Metodom fluorescentne in situ hibridizacije vrši se detekcija hromozoma ili delova hromozoma fiksiranih na pločici. Ova metoda se zasniva na formiranju hibrida između specifične, fluorescentno obeležene DNK probe i odgovarajuće komplementarne sekvence u biološkom materijalu, posle čega se formirani hibridi detektuju upotrebom mikroskopa.

Vrsta analize:

  1. Detekcija numeričkih aberacija hromozoma 1, 13, 18, 21, X i Y
  2. Detekcija mikrodelecije 15q11
  3. Detekcija mikrodelecije 22q11

Prijem uzoraka vrši se isključivo uz zahtev popunjen od strane lekara.

Kontakt:

dr Danijela Drakulić

Laboratorija za humanu molekularnu genetiku
Vojvode Stepe 444a, Poštanski fah 23, 11010 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3976212, +381 65 3976212
Fax: +381 11 3975808
E-mail: hmgbox@imgge.bg.ac.rs