетику

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Истраживање

Лабораторија за хуману молекуларну генетику (ЛХМГ) се већ дуги низ година бави проучавањем експресије и функције хуманих SOX гена и улогом сигналних путева и епигенетичких механизама у регулацији активности ових гена. Такође, у Лабораторији се испитује утицај модулације експресије SOX гена на процес неуралне диференцијације, као и на малигни потенцијал ћелија. У ЛХМГ се анализира и улога SOX гена у одржавању плурипотентности и туморогеног потенцијала матичних ћелија канцера, као и у њиховом одговору на примену хемиорадиотерапије.

Због све већег интересовања за алтернативне терапеутске приступе у лечењу различитих патолошких стања (тумори, неуродегенеративна обољења) део истраживања ЛХМГ усмерен је на анализу потенцијалних антитуморских, антиинфламаторних и неуропротективних својстава биоактивних и синтетичких једињења применом in vitro  тестова за испитивање утицаја једињења на основне ћелијске процесе (преживљавање/вијабилност, унутарћелијски стрес, пролиферација, апоптоза, адхезија, миграција).

ЛХМГ се бави и анализом варијабилности митохондријске ДНК популације Србије са популационо генетичког, филогенетског и филогеографског аспекта у циљу стицања бољег увида у доприносе демографских и других процеса у успостављању савременог митохондријског генског пула српске популације.

Део истраживања ЛХМГ је усмерен и на проучавање патофизиолошких механизама који доводе до неуроразвојних поремећаја код болесника са микроделецијом 22q11.2.

ЛХМГ нуди:

 • Пренаталну и постнаталну детекцију структурних аберација хромозома (микроделеција) код човека применом флуоресцентне in situ хибридизације
 • Анализу нивоа фрагментације ДНК сперматозоида као допуну постојећим протоколима у лечењу стерилитета
 • Детекцију полиморфизама у гену за рецептор фоликулостимулишућег хормона који су повезани са одговором жена на егзогени ФСХ током програма асистиране репродукције
 • Одређивање генетичких полиморфизама у генима битним за селекцији особина од економског значаја код домаћих животиња.

Лабораторија је опремљена савременом опремом и има високо компетентне сараднике за истраживања у области хумане молекуларне генетике. Сарадници ЛХМГ активно учествују у теоријској настави и практичној обуци студената Биолошког факултетa, Универзитета у Београду.

 

Текући пројекти
Одабране публикације
 • Popovic J., Klajn A., Paunesku T., Ma Q., Chen S., Lai B., Stevanovic M., Woloschak G. Neuroprotective Role of Selected Antioxidant Agents in Preventing Cisplatin-Induced Damage of Human Neurons In Vitro. Cell Mol Neurobiol. 2019, 39(5):619-636.
 • Zaletel I, Schwirtlich M, Perović M, Jovanović M, Stevanović M, Kanazir S, Puškaš N. Early Impairments of Hippocampal Neurogenesis in 5xFAD Mouse Model of Alzheimer's Disease Are Associated with Altered Expression of SOXB Transcription Factors. J Alzheimers Dis. 2018, 65(3):963-976
 • Videnović M, Mojsin M, Stevanović M, Opsenica I, Srdić-Rajić T, Šolaja B. Benzothiazole carbamates and amides as antiproliferative species. Eur J Med Chem. 2018, 157:1096-1114.
 • Marjanovic Vicentic J, Drakulic D, Garcia I, Vukovic V, Aldaz P, Puskas N, Nikolic I, Tasic G, Raicevic S, Garros-Regulez L, Sampron N, Atkinson MJ, Anastasov N, Matheu A, Stevanovic M. SOX3 can promote the malignant behavior of glioblastoma cells. Cell Oncol (Dordr). 2018, 42(1):41-54
 • Davidovic S, Malyarchuk B, Aleksic J, Derenko M, Topalovic V, Litvinov A, Skonieczna K, Rogalla U, Grzybowski T, Stevanovic M, Kovacevic-Grujicic N. Mitochondrial super-haplogroup U diversity in Serbians. Ann Hum Biol. 2017, 19:1-11.
 • Topalovic V, Krstic A, Schwirtlich M, Dolfini D, Mantovani R, Stevanovic M, Mojsin M. Epigenetic regulation of human SOX3 gene expression during early phases of neural differentiation of NT2/D1 cells. PLoS One. 2017, 12(9):e0184099
 • Stojkovic D, Kovacevic-Grujicic N, Reis FS, Davidovic S, Barros L, Popovic J, Petrovic I, Pavic A, Glamoclija J, Ciric A, Stevanovic M, Ferreira I.C.F.R., Sokovic M. Chemical composition of the mushroom Meripilus giganteus Karst. And bioactive properties of its methanolic extract. LWT - Food Science and Technology. 2017, 79:454-462
 • Stanisavljevic D, Petrovic I, Vukovic V, Schwirtlich M, Gredic M, Stevanovic M, Popovic J. SOX14 activates the p53 signaling pathway and induces apoptosis in a cervical carcinoma cell line. PLoS One. 2017, 12(9):e0184686.
 • Cuturilo G, Drakulic D, Jovanovic I, Krstic A, Djukic M, Skoric D, Mijovic M, Stefanovic I, Milivojevic M, Stevanovic M. Improving the Diagnosis of Children with 22q11.2 Deletion Syndrome: A Single-center Experience from Serbia. Indian Pediatr. 2016, 53(9):786-789.
 • Petrovic I, Milivojevic M, Popovic J, Schwirtlich M, Rankovic B, Stevanovic M. SOX18 Is a Novel Target Gene of Hedgehog Signaling in Cervical Carcinoma Cell Lines. PLoS One. 2015, 10(11):e0143591.
Контакт

Војводе Степе 444a
Поштански фах 23
11010 Боеград, Србија

Tел: +381 11 3976212, +381 65 3976212
Факс: +381 11 3975808

hmgbox@imgge.bg.ac.rs 

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.