Jedna od redovnih aktivnosti Instituta, pod pokroviteljstvom Naučnog veća, je održavanje naučnih seminara i gostujućih predavanja, svakog utorka u 15h u trajanju od 60 minuta.

Na naučnim seminarima se u godišnjim ciklusima prezentuje rad laboratorija.

Istraživači prezentuju rezultate svojih istraživanja i informišu zaposlene u IMGGI o tekućim projektima, saradnjama, objavljenim radovima, promenama u strukturi saradnika.

U terminima seminara održavaju se i predavanja istraživača iz drugih naučnih i obrazovnih institucija iz zemlje i inostranstva, sa ciljem uspostavljanja novih saradnji i intenziviranja postojećih. 

Raspored seminara

Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

  1. oktobar 2017

Milena Stevanović – Predstavljanje Laboratorije za humanu molekularnu genetiku

Marija Mojsin – Journal club

  1. oktobar 2017

Nela Puškaš – Rani poremećaj neurogeneze kod transgenih modela Alchajmerove bolesti

dr Nela Puškaš, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu

Institut za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostić"

 

  1. oktobar 2017

Jelena Marjanović Vićentić – Uloga gena SOX1 i SOX3 u ćelijama glioblastoma

Danijela Drakulić – Analiza efekta retinoične kiseline na osobine ćelija glioblastoma

  1. novembar 2017

Andrijana Klajn – Proučavanje mehanizama neurodegeneracije i neuroprotekcije kod cisplatinom indukovanih perifernih neuropatija

Jelena Popović – Razvoj i primena in vitro model sistema za izučavanje platinom indukovanih neuralnih oštećenja 

  1. novembar 2017

Danijela Stanisavljević – SOX14- novi aktivator p53 signalnog puta

Milena Milivojević – Uticaj retinoične kiseline na ćelije karcinoma dojke u kulturi