Istraživač pripravnik
Laboratorija za molekularnu biologiju (LMB)

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

V. Stepe 444a, 11010 Beograd, Srbija
Mob:  +381 65 397 66 58
Tel:    +381 11 397 66 58
Fax:   +381 11 397 58 08
E-mail: jovana.js@imgge.bg.ac.rs                                   

OBRAZOVANJE

2009 - Student doktorskih studija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2009 - Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, Biološki Fakultet, Univerzitet u Beogradu

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2012 - istraživač pripravnik, LMB, IMGGI
2010 - 2012 - istraživač pripravnik, LMB, IMGGI

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Karakterizacija proteina Ankrd2

Protein Ankrd2 je lokalizovan u mehano-senzornom kompleksu sarkomere kao i u jedru mišićne ćelije. Ima ulogu regulatora transkripcije i signalnog molekula u mehanizmima koji se aktiviraju na stres. Njegova ekspresija je zavisna od stepena diferenciranosti mišićne ćelije i faze razvića organizma. Cilj našeg istraživanja je precizno utvrđivanje ekspresionih profila i unutarćelijske lokalizacije formi proteina Ankrd2 u normalnim uslovima i pod dejstvom stresora koristeći humane i animalne model sisteme. Jedan od aspekata ispitivanja je determinacija vremenskog i prostornog profila ekspresije ovog proteina u zebra ribicama koji prethodno nije opisan. Naše istraživanje će doprineti razumevanju plejotropne funkcije proteina Ankrd2 u skeletnim mišićima i srcu.