Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита

Руководилац: Др Дмитар Лакушић

Савремена сазнања о регионалним обрасцима биодиверзитета потврђују да Балканско полуострво садржи најбогатију флору у Европи, не само у односу на број врста, већ и на број ендемита. У том смислу, основна истраживања, одрживо коришћење и заштита аутохтоних биљних врста, заједница и њихових станишта имају велики међународни значај, и представљају велику националну обавезу. Предложени пројекат је усмерен у неколико комплементарних праваца истраживања са циљем да се установе: (1) законитости просторног распореда аутохтоног специјског диверзитета; (2) просторне дистрибуције инвазивних биљака и мере за спречавање њиховог даљег ширења; (3) фитогеографски односи између регионалних флора; (4) филогенетски и филогеографски односи унутар одабраних родова; (5) цитогенетичка, кариолошка, морфолошка и еколошка диференцијација популација одабраних таксона; (6) таксономске ревизије неких критичких родова; (7) биохемијски, физиолошки и структурни механизми еколошких адаптација биљака у условима стреса; (8) еко-физиолошке карактеристике и биоакумулациони потенцијали одабраних биљака у циљу њихове примене у процесима фиторемедијације и рестаурационој екологији; (9) фитоценолошки односи заједница одабраних типова вегетације, у циљу успостављања основе за мониторинг и одрживо коришћење екосистема; (10) степен угрожености врста од приоритетног значаја за заштиту; и (11) нови поступци Еx ситу заштите, реинтродукције и интродукције угрожених врста.

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.