U okviru svojih aktivnosti IMGGI pruža i usluge genetičkog testiranja.

Usluge vrši Sektor za laboratorijska ispitivanja, koji je osnovan 24. januara 2011. godine odlukom Upravnog odbora Instituta.

Rukovodstvo

U okviru Sektora za laboratorijska ispitivanja vrše se usluge biološkog ispitivanja za sledeće materijale i proizvode:

  • biljni uzorci (semenski materijal, životne namirnice i hrana za životinje)
  • humani uzorci (krv, kostna srž, bukalni bris, amnionska tečnost horionske čupice, DNK uzorak, citogenetički preparati)
  • mikrobiološki uzorci
HUMANA GENETIKA

Izolovanje DNK sa proverom

3.600,00 rsd
Izolovanje RNK sa proverom 3.600,00 rsd

 

NASLEDNE RETKE BOLESTI

Sekvenciranje kliničkog egzoma

144.000,00 rsd

Sekvenciranje humanog gena na upit

jedan egzon
5 egzona
6 do 15 egzona

 

10.200,00 rsd
30.000,00 rsd
60.000,00 rsd

Sekvenciranje humanog gena na upit (dodatni uzorak)

jedan egzon
5 egzona
6 do 15 egzona

 

8.400,00 rsd
22.200,00 rsd
48.000,00 rsd

 

Alfa 1 antitripsin deficijencija

Detekcija S i Z mutacija A1AT gena*

9.240,00 rsd

 

Cistična fibroza

Detekcija CFTR F508del mutacije* 10.080,00 rsd
Detekcija 7 najčešćih mutacija u CFTR genu* 21.000,00 rsd
Prenatalna detekcija cistične fibroze* 16.800,00 rsd
Pretraživanje celog CFTR gena 2* (egzoni 2,6b,8,14b,16,17a,18,21,22,23,24) 50.400,00 rsd
Pretraživanje celog CFTR gena 1* (egzoni: 1,3,4,5,6a,7,9,10, 11,12,13,14a,15,17b,19,20) 84.000,00 rsd

 

Fenilketonurija

Detekcija mutacija u genu za PAH*  38.400,00 rsd

 

Kongenitalna adrenalna hiperplazija

Detekcija mutacija, konverzija i velike delecije u CYP21A2 genu  22.800,00 rsd
Detekcija mutacija u CYP21A2 genu – kod krvnog srodnika 7.500,00 rsd

 

Talasemija

Detekcija mutacija u β- globinskim genima po uzorku*   18.000,00 rsd
Detekcija mutacija u α- globinskim genima po uzorku* 14.400,00 rsd
Detekcija mutacija u α- i β- globinskim genima kod člana porodice po uzorku* 7.500,00 rsd
Prenatalna detekcija talasemijskih sindromapo uzorku* 7.500,00 rsd

 

Žilberov sindrom

Analiza varijante UGT1A1*28 značajne kao dijagnostički marker u Žilberovom sindromu
i farmakogenetički marker prilikom terapije irinotekanom
8.400,00 rsd
TROMBOFILIJA
Dijagnostički panel za trombofiliju obuhvata detekciju
FV Leiden, FII G20210A, MTHFR C677T i PAI-1 4G/5G mutacija.
                                                       
 
Trombofilni paket – 1 mutacija*         6.600,00 rsd
Trombofilni paket – 2 mutacije* 9.240,00 rsd
Trombofilni paket – 3 mutacije* 15.840,00 rsd
Trombofilni paket – 4 mutacije* 17.400,00 rsd
 
VETERINA

Analiza varijanti gena za kappa-kazein goveda

3.960,00 rsd

Analiza varijanti gena za β- laktoglobin goveda

3.960,00 rsd

Molekularna dijagnostika BLAD-a

4.800,00 rsd

Molekularna dijagnostika stresnog sindroma svinja

4.800,00 rsd
MIKROBIOLOGIJA

Nabavka referentnog soja

12.000,00 rsd

"DNK fingerprinting" analiza mikroorganizama
(sa postojećim prajmerima i referentnim sojevima)

18.000,00 rsd

Identifikacija vrste bakterije sekvenciranjem 16s rDNK regiona (a+b+c+d)

a) izolacija DNK
b) PCR
c) Sekvenciranje
d) identifikacija

15.180,00 rsd

3.000,00 rsd
3.000,00 rsd
8.100,00 rsd
1.080,00 rsd

Starter kulture za proizvodnju fermentisanih mlečnih proizvoda

na upit

PFGE genotipizacija
(Navedena cena se odnosi na genotipizaciju od 1 do 20 mikroorganizama)

72.000,00 rsd

Utvrdjivanje ukupnog broja živih bakterija/kvasaca u uzorku
(Navedena cena se odnosi na utvrdjivanje prisustva jedne vrste bakterija na
osnovnoj podlozi i trpela bi korekcije u zavisnosti od broja, vrste mikroorganizma
kao i specifičnosti podloge na kojoj se vrši kultivacija)

4.800,00 rsd

Molekularna identifikacija cijanobakterija i gljiva (a+b+c)

a) PCR analiza
b) Sekvenciranje
c) identifikacija

12.180,00 rsd

3.000,00 rsd
8.100,00 rsd
1.080,00 rsd

Filogenetska analiza (do 3 sekvence)
Svaka dodatna sekvenca
6.000,00 rsd
1.200,00 rsd
OPŠTE
Edukacija 5.000,00 rsd

Napomena: * Usluge akreditovane kod Akreditacionog Tela Srbije saglasno zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 (broj akreditacije 01-363).

ATS