2016.

Goran Vukotić

Proteinaze mlečno-kiselinskih bakterija: diverzitet u mezofilnim vrstama laktobacila i uticaj na aktivnost bakteriocina

Srđan B. Stanković

Mikrobiološki diverzitet kiselog jezera Robule i uticaj jezerske vode na oksidaciju sulfidnih minerala

Jovana Jasnić
Određivanje profila ekspresije i unutarćelijske lokalizacije proteina ANKRD2 u srcu i skeletnim mišićima čoveka

2015.

Kristel Klaassen

Uticaj varijanti u kodirajućim i nekodirajućim regionima gena uzročnika i gena modifikatora na fenotip pacijenata sa hiperfenilalaninemijom

Nikola Kotur

Farmakogenetika 6-merkaptopurina i metotreksata u dečjoj akutnoj limfoblastnoj leukemiji

Biljana Stanković

Molekularni markeri hronične inflamacije i apoptoze kod inflamatornih bolesti creva

Sanja Srzentić

Molekularni markeri poremećaja koagulacije, inflamacije, apoptoze, formiranja i remodelovanja koštanog tkiva kod Leg-Kalve-Pertesove bolesti

2014.

Milena Milivojević

Uloga Sonic Hedgehog signalnog puta u regulaciji ekspresije SOX18 gena u Hela ćelijama, kao model sistemu karcinoma grlića materice

Iva Pruner

Funkcionalna analiza genske varijante C20068T u 3' kraju gena za protrombin čoveka i njena uloga u patogenezi trombofilije

Gordana Uzelac

Karakterizacija bakteriocina bakterija mlečne kiseline i mehanizmi delovanja na senzitivne ćelije

2013.

Brankica Filipić

Funkcionalna karakterizacija CmbT transportera odgovornog za višestruke rezistencije na strukturno različite supstrate u soju Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363

Bojana Banović

Molekularna osnova auto-inkompatibilnog sistema heljde (Fagopyrum esculentum Moench)

Sanja Jeremić

Mehanizmi tolerancije slobodnoživećih bakterija i bakterija u biofilmovima na teške metale

Jovanka Lukić

Analiza interakcija laktobacila sa crevnom mukozom pacova

Živko Jovanović

Uloga transkripcionog faktora DREB2A i malih RNK miR398a/b i miR408 u odgovoru graška (Pisum sativum L.) na dehidrataciju

2012.

Branka Borović

Molekularna i tehnološka karakterizacija bakterija mlečne kiseline izolovanih iz suvih fermentisanih kobasica proizvedenih na tradicionalan način

Teodora Karan-Đurašević

Molekularna osnova hronične limfocitne leukemije: korelaciija između mutacionog statusa teških lanaca imunoglobulina i ekspresije apoptotskih gena

Gordana Kozoderović

Analiza prirode rezistencije na hinolone i molekularna tipizacija odabranih serotipova Salmonella enterica subspecies enterica

Mila Ljujić

Strukturna i funkcionalna analiza gena za alfa-1-antitripsin u bolestima pluća čoveka

Tanja Narančić

Metabolička raznovrsnost bakterija izolovanih iz površinskog rečnog sedimenta pod uticajem petrohemijskih efluenata: Pseudomonas sp. TN301 kao proizvođač polihidroksialkanoata

Aleksandra Nestorović

Regulatorna uloga proteina Ankrd1: interakcija sa transkripcionim faktorima i proteinima signalnih puteva

Milica Nikolić

Karakterizacija površinskih molekula bakterijskih ćelija odgovornih za potencijalnu probiotičku aktivnost prirodnih izolata laktobacila

Aleksandar Pavić

Funkcionalni diverzitet bakterijskih zajednica izolovanih iz plodonosnih tela tartufa

Isidora Petrović

Transkripciona regulacija ekspresije humanog SOX18 gena

Vesna Spasovski

Molekularni mehanizmi patogeneze mijeloproliferativnih neoplazija: poremećaj ekspresije gena ukljjučenih u proliferaciju i apoptozu

Nada Stanković

Izolacija i karakterizacija bioaktivnih sekundarnih metabolita iz odabranih sojeva roda Streptomyces

Maja Tolinački

Korelacija prisustva bakteriocinskih gena i proizvodnje bakteriocina prirodnih izolata Lactobacillus casei/paracasei grupe

Branko Tomić

Struktura topološki zatvorene ori sekvence dihidrofolatreduktaznog lokusa u interakciji sa inicijacionim proteinom ORC

2011.

Goran Čuturilo

Komparativna studija molekularnog i molekularno-citogenetičkog pristupa u analizi mikrodelecije 22q11.2 kod bolesnika sa sindromatskim formama urođenih srčanih mana

Danijela Drakulić

Analiza efekta povećane ekspresije SOX2 gena na održavanje pluripotentnosti, proliferaciju i neuralnu diferencijaciju NT2/D1 ćelija

Milena Radmilović

Varijante u genima-modifikatorima β-talasemijskih sindroma kao regulatori genske ekspresije i populaciono-genetički markeri

Katarina Veljović

Antimikrobna aktivnost enterokoka izolovanih iz fermentisanih proizvoda i kloniranje gena za sintezu i imunost odabranog enterocina

Sandra Vojnović

Regulacija ekspresije kgmB gena bakterije Streptomyces tenebrarius

Gordana Zavišić Opačić

Molekularna i fiziološka karakterizacija potencijalnih probiotičkih sojeva Lactobacillus sp.

2010.

Tanja Berić

Biohemijska i molekularno genetička karakterizacija izolata Bacillus sp. sa područja Srbije

Miloš Busarčević

Molekularna karakterizacija bakteriocina prirodnog izolata Lactobacillus salivarius BGHO1

Lidija Đokić

Metagenomski pristup analizi mikrobiološkog diverziteta rizosfera endemoreliktnih biljaka i izolacija bakterija koje razgrađuju fenol

Valentina Đorđević

Analiza uticaja 3' kraja humanog protrombinskog gena na njegovu  ekspresiju i patogenezu trombofilije

Tatjana Ilić-Tomić

Izučavanje translacione autoregulacije sgm gena in vitro

Nataša Joković

Diverzitet mlečno kiselinskih bakterija izolovanih iz kajmaka

Aleksandra Nikolić

Strukturna i funkcionalna analiza 5' regulatornog regiona gena smad4 u karcinomu pankreasa čoveka

Dragana Nikolić

Regulacija ekspresije gena za metalotionein tipa 3 heljde i uloga proteina MT3 u odbrani biljnih tkiva od stresa izazvanog teškim metalima

Jelena Popović

Transkripciona regulacija ekspresije humanog SOX14 gena

Ljiljana Rakićević

Regulacija ekspresije i aktivnosti humanog mišićnog proteina Ankrd2

Nataša Tošić

Interakcija genetičkih markera proliferacije, diferencijacije i apoptoze kod akutnih leukemija

Jelena Samardžić

Analiza ekspresije i funkcija metalotioneina tipa 3 (Fagopyrum esculentum Moench)

Marija Stanković

Analiza genskih varijanti u hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća kod čoveka

2009.

Branko Jovčić

Kloniranje i molekularna analiza sulfataznih operona soja Pseudomonas sp. ATCC19151

Nataša Kovaević Grujičić

Karakterizacija bazalnog promotora humanog SOX3 gena i identifikacija regulatornih elemenata odgovornih za indukciju SOX3 gena retinoicnom kiselinom

Mira Milisavljević

Analiza ekspresije, aktivnosti i lokalizacije FeAPL1- novog tipa aspartične proteinaze heljde Fagopyrum esculentum, Moench

Maja Stojiljković

Polimorfizmi u genu za fenilalanin hidroksilazu čoveka kao regulatori genske ekspresije, modulatori fenotipa i populaciono-genetički markeri

Gordana Timotijević

Kloniranje i analiza gena za aspartičnu proteinazu heljde

Jelena Urošević

Proučavanje uloge B-Raf proteina u kanceru korišćenjem životinjskih tumor modela

Branka Zukić

Komponente sistema regulacije ekspresije gena za tiopurin S-metiltransferazu čoveka kao farmakogenetički markeri

2008.

Jelena Begović

Molekularna karakterizacija humanih izolata laktobacila rezistentnih na antibiotike

Aleksandra Divac

Promene strukture DNK izazvane proteinom HsOrc4

Jelena Lozo

Molekularna karakterizacija bakteriocina i agregacionih sposobnosti prirodnogizolata Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8

Marija Mojsin

Uloga TALEtranskripcionih faktora u regulaciji ekspresije SOX3 gena retinoičnom kiselinom

2006.

Ivana Morić

Primena mikroskopije X zracima u mapiranju hemijskih elemenata u Mycobacterium avium pks12 mutantu

2005.

Jelena Kušić

Interakcija inicijacionog proteina ORC sa replikatorom regiona lamin B2

Milica Ševo

Molekularna analiza tri alternativna sigma faktora bakterije Pseudomonas aeruginosa PAO1

2003.

Jelena Brkljačić

Kloniranje i analiza regulacije ekspresije gena za metalotionein heljde (Fagopyrum esculentum Moench)

Snežana Kojić

Karakterizacija humanog mišićnog proteina Ankrd2

Marina Lušić

Molekularna analiza promena na LTR promotoru HIV-1 pri aktivaciji transkripcije

Irena Paštar

Molekularna analiza proteinaznog gena humanog izolata Lactobacillus rhamnosus BGT10

Slavica Stanojčić

Interakcija inicijacionih proteina sa ori-sekvencom regiona lamin B2

Ivana Strahinić

Karakterizacija prirodnog izolata Lactobacillus sp. BGRA43 kao potencijalnog probiotika

2002.

Milija Jovanović

Analiza ekspresije gena koji obezbedjuje rezistenciju bakterije Escherichia coli K12 na antibiotik novobiocin

Maja Vukašinović

Uticaj aktivnosti proteolitičkih enzima bakterija mlečne kiseline na zrenje polutvrdog sira

2001.

Tatjana Kostić

MolekularnaosnovagenetičkihrearanžmanaizazvanihIS5 elementimaupolA1 mutatorskom soju E.coli K12

Sonja Pavlović

Molekularna genetika talasemijskih sindroma: korelacija između molekularne patologije i fenotipa

2000.

Radmila Janjušević

Izučavanje regulacije ekspresije cls gena bakterije Escherichia coli K12

Aleksandra Trifunović

Identifikacija i karakterizacija albumina u eritrocitima i retikulocitima beogradskog laboratorijskog (b/b) pacova

1999.

Nataša Miladinov

Analiza regulacije proteinaznih gena prirodnog izolata Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29

Suzana Savković

Regulacija genske ekspresije i fizioloških funkcija intestinalnih epitelnih ćelija u prisustvu enteropatogenih bakterija

1998.

Đorđe Fira

Karakterizacija ekstracelularnih proteinaza bakterija iz rodova Staphylococcus i Lactobacillus

Mira Lilić

Regulacija ekspresije novog gena odgovornog za rezistenciju bakterije Escherichia coli K12 na antibiotik novobiocin

Gordana Nikčević

Uticaj ekspresije katalitičkog domena kinaze lakog lanca miozina na kontraktilna svojstva nemišićnih ćelija

Svetlana Radović

Karakterizacija rezervnih proteina semena heljde

1997.

Vesna Maksimović

Biosinteza rezervnih proteina semena heljde

Dragica Radojković

Prenatalna dijagnostika cistične fibroze primenom metoda rekombinantne DNK

Zorica Šćurić

Analiza diferencijalne ekspresije gena kod humanog hepatocelularnog carcinoma

1996.

Goran Ljubijankić

Posttranslaciona obrada prokariotskih penicilin G amidaza u eukariotskoj ćeliji kvasca Saccharomyces cerevisiae

Jelena Zarić

Promene u proteinima membrane beogradskog laboratorijskog pacova

1995.

Dragana Ajdić

Galaktozni operon bakterije Streptococcus mutans

Milan Kojić

Analiza velikog konjugabilnog plazmida bakterije Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis

1994.

Branka Dabović

Fino mapiranje i poziciono kloniranje gena iz Xq13 regiona (DXS56-PGK1) humanog hromozoma X

Milorad Kojić

Analiza regulatornih regiona i ekspresije sgm gena bakterije Micromonospora zionensis

1993.

Ivan Brukner

Strukturni polimorfizam DNK

1991.

Maja Krajinović

Ispitivanje učestalosti humanih papiloma virusa i njihove uloge u nastajanju benignih i malignih tumora grlića materice

1990.

Miroslav Konstantinović

Svojstva in vitro konstruisanih elemenatan DNK odgovornih za aktivnost gena kloniranih u Escherichia coli – osobine novog Pltl promotora

Milena Stevanović

Strukturna analiza tri haplotipa beta familije gena za globinske lance hemoglobina pacova (Rattus norvegicus)

1988.

Radoje Drmanac

Razvoj originalne metode određivanja primarne strukture genoma hibridizacijom sa oligonukleotidnom probom

Branka Vasiljević

Mehanizmi rezistentnosti i vernost translacije u bakterijama rezistentnim na aminoglikozidne antibiotike