Услуге

ХУМАНА ГЕНЕТИКА

Изоловање ДНК са провером

3.600,00 рсд
Изоловање РНК са провером 3.600,00 рсд

 

НАСЛЕДНЕ РЕТКЕ БОЛЕСТИ

Секвенцирање клиничког егзома

147.500,00 рсд

Секвенцирање хуманог гена на упит

један егзон

 

18.000,00 рсд

 

Алфа 1 антитрипсин дефицијенција

Детекција С и З мутација А1АТ гена*

19.000,00 рсд


Б
улозна епидермолиза

Молекуларна дијагностика дистрофичне булозне епидермолизе (c.425A>G у COL7A1)  18.000,00 рсд


Гликогенозе

 Молекуларна дијагностика гликогенозе тип I  51.000,00 рсд
 Молекуларна дијагностика гликогенозе тип Iа  24.900,00 рсд
 Молекуларна дијагностика гликогенозе тип Iб  30.000,00 рсд
 Молекуларна дијагностика гликогенозе тип I код крвног сродника 18.000,00 рсд


Гошеова болест

Молекуларна дијагностика Гошеове болести  42.000,00 рсд
Молекуларна дијагностика Гошеове болести код крвног сродника 18.000,00 рсд


Д
ефицијенција цитохром ц оксидазе 

Молекуларна дијагностика дефицијенције цитохром ц оксидазе
(p.Glu140Lys у SCO2 гену)
18.000,00 рсд


Д
ефицијенција фумаразе (Ридов синдром)

Молекуларна дијагностика дефицијенције фумаразе (Ридов синдром)  42.000,00 рсд
Молекуларна дијагностика дефицијенције фумаразе (Ридов синдром)
код крвног сродника
 18.000,00 рсд


Д
ефицијенција тирозин хидроксилазе

Молекуларна дијагностика дефицијенције тирозин хидроксилазе   51.000,00 рсд
Молекуларна дијагностика дефицијенције тирозин хидроксилазе код крвног сродника  18.000,00 рсд


МСУД (Болест урина мириса јаворовог сирупа)

Молекуларна дијагностика МСУД (Болест урина мириса јаворовог сирупа) 60.000,00 рсд
Молекуларна дијагностика МСУД (Болест урина мириса јаворовог сирупа) 
- BCKDHA ген
 30.000,00 рсд
Молекуларна дијагностика МСУД (Болест урина мириса јаворовог сирупа) 
- BCKDHB ген
 39.000,00 рсд
Молекуларна дијагностика МСУД (Болест урина мириса јаворовог сирупа)
код крвног сродника
 18.000,00 рсд


Цистична фиброза

Детекција CFTR F508del мутације* 13.000,00 рсд
Детекција 7 најчешћих мутација у CFTR гену* 30.000,00 рсд
Пренатална детекција цистичне фиброзе* 19.000,00 рсд
Претраживање целог CFTR гена 2*
(егзони 2,6б,8,14б,16,17а,18,21,22,23,24)
95.000,00 рсд
Претраживање целог CFTR гена 1*
(егзони: 1,3,4,5,6а,7,9,10, 11,12,13,14а,15,17б,19,20)
135.00,00 рсд

 

Фенилкетонурија

Детекција мутација у гену за PAH  42.000,00 рсд

 

Конгенитална адренална хиперплазија

Детекција мутација, конверзија и велике делеције у CYP21A2 гену 36.000,00 рсд
Детекција мутација у CYP21A2 гену – код крвног сродника 18.000,00 рсд


Shwachman-Diamond синдром

Молекуларна дијагностика Shwachman-Diamond синдромa  24.000,00 рсд


Таласемија

Детекција мутација у β- глобинским генима по узорку*   24.000,00 рсд
Детекција мутација у α- глобинским генима по узорку* 24.000,00 рсд
Детекција мутација у α- и β- глобинским генима код члана породице по узорку* 18.000,00 рсд
Пренатална детекција таласемијских синдрома по узорку* 18.000,00 рсд

 

Жилберов синдром

Анализа варијанте UGT1A1*28 значајне као дијагностички маркер у
Жилберовом синдрому и фармакогенетички маркер приликом терапије иринотеканом
18.000,00 рсд


Ф
амилијарна медитеранска грозница

Молекуларна дијагностика фамилијарне медитеранске грознице  18.000,00 рсд

ХЕМАТОЛОШКИ МАЛИГНИТЕТИ

Квантитативно одређивање присуства BCR/ABL фузионог транскрипта
код оболелих од ЦМЛ и АЛЛ

30.000,00 рсд

Детекција мутација у BCR/ABL фузионом гену код пацијената оболелих од
хроничне мијелоидне леукемије – резистенција на терапију

21.600,00 рсд

Молекуларна детекција АМЛ и ЦМЛ и праћење минималне резидуалне болести
(цена анализе по узорку)*

21.600,00 рсд

Молекуларна детекција АМЛ и ЦМЛ и праћење минималне резидуалне болести
(цена за продужени мониторинг - више од три пута)*

12.000,00 рсд

Молекуларна детекција и праћење минималне резидуалне болести код АЛЛ
(цена анализе по узорку)

21.600,00 рсд

Молекуларна детекција и праћење минималне резидуалне болести код АЛЛолекуларна детекција и праћење минималне резидуалне болести код АЛЛ
(цена за праћење минималне резидуалне болести - једна транслокација)

12.000,00 рсд

Одређивање мутационог статуса реаранжираних гена за тешке ланце
имуноглобулина (IGHV) код пацијената оболелих од хроничне лимфоцитне леукемије

30.000,00 рсд

Детекција присуства t(4;14) код оболелих од мултиплог мијелома

18.000,00 рсд

Детекција мутација у гену за FLT3

18.000,00 рсд

Детекција мутација у NPM1 гену

18.000,00 рсд

Молекуларна детекција мутације V617F у ЈАК2 гену*

18.000,00 рсд

Детекција мутација у егзонима 4-10 и околним интронским секвенцама ТP53 гена

30.000,00 рсд

Детекција мутација у егзону 26, 27 и 34 NOTCH1 гена

30.000,00 рсд

Детекција мутација у егзону 10 MPL гена

18.000,00 рсд

Детекција мутација у егзону 9 CALR гена

18.000,00 рсд

Детекција мутација у егзону 17 c-KIT гена

18.000,00 рсд

ТРОМБОФИЛИЈА

Дијагностички панел за тромбофилију обухвата детекцију
FV Leiden, FII G20210A, MTHFR C677T i PAI-1 4G/5G мутација.                                                      

 
Тромбофилни пакет – 1 мутација*       6.600,00 рсд
Тромбофилни пакет – 2 мутација* 9.240,00 рсд
Тромбофилни пакет – 3 мутација* 15.840,00 рсд
Тромбофилни пакет – 4 мутација* 17.400,00 рсд
 

ВЕТЕРИНА

Анализа варијанти гена за κ--казеин

3.960,00 рсд

Анализа варијанти гена за β-лактоглобулин

3.960,00 рсд

Молекуларна дијагностика BLAD

4.800,00 рсд

Молекуларна дијагностика стресног синдрома свиња

4.800,00 рсд

МИКРОБИОЛОГИЈА

Одређивање антимикробног дејства материјала

на упит

Набавка референтног соја

12.000,00 рсд

"ДНК fingerprinting" анализа микроорганизама
(са постојећим прајмерима и референтним сојевима)

18.000,00 рсд

Идентификација врсте бактерије секвенцирањем 16с рДНК региона (а+б+ц+д)

а) изолација ДНК
б) ПЦР
ц) Секвенцирање
д) идентификација

15.180,00 рсд

3.000,00 рсд
3.000,00 рсд
8.100,00 рсд
1.080,00 рсд

Стартер културе за производњу ферментисаних млечних производа

на упит

PFGE генотипизација
(Наведена цена се односи на генотипизацију од 1 до 20 микроорганизама)

72.000,00 рсд

Утврђивање укупног броја живих бактерија/квасаца у узорку
(Наведена цена се односи на утврђивање присуства једне врсте бактерија на
основној подлози и трпела би корекције у зависности од броја, врсте микроорганизма
као и специфичности подлоге на којој се врши култивација)

4.800,00 рсд

Молекуларна идентификација цијанобактерија и гљива (а+б+ц)

а) ПЦР анализа
б) Секвенцирање
ц) идентификација

12.180,00 рсд

3.000,00 рсд
8.100,00 рсд
1.080,00 рсд

Филогенетска анализа (до 3 секвенце)
Свака додатна секвенца
6.000,00 рсд
1.200,00 рсд

Одређивање антибактеријске активности једињења на ESKAPE панелу микроорганизама

Одређивање антибактеријског деловања једињења на ESKAPE панелу микроорганизама - једно једињење
Одређивање антибактеријског деловања једињења на ESKAPE панелу микроорганизама -
свако додатно једињење

8.040,00 рсд
4.290,00 рсд

Одређивање антифунгалног деловања једињења на соју Candida albicans ATCC 10231

Одређивање антифунгалног деловања једињења на соју Candida albicans ATCC 10231 - једно једињење
Одређивање антифунгалног деловања једињења на соју Candida albicans ATCC 10231 -
свако додатно једињење

5.820,00 рсд
2.610,00 рсд

ТОКСИКОЛОГИЈА

Одређивање in vivo токсичности једињења на ембрионима зебра рибица

Тест 1 Тест акутне токсичности
Тест 2 Одређивање тератогеног потенцијала
Тест 3 Тест кардиотоксичности
Тест 1+ 3 или 2 + 3

 

13.020,00 рсд
13.020,00 рсд
13.020,00 рсд
17.004,00 рсд

Одређивање цитотоксичности једињења на ћелијама у култури  

Одређивање цитотоксичности једињења на ћелијама у култури – 1 анализа
Одређивање цитотоксичности једињења на ћелијама у култури – 2 до 3 анализе

9.360,00 рсд
12.600,00 рсд

КУРСЕВИ

Напомена: 
* Услуге акредитоване код Акредитационог Тела Србије сагласно захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017 (број акредитације 01-363).

КОНТАКТ:

Тел. 064/80 44 095
E-mail: usluge@imgge.bg.ac.rs
Све уплате се врше на рачун: 160-350089-28

 

Услуге врши Сектор за лабораторијска испитивања, који је основан 24. јануара 2011. године одлуком Управног одбора Института.

У оквиру Сектора за лабораторијска испитивања врше се услуге биолошког испитивања за следеће материјале и производе:

  • биљни узорци (семенски материјал, животне намирнице и храна за животиње)
  • хумани узорци (крв, костна срж, букални брис, амнионска течност хорионске чупице, ДНК узорак, цитогенетички препарати)
  • микробиолошки узорци
  • екстракти и чиста једињења
  • животињски узорци (крв, ДНК)
ОЦЕНИТЕ НАШ РАД Изнесите Ваше жалбе и рекламације на наше услуге

 

Руководство
  • др Бранко Томић, руководилац
  • др Јелена Самарџић, заменик руководиоца
  • др Маја Стојиљковић, руководство за развој

Please publish modules in offcanvas position.