MASTER RADOVI

2017.

Aleksa Čepić

Povezanost crevne mikrobiote i masnih kiselina kratkog lanca fecesa u eksperimentalnom autoimunskom encefalomijelitisu

Anja Todorov

Karakterizacija laktolisterin-BU operona soja Lactococcus lactis subsp. lactis BGBU1-4

Branislav Lilić

Molekularni mehanizmi rezistencije na fluorohinolone kliničkih izolata roda Achromobacter spр.

Jelena Jeremić

Izučavanje efekata N-benzil supstituisanih derivata 4-aminohinolina na međućelijsku komunikaciju i virulentnost bakterija Serratia marcescens i Pseudomonas aeruginosa

Kristina Popić

Analiza ekspresije gena Ankrd2 kokoši (Gallus gallus)

Nemanja Stamenković

Ekspresija gena ldb3a u odgovoru skeletnih mišića zebrice (Danio rerio) na mehanički stres

Pavle Marinković

Karakterizacija novog agregacionog faktora Lactococcus raffinolactis BGTRK 10-1
Sofija Jovanović
Izolovanje i molekularna karakterizacija sojeva Brevibacillus laterosporus, proizvođača bakteriocina

Stefana Đukanović

Antibakterijska i antibiofilm aktivnost odabranih ekstrakata hmelja (Humulus lupulus)i smilja (Helichrysum italicum)

Tijana Milićević

Molekularni mehanizmi rezistencije na trimetoprim i sulfametoksazol kliničkih izolata roda Achromobacter sp.

2016.

Ana Arsenijević

Uloga retinoične kiseline u regulaciji proliferacije, ćelijskog ciklusa i migracije MCF-7 ćelija poreklom od karcinoma dojke

Ana Kojić

Karakterizacija regulatornog proteina ANKRD1 u ćelijskim linijama glioblastoma U87-MG i LN229

Danijela Vučićević

Analiza kodirajućeg regiona gena VKORC1 kod pacijenata na terapiji acenokumarolom

Tamara Jovanović

Analiza protrombina u tumoru debelog creva čoveka

Tamara Kovačević

Uticaj inhibitora kinaza mTOR signalnog puta na rano embrionalno razvice zebrice

2015.

Aleksandar M. Marković

Uticaj biološki aktivnih jedinjenja na među-bakterijsku komunikaciju 

Aleksej Drino

Korelacija mutacionog statusa gena ATM i TP53 sa mutacionim statusima gena uključenih u proces neoplastične transformacije kod bolesnika sa primarnim limfomom centralnog nervnog sistema. 

Ana Dale

Analiza formiranja biofilma bakterija Burkholderia cepacia kompleksa izolovanih kod pacijenata sa cističnom fibrozom 

Ivana Aleksić

Uloga tripirolnih pigmenata iz streptomiceta u bakterijskoj komunikaciji

Jelena Lazić

Uticaj lizina na dobijanje γ-nitroaldehida reakcijom Michael-ove adicije: komparativna studija organokatalitičkog i biokatalitičkog pristupa

Jelena Spasić

Optimizacija procesa biotransformacije beta-nitrostirena korišćenjem rekombinantne 4-oksalokrotonat tautomeraze

Jovana Despotović

Analiza efekta povećane ekspresije SOX3 na karakteristike U87 i U251 ćelijskih linija glioblastoma

Marija Dragojević

Ispitivanje uticaja FII c.1824C>T varijante na količinu iRNK za protrombin u nukleusu i citoplazmi na modelu stabilno transfekovanih cos-7 ćelija

Marija Gredić

Konstruisanje i funkcionalna analiza mutiranih formi humanog proteina SOX14

Milka Malešević

Molekularna karakterizacija bakterija vrste Achromobacter xylosoxidans izolovanih kod pedijatrijskih pacijenata

2014.

Marina Anđelković
Uticaj varijanti gena NRAMP1 i VDR na izmenjenu funkciju makrofaga kod pacijenata sa tuberkulozom

Danica Bajić
Inerakcija WNT/β-katenin signalnog puta i SOXB1 gena u humanim NT2/D1 ćelijama

Snežana Jovičić
Analiza mutacija u genima BRAF i KRAS u tkivu tumora štitne žlezde

Ivana Kerkez
Genotipizacija i rezistencije na antibiotike kliničkih izolata Stenotrophomonas maltophilia

Marija Mojićević
Molekularna identifikacija i antimikrobna aktivnost streptomicete izolovane iz zemljišta u okolini Novog Sada

Marija Petrić
Zebrica (Danio rerio) kao model sistem za ispitivanje delovanja induktora autofagije

Ivana Petrović
Dinamički profil ekspresije SOXB1 proteina tokom neuralne diferencijacije embrionalnih karcinomskih matičnih ćelija in vitro

Nikola Popović
Molekularne osnove rezistencije na antibiotike enterokoka izolovanih iz voda sa područja Beograda

Branislava Ranković
Uspostavljanje uslova za modulaciju Hedgehog signalnog puta u HeLa ćelijama

Svetlana Soković
Analiza prisustva gadB gena u mlečnokiselinskim bakterijama izolovanim iz autohtonih sireva sa područja Balkana

2013.

Marijana Arađanski
Polimorfizmi u 3’ kraju gena za protrombin kod pacijenta sa idiopatskom trombofilijom

Irena Jovanović
Identifikacija i karakterizacija produkcije pigmenta kod zemljišnog izolata Streptomyces sp. NP60

Jelena Milić
Biohemijska i geneticka karakterizacija bakteriocina pirodnog izolata L. lactis BGBU1-4

Katarina Novović
Molekularni mehanizmi rezistencije na antibiotike kliničkog izolata Acinetobacter baumanii IMD1865

Ranko Radović
Ispitivanje uticaja polimorfizma c.454-397T>C u genu za estrogeni receptor alfa na pojavu tromboza kod žena sa kancerom dojke

Mina Noshy Takawy
Poremećaj apoptoze kao uzrok akumulacije maligno izmenjenih granulocita u mijeloproliferativnim neoplazijama

Jelena Tošić
Uticaj povećane ekspresije SOX2 gena na migratorni potencijal, proliferaciju i diferencijaciju embrionalnih karcinomskih NT2/D1 ćelija

Milica Tošić
Neuralna diferencijacija pluripotentnih NT2/D1 ćelija u uslovima konstitutivno povećane ekspresije SOX2 gena

2012.

Iva Lučić
Polimorfizmi CYP 2C9*2  i CYP 2C9*3 gena za citohrom p450 2C9 u predviđanju optimalne terapijske doze kumarinskih derivata

Jelena Marjanović
Efekti modulacije kanonskog WNT signalnog puta na ekspresiju SOX gena u humanim Ntera2/D1 ćelijama

Jovana Mihajlović
Optimizacija proizvodnje undecil-prodigiozina u soju Streptomyces sp. NP4

Marija Miljković
Uloga polisaharida u probiotičkom potencijalu soja Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8

Sara Selaković
Analiza mikrobioloških zajednica reke Nadele uzvodno i nizvodno od izvora zagađenja

Diana Šević
Uticaj efluenata petrohemijske industrije na sastav mikrobioloških zajednica – metagenomski pristup

MAGISTARSKI RADOVI

2008.

Brankica Marković
Molekularno epidemiološka analiza prisustva bakterije Listeria monocytogenes u procesu pripreme hrane

2006.

Aleksandar Krstić
Uticaj opšteg transkripcionog faktora NF-Y na regulaciju ekspresije humanog SOX3 gena

Milica Nikolić
Molekularna karakterizacija mikroflore kozijeg sira i fenotipska i genotipska identifikacija predominantnih bakterija mlečne kiseline

Maja Tolinački
Konstrukcija mobilizacionog sistema za transfer heterologih gena u bakterijama mlečne kiseline

Katarina Veljović
Izolacija i karakterizacija bakterije mlečne kiseline iz zlatarskog sira

2005.

Branko Jovčić
Analiza gena regulisanih psra transkripcionim regulatorom i translaciona regulacija ekspresije rpoS gena u Pseudomonas sp.

Sandra Marković
Analiza autoregulacije kgmB metilaze iz soja Streptomyces tenebrarius

Ivana Bratić
Inaktivacija i funkcionalna analiza poliketid sintaze tipa I u soju Streptomyes sp. MS405

Marijana Ojdanić
Polimorfizmi u beta globinskom lokusu kao markeri za porijeklo i distribuciju beta talasemijskih mutacija u Srbiji i Crnoj Gori

Dragana Majić
Analiza promotorskih svojstava regulatornog regiona gena za metalotionein heljde u transformisanom duvanu

Mira Milisavljević
Kloniranje i analiza gena za novi tip aspartične proteinaze heljde (Fagopyrum esculentum Moench)

Nada Šurbanovski
Proučavanje gametofitne inkompatibilnosti u populacijama divljih vrsta roda Prunus: P. tenella Batsch., P. fruticosa Pall. i P. webbii u Srbiji i Crnoj Gori

Danijela Drakulić
Analiza ekspresije humanih SOX gena primenom neradioaktivne in situ hibridizacije

Isidora Petrović
Ekspresija i analiza promotorskog regiona humanog SOX18 gena

2004.

Miloje Savić
Izolovanje i identifikacija soja Streptomyces sp. MS405, proizvođača novog imunosupresora

Jelena Poznanić
Karakterizacija mutacija u genu za fenilalanin hidroksilazu kod pacijenata sa fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom u Srbiji

Tatjana Ilić-Tomić
Ekspresija različitih metilaza u Saccharomyces cerevisiae

Nataša Joković
Izolacija i karakterizacija bakterija mlečne kiseline iz sira sa planine Radan

2003.

Aleksandra Divac
Analiza CFTR gena kod pacijenata sa diseminiranim bronhiektazijama i hroničnim opstruktivnim oboljenjem pluća

Jelena Samardžić
Kloniranje i analiza strukture cDNK i gena za subjedinicu 13S rezervnig proteina semena heljde (Fagopyrum esculentum Moench)

Jelena Urošević
Analiza mutacija u genu za TPMT u zdravoj jugoslovenskoj populaciji i kod pacijenata sa ALL i Kronovom bolešću

Marija Đurić
Molekularno genetički markeri u dijagnostici i praćenju akutnih mijeloidnih leukemija

Jelena Đurović
Analiza promotorskog regiona humanog SOX14 gena

Sandra Vajić
Analiza regulatornih sekvenci kgmB gena bakterije Streptomyces tenebrarius

Jelena Lozo
Biohemijska i genetička karakterizacija soja Lactobacillus paracasei BGBUK216, proizvodjača dva bakteriocina

Ivana Tonić
Regulacija ekspresije genaza proteina iz humanog izolata Lactobacillus ramnosus BGT10

Dragan Cvetanović
Biohemijska i genetička karakterizacija prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline

2002.

Aleksandra Nikolić
Pretraživanje CFTR gena na mutacije i polimorfizme kod pacijenata sa hroničnim pankreatitisom

Valentina Đorđević
Zastupljenost G20210A mutacije u genu za protrombin i C677T mutacije u genu za metilentetrahidrofolat reduktazu u zdravoj jugoslovenskoj populaciji i kod pacijenata sa dubokim venskim trombozama

2001.

Ljiljana Rakićević
Molekularna dijagnostika promena u genima za faktore koagulacije V i VIII kod poremećaja hemostaze

Jelena Begović
Globalni regulatori gena za penicilin-amidazu kod Escherichia coli

Ivana Morić
Detekcija respiratornih virusa i bakterija PCR metodom

Milica Ševo
Uloga C-terminusa u posttranslacionoj obradi enzima penicillin amidaze iz Escherichia coli

Nada Pavković
Izučavanje uticaja kloniranih genetičkih elemenata na stabilnost 2 mm plazmida Saccharomyces cerevisiae

Nataša Skoko
Izučavanje ekspresije humanog b-interferona u metilotrofnom kvascu Pichia pastoris

2000.

Slavica Arsenijević
Mutaciona analiza kloniranog promotora P15 iz bakterije Lactobacillus acidophilus

Nataša Kovačević-Grujičić
Funkcionalna analiza promotora bbminy-globinskog gena pacova

Marija Mijatović
Transdukcijahematopoetskih ćelija (K-562, MELiREL) retrovirusnimvektoromLNCX

Milan Spasić
Izučavanje rekombinantnih interspecijskih penicilin G acilaza

Irena Spasojević
Molekularna analiza proteolitičke aktivnosti prirodnih izolata laktobacila

Nataša Stojićević
Protein-DNK interakcije u regulatornom regionu gena za penicilin amidazu Escherichia coli

1999.

Slavica Stanojčić
Kloniranje i karakterisanje SOX18 gena čoveka

Dejan Lazić
Analiza ekspresije adultnih b-globinskih gena pacova

Jelena Kušić
Skrining na mutacije i polimorfizme u okviru CFTR gena kod pacijenata sa azospermijom

1998.

Jelena Brkljačić
Konstruisanje i analiza cDNK biblioteke semena heljde u srednjoj fazi razvića

Aleksandra Đurković
Karakterizacija proteina od 68 kD u retikulocitima i eritrocitima pacova

Olivera Gajić
Genetička i biohemijska karakterizacija soja Lactococcus lactis subsp. lactis BGMN1-5, proizvodjača bakteriocina

Milan Joksimović
Povezanost atopijskih bolesti sa mutacijama na 11-tom hromozomu

Marina Lušić
Ispitivanje eritroidno specifičnih izoformi proteina 4.1 kod beogradskog laboratorijskog (b/b) pacova

Nataša Milojević
Regulacija ekspresije gena za različite metilaze 16S rRNK kod proizvodjača aminoglikozidnih antibiotika

Tamara Rajić
Lokalizacija i identifikacija kontrolnih elemenata odgovornih za aktivaciju SOX3 gena retinoičnom kiselinom

Ivana Strahinić
Izučavanje strukturne homologije plazmida soja Lactococcus lactis subsp. lactis biovat. diacetylactis S50

Snežana Kojić
Tri nukleaze izolovane iz jedara embriona Drosophila melanogaster

Nikola Arsić
Primena metode lančanog umnožavanja DNK (PCR) u analizi pacijenata sa poremećajima u determinaciji pola

Maja Vujić
Analiza SOX gena koji se eksprimiraju u mozgu fetusa čoveka

1996.

Nataša Vukov
Analiza konjugabilnog plazmida pMZ1 bakterije Micromonospora zionensis

Nataša Miladinov
Kloniranje i analiza proteinaznog regiona prirodnog izolata Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29

Sonja Pavlović
Komponenete regulatornog sistema adultnog b-minor globinskog gena pacova

Vesna Todorović
DNK-vezivni proteini Drosophilae - selekcija i amplifikacija vezivnog mesta

Miloš Vujanac
Konstrukcija sistema za ekstrahromozomsku replikaciju plazmida u embrionima Drosophila melanogaster

1995.

Milija Jovičić
Izoleucinski auksotrofi bakterije Escherichia coli K12 pokazuju povećanu rezistenciju na antibiotik novobiocin

Erika Varkonyi-Gašić
Analiza polyA RNK semena heljde u razviću

Saša Radoja
Analiza regulatornih regiona gena za penicilin amidazu iz E.coli ATCC11105

1994.

Radmila Ivanišević
Kloniranje i analiza nov gena odgovornog za rezustenciju bakterije Escherichia coli K12 na novobiocin

1993.

Orce Jovčevski
"Otisci" DNK pomoću repetitivnih DNK proba virusa i mogućnosti primene

Vladimir Jurukovski
Detektovanje hromozomskih aberacija in situ hibridizacijom

Jelena Marjanović
Sinteza globinskih polipeptida u eritroidnim ćelijama Beogradskog anemičnog pacova

1992.

Gordana Đorđević
Kloniranje i karakterizacija promotora laktobacila

Milan Kojić
Genetička i biohemijska karakterizacija proteinaznog sistema bakterija mlečne kiseline

Suzana Savković
Ekspresija eritroidno-specifičnih gena u tkivima anemičnog pacova

1991.

Branka Dabović-Brukner
Analiza polimorfizama lokusa za cističnu fibrozu

Milorad Kojić
Kloniranje i karakterizacija gena za rezistenciju na gentamicin bakterije Micromonospora zionensis

Mirjana Milić

cysB gen i rezistentnost bakterije Escherichia coli K12 na antibiotik novobiocin

Marija Vujčić
Analiza mesta otpočinjanja replikacije plasmida laktobacila

Žaklina Strezoska
Sekvenciranje genomske DNK: razvoj metode hibridizacije oktamernih i kraćih oligonukleotida sa DNK

1990.

Dragana Ajdić
Kloniranje i analiza levog terminusa inverzije u laktoznom regionu hromozoma E. coli K12

Bojana Bojović
Analiza kloniranih promotora soja Lactococcus lactis ssp. lactis NP45

Ivan Brukner
Dezoksiribonukleaza i kao detektor strukturne varijabilnosti DNK

Goran Jovanović
Homologa rekombinacija hromozomalnih insercionih sekvenci kao mogući način regulacije ekspresije gena u E. coli K12

Tatjana Kostić
Kloniranje i sekvenciranje mutacija u soju E. coli K12 defektnom u genu za DNK polimerazu I

Mila Petrović
Efikasnost replikacije i mutageneza: strukturna analiza mutacija u histidinskom operonu bakterije Escerichia coli K12 deficitarne za DNK polimerazu I

1989.

Jasna Rakonjac
Rezistentnost na novobiocin u trp-top-cysB regionu bakterije Escherichia coli K12 i moguća relacija sa topoizomerazno-giraznim sistemom

1988.

Zorica Čkrebić
Transfer i ekspresija gena za humani beta interferon kloniranog u retrovirusni vektor

Gordana Trojanović
Regulacija ekspresije gena za humani beta-1 interferon u mišjim ćelijama u kulturi

Dragica Radosavljević
Molekularna organizacija lokusa za b adultne lance hemoglobina pacova

1987.

Milena Stevanović
Izolovanje fragmenata hromozomske DNK koji sadrže gene za globinske beta polipeptidne lance

1986.

Dragica Radojković
Autoantitela protiv tireoglobulina u bolesnika sa hipertireozom i hronicnim linfocitnim tireoiditisom - ispitivanje afiniteta za tireoglobulin