2016.

Ivana Vukojević Bukvin

Potraga za imin reduktazama u sojevima roda Streptomyces

2015.

Igor Asanović

Izolovanje i karakterizacija novog termoalkalofilnog bakterijskog soja i njegovog celulolitickog enzima

2014.

Ena Bukić

Uticaj genetičke varijante rs9516519 ABCC4 gena na terapijom izazvanu toksičnost kod pacijenata obolelih od dečje akutne limfoblastne leukemije

Jelena Simić

Uticaj varijante FIIc.*64_66del na interakciju 3’ kraja gena za protrombin sa proteinima HepG2ćelijske linije

Mladen Stepanović

Detekcija varijante UGT1A1*28 značajne kao dijagnostički marker u Žilberovom sindromu i farmakogenetički marker prilikom terapije Irinotekanom

2013.

Aleksandar Bartolome

Optimizacija uslova korišćenja anti-Vimentin antitela u Western blot tehnici ianaliza ekspresije Vimentina tokom neuralne diferencijacije NT2/D1 ćelija

Đorđe Radulović

Efekti kvercetina i LiCl na aktivnost kanonskog (β-katenin/TCF) Wnt signalnog puta u NT2/D1 ćelijama

Aleksandra Vančevska

Optimizacija metode za određivanje deoksiribonukleazne aktivnosti u biološkim uzorcima

2012.

Srđan Bošković

Uticaj polimorfizama u promotoru gena za neutrofilnu elastazu na terapijski odgovor kod dece sa idiopatskim bronhiektazijama

Jovana Deretić

Analiza velikih delecija u CFTR genu kod pacijenata sa cističnom fibrozom,

Aleksandra Miletić

Strukturna analiza egzona koji kodiraju MH2 domen SMAD4 proteina kod pacijenata obolelih od astme

2011.

Sandra Dragičević

Strukturna analiza promotora gena za TGF-B1 kod pacijenata sa astmom

Dragana Nikolić

Uloga silicijuma u stresu izazvanom viškom bakra kod krastavca (Cucumis sativus L.)

Nikola Novčić

VNTR polimorfizam u 3’kraju gena za PAH: kloniranje i populaciono-genetička analiza

Vanja Radulović              

Karakterizacija zemljišnih izolata sa sposobnošću degradacije aromatičnih jedinjenja

2010.

Slobodan Davidović

Inicijalna karakterizacija NT2/D1 ćelijskih klonova stabilno transfektovanih SOX2/pcDNA3.1 ekspresionim konstruktom

Kristel Klaassen               

Funkcionalna analiza osmog introna gena za PAH u K562 in vitro sistemu

Ivana Madžovska

Identifikacija homologa MLPK gena Brassica rapa kod heljde i ispitivanje njegove potencijalne uloge u self-inkompatibilnom odgovoru heljde

Marina Nikolić

Kloniranje promotorskog regiona humanog GΥ globinskog gena

Ivan Radin

Uloga metalotioneina heljde (Fagopyrum esculentum Moench) u odbrani biljnih tkiva od stresa izazvanog jonima Cd2+

Nemanja Stanisavljević

Antioksidativni enzimi u odgovoru heljde (Fagopyrum esculentum Moench) na stres izazvan potapanjem

Miloš Stanojlović

Izolovanje i identifikacija toluen-degradujućih bakterija iz uzoraka sedimenta reke Tamiš

Dijana Takić

Optimizacija transfekcije NT2/D1 ćelija metodom kalcijum-fosfatne precipitacije

2009.

Katarina Arsikin

Kloniranje promotorskog regiona humanog gena BCL2L12

Milica Ćirić

Analiza uloge EGR1 transkripcionog faktora u regulaciji ekspresije humanog SOX18 gena

Jovana Jasnić

Uticaj seruma i retinoične kiseline na neuralnu diferencijaciju NT2/D1 ćelija praćenjem ekspresije SOX3 gena

Milica Jevtić

Analiza uloge transkripcionog faktora ZBP-89 u regulaciji trenaskripcije SOX3 gena

Nikola Kotur

Uticaj različite arhitekture VNTR*4 ponovaka promotorskog regiona imerkaptopurinskih lekova na transkripciju gena za TPMT

Olga Protić

Ispitivanje interakcije proteina Nkx2.5 i p53

Iva Pruner

Zastupljenost C1040T polimorfizma u genu za trombinom aktivirani inhibitor fibrinolize kod žena sa idiopatskim spontanim pobačajima

Dušica Radoš

Analiza efekta dominantno-negativnog mutanta MEIS1 proteina na ekspresiju humanog SOX3 gena

Biljana Stanković

Uloga FasR/FasL sistema u patogenezi mijaloproliferativnih neoplazija

2008.

Srđan Gavrilović

BY 2 ćelijska linija duvana (Nicotiana tabaccum L:var Bright Yelow) - standardizacija metoda krioprezervacije i transformacije

Milica Pavlović

Generisanje klonova NT2/D1 ćelija sa povećanom ekspresijom humanog SOX2 gena

Marija Pešić

Analiza proteolitičke aktivnosti i utvrđivanje tipa proteinaznih gena kod odabranih sojeva laktobacila

2007.

Sanja Bajkić

Ekspresija GrmA metiltransferaze iz Micromonospora purpurea

Živko Jovanović               

Uloga antioksidativnih enzima u odgovoru heljde na UV-B zračenje

Branislav Krljanac

Ispitivanje interakcije proteina CARP i p53 metodom GST pull down

Bojana Lučić

Efekat niske temperature kao faktora abiotičkog stresa na antioksidativne enzime heljde

Milan Obradović

Molekularna determinacija i analiza proteolitičke aktivnosti odabranih izolata laktobacila

Jelena Stanisavljević

Uloga ClpXP proteaze u posttranslacionoj regulaciji ekspresije rpoS i psrA gena u Pseudomonas putida WCS358

Sandra Vranić

Ispitivanje interakcije proteina alfa aktinin-2 i YB-1

2006.

Aleksandar Krstić

Izolovanje cDNK za gene metalotioneina eksprimirane u srednjoj fazi sazrevanja semena heljde

Tanja Narančić

Ekspresija potencijalnih domena KgmB metilaze

Ivan Nišević

Analiza C677T polimorfizma u genu za MTHFR kod pacijenata sa hroničnim pankreatitisom i kod pacijenata sa adenokarcinomom pankreasa

Dražen Papić

Kloniranje ibpA gena i ibpAB operona i provera tolerancije na toplotni stres

2005.

Sanja Aveić

Mutacije u FLT3 genu kao markeri za dijagnostiku i praćenje akutnih mijeloidnih leukemija

Milena Bocić

Primena in situ hibridizacije u prenatalnoj dijagnostici najčešćih numeričkih aberacija hromozoma na nekultivisanim ćelijama plodove vode

Jasmina Dikić

Analiza uloge transkripcionog faktora HNF3 beta u regulaciji transkripcije SOX14 gena

Ana Jovičić

In vitro sinteza RNK molekula sa potencijalnim regulatornim sekvencama kgmB gena

Mila Ljujić

Standardizacija uslova za analizu gena za alfa-1-antitripsin DGGE metodom

Milena Radmilović

Analiza interakcije transkripcionih faktora i promotora gena za tiopurin S-metil metiltransferazu

Ana Stevanović

Optimizacija metode elektroforetske analize na gelu sa gradijentom denaturišućeg agensa (DGGE) ’’širokog spektra’’ za detekciju mutacija u genu za fenilalanin hidroksilazu

Ana Stojanović

Rearanžmani u genima za imunoglobuline i T-ćelijski receptor kao markeri za praćenje minimalne rezidualne bolesti

Marija Šumaković

Kloniranje promotorskog regiona gena za tiopurin S-metil transferazu u reporterski vektor

Branko Tomić

Analiza egzona 3 CFTR gena kod belgijskih pacijenata sa COPD

2004.

Juluja Belej

γ-Globinski gen kao modifikator kod talasemijskih sindroma

Miloš Busarčević

Karakterizacija fhu operona u soju Lactococus lactis NZ9000

Jelena Dinić

Analiza egzona 17b, 18, 20, 21, 22, 23 i 24 CFTR gena kod infertilnih muškaraca

Lidija Đokić

Analiza 16s rDNK biblioteka poreklom od ukupne DNK izolovane iz rizosfera Ramonda nathaliae i Ramonda serbica

Dimitrije Krstić

Sindromi uslovljeni mikrodelecijama u regionu 22q11.2 i njihova detekcija primenom metode Fluorescentne in situ hibridizacije

Tamara Perišić

Molekularna dijagnostika α-talasemija u Srbiji

Maja Stojiljković

Inicijalna dijagnostika i praćenje minimalne rezidualne bolesti kod akutnih leukemija

Marija Trajković

Konstrukcija kompetitora za kvantifikaciju odnosa sFAS i mFAS alternativno obrađenih   transkripata sa fas gena

2003.

Ljubica Perišić

Polimorfizmi u β-globinskom genskom lokusu kao markeri za poreklo i distribuciju β-talasemijskih mutacija

Tijana Savić

Mutaciona analiza potencijalnog mesta vezivanja RXRα u regulatornom regionu SOX3 gena

Miloš Spasić

Zastupljenost A19911G polimorfizma u genu za protrombin kod nosilaca FII G20210 mutacije

Marija Stanković

Određivanje učestalosti F508del i mutacija u 11. egzonu CFTR gena u zdravoj jugoslovenskoj populaciji

Maja Tolinački

Molekularno-genetička determinacija humanih vaginalnih izolata BMK

2002.

Branko Jovčić

Karakterizacija bakterijske mikroflore dobojskog sira

Dragana Majić

Analiza klonova specijalizovane subgenomske biblioteke heljde

Mira Milisavljević

Identifikacija cDNK za subjedinicu 13S globulina-regulatornog proteina semena heljde

Branka Petručev

Karakterizacija mutacja u genu za tiopurin S-metiltransferazu u pacijenata sa Crohnovom bolešću

Tamara Zoranović

Strategija karakterizacija mutacija u pacijenata sa sindromom nestabilnih hemoglobinopatija

2001.

Slobodan Čulina

Brza i pouzdana detekcija β-talasemijskih mutacija metodama reverznog dot blota (RDB) i alel specifičnog PCR-a (ARMS)

Aleksandra Divac

Upotreba alelskih lestvica u tipizaciji DNK

Tatjana Đureinović

Molekularna dijagnostika nasledne hemoglobinopatije-Hb lepore 2001

Milan Etinski

Ekspresija modifikovanog humanog β-interferonskog gena u metilotrofnom kvascu Pichia pastoris

Mirjana Gagić

Standardizacija uslova za detekciju FV Leiden i FII G20210A mutacija multipleks PCR-om iz pune krvi

Andrijana Klajn

Zastupljenost 677CT mutacije u genu za metilen-tetrahidrofolat reduktazu u zdravoj jugoslovenskoj populaciji

Sanja Krpić

Detaljna analiza vezanih mesta u okviru promotorskog regiona humanog SOX3 gena koje prepoznaju proteini iz NT2/D1 ćelija

Aleksandar Krstić

Konstruisanje i kloniranje kratkih tandemskih ponovaka

Tamara Mihailović

Indirektna dijagnostika hemofilije B analizom TaqI polimorfizma u okviru četvrtog introna gena za faktor koagulacije IX

Anica Mijanović

Ispitivanje penicilin amidazne aktivnosti rekombinantnih klonova Pichia pastoris

Olga Momčilović

Karakterizacija proteinaze soja Lactobacillus divergens BG742

Jelena Poznanić

Molekularna dijagnostika nasledne hemoglobinopatije-Hb sabine

Miloje Savić

Razvoj metode za identifikaciju aktinomiceta i detekcija gena za biosintezu makrolidnih imunosupresora

Lidija Šenerović

Izolovanje rekombinantnih klonova Pichia pastoris sa višestrukim insercijama funkcionalnog Providencia rettgeri pac gena

Gordana Timotijević

Parcijalna karakterizacija aspartične proteinaze heljde

Ivana Tonić

Komparativna analiza sojeva Lactobacillus rhamnosus na prisustvo prtR gena

Jelena Vujović

Konstruisanje vma 22 soja kvasca Saccharomyces cerevisiae

2000.

Miloš Aleksić

Kloniranje u pQE42 ekspresioni vektor kodirajuće sekvence gena heljde za protein sličan metalotioneinu

Ana Basić

Kloniranje dela sekvence Sox2 gena slepog kučeta

Iva Bauer

Sekvenciranje dela Sox gena rastavića

Zafir Buraei

Bojenje hromozoma čoveka metodom fluorescentne in situ hibridizacije

Vladimir Jakovljević

Regulacija ekspresije gena za penicilin G amidazu Escherichia coli u stacionarnoj fazi rasta

Ana Kostić

Analiza proirodnih izolatalaktobacila rezistentnih na nizin

Vera Kozjak

Analiza ekspresije sgm gena u soju Micromonospora melanosporea

Marija Mihailović

Optimizacija uslova za izolaciju Taq polimeraze iz bakterije Escherichia coli (Ampli TaqTM)

Aleksandra Nikolić

Dijagnostika cistične fibroze specifičnom PCR mutagenezom

Jovica Ninković

Izolacija i karakterizacija oralnih laktobacila

Bojana Panić

Standardizacija uslova za analizu lokusa YNZ22

Nataša Papić

Izolacija aktinomiceta iz zemlje i njihova karakterizacija

Vladimir Petrović

Poređenje prt gena prirodnih izolata laktobacila sa prtH genom

Marijana Radonjić

Čišćenje plazmida i transformacija humanog vaginalnog izolata Lactobacillus fermentum KC5b

Sandra Stefanović

Analiza 68kD proteina u membrani eritrocita β talasemičnih pacijenata

Jelena Stojić

Izolacija i identifikacija aktinomiceta iz zemlje i ispitivanje njihove aktivnosti

Jelena Urošević               

Primena metode reverznog dot blota (RDB) za dijagnostiku β-talasemija

1999.

Sanja Anđelković

Protein toplotnog stresa od 70 kD (Hsp70) u membrane humanih B-limfoblastoidnih ćelija u slučaju X-vezane hronične granulomatozne bolesti (H-CGD)

Jelena Avramović

Identifikacija genomskog klona koji sadrži gen za protein metalotioneinskog tipa heljde

Dubravka Georgijević

Dijagnostika hemofilije A RFLP analizom polimorfizma BclI u intronu 18 gena za koagulacioni faktor VIII

Maja Jagodić

Fino mapiranje epitopa mijelin oligodendrocitnog glikoproteina (MOG) 63-87 kod pacijenata obolelih od multiple skleroze

Tamara Krsmanović

Analiza sekvence fragmenta DNK nizvodno od sgm gena kod Micromonospora zionensis

Vanesa Munćan

Ekspresija sgm gena u laktokokama i laktobacilima

Sanja Pavlović

Konstrukcija i analiza delecionih mutanata promotorskog regiona β-δ mini globinskog gena pacova kloniranog u reporterski vektor   pCATH3βγ

Branislava Poduška

Analiza dsRNK virusa izazivača jamičavosti stabla jabuke

Andreja Vasiljev

Analiza iRNK fibroblasta beogradskog (b/b) pacova metodom “Differential display by PCR”

Jelena Vukašinović

Analiza proizvodnje bakteriocina IS29 u prirodnom izolatu Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29

1998.

Aleksandar Bajić

Identifikovanje klonova sa insertom u procesu konstruisanja biblioteke cDNK iz semena heljde u razviću

Jelena Begović

Uticaj primarne strukture DNK na regulaciju ekspresije gena za penicilin G amidazu kod Escherichia coli

Vladan Božović

Identifikovanje populacija genomskih fragmenata koji sadrže fragment sa genom za rezervni protein 13S globulin i genom za metalotioneinu-sličan protein sjemena

Marija Cvetanović

Nukleaze iz jedara embriona Drosophila melanogaster

Ana Janićijević

Ekspresija sgm gena u Saccharomyces cerevisiae

Marijana Miljković

Analiza in trans uticaja Sgm metilaze na sgm-lacZ gensku fuziju

Jelena Petrović

Imunološka identifikacija izoformi albumina eritrocita beogradskog laboratorijskog b/b pacova

Vesna Stanulović

Subkoloniranje i preliminarna analiza genomskog klona koji sadrži deo SOX18 gena čoveka

Milena Stevanović

Izolovanje i prečišćavanje Taq DNK polimeraze

Milica Ševo

Deletiranje dvadeset kodona 3’ kraja gena za penicillin G acilazu iz Escherichia coli

Paja Šijačić

Identifikovanje genetičke modifikacije u soji metodom PCR

Branka Šošić

Određivanje primarne strukture himernih penicillin acilaznih gena nisko-eksprsionog fenotipa

Viktor Todorović

Prilagođavanje gena humanog beta interferona za ekspresiju u pekarskom kvascu Sacharomyces cerevisiae

Sandra Vajić

Subkloniranje i analiza sekvence fragmenta DNK soja Streptomyces tenebrarius

1997.

Vesna Cingel

Uticaj RelA proteina na rezistenciju bakterije Escherichia coli  K12 na antibiotik novobiocin

Marija Mijatović

Određivanje optimalnih uslova za indukciju diferencijacije REL ćelija

Nebojša Mirković

Izolovanje i prečišćavanje humanog nuklearnog receptora RXRα

Irena Spasojević

Analiza proteolitičke aktivnosti prirodnih izolata laktobacila

Vesna Verbić

Lokalizacija kontrolnih elemenata odgovornih za aktivaciju humanog SOX3 gena retinolnom kiselinom

Željko Žižak

Analiza proteina membrane eritrocita beogradskog laboratorijskog b/b pacova izoelektričnim fokusiranjem

1996.

Nataša Grujičić

Interakcije transkripcionih faktora i βDRE elemenata iz promotora βδ-mini-globinskog gena pacova

Dunja Luković

Primena fluoroscentne in situ hibridizacije za detekciju numeričkih aberacija hromozoma 1 i X

Ivana Morić

Regulacija ekspresije gena za penicilin amidazu Escherichia coli

Katarina Petrović

Kloniranje cls gena E.coli K12 metodom genske zamene

Nataša Radović

Protein od 68kD u membrane humanih eritrocita u slučaju β talasemija intermedia

Milan Spasić

Konstrukcija vektora za stvaranje himernih penicillin amidaznih gena homologom rekombinacijom

Tomislav Terzin               

Kloniranje i preliminarna karakterizacija novog humanog SOX gena

1995.

Slavica Arsenijević

Izučavanje homologije između plazmida pS50*10a i pS50*10b soja Lactococcus lactis subsp. lactis biovar deacetylactis S50 metodom restrikcionog mapiranja

Jelena Kušić

Prenatalna dijagnoza cistične fibroze

Nataša Milojević

Uticaj translacionih produkata grm gena na sgm-lacZ fuziju

1994.

Dejan Lazić

Uticaj hemina na sintezu α i β-globina u erotroidnim ćelijama beogradskog laboratorijskog pacova

Snežana Marković

Uticaj gvožđe-dekstrana na odnos α i β-globina u eritroidnim ćelijama beogradskog anemičnog pacova

Selena Trajković

Uticaj grm gena na ekspresiju sgm-lacZ fuzije

1993.

Jovana Gašić

Analiza konjugacionog plazmida od 290 kb soja Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis S50

Nataša Miladinov

Kloniranje divergentnih promotora proteinaznog regiona soja Lactococcus lactis subsp. lactis IS29

Saša Radoja

Restrikciona analiza kloniranog genskog fragmenta sa genom za penicilin G acilazu iz organizma Arthrobacter viscosus

Ivana Stojanović

Segregaciona stabilnost plazmida pA1

Biljana Todorić

Analiza proteina membrane eritrocita mladih b/b anemičnih heterozigotnih i zdravih pacova

Ira Todorović

Subkloniranje 5’ regulacionog regiona β b globinskog gena pacova

Vesna Todorović

Ubacivanje plazmidne DNK metodom elektroporacije u rane embrione Drosophila melanogaster

Nadežda Živković

Subkloniranje 3’ regulacionog regiona β b globinskog gena pacova

1992.

Nataša Anđelković

Karakterizacija proteinaznog sistema prirodnih izolata mlečno-kiselinskih bakterija

Julija Filipovska               

Interakcije proteina sa DNK i njihovo detektovanje metodom kašnjenja na gelu

Mirjana Liović

Southern blot analiza α globinskog lokusa beogradskog anemičnog pacova

Vuk Maksimović

5' regulacioni elementi β globinskog gena

Tatjana Mitrović

Subkloniranje i restrikciona analiza regiona uzvodno od gena za rezistenciju iz Micromonospora zionensis

Peđa Šekarić

Karakterizacija promotora LC79 izolovanog iz hromozomalne DNK soja Lactobacillus casei CG11

Miloš Vujanac

Hibridizacija sa neradioaktivno obeleženim probama – određivanje optimalnih uslova

Nataša Vukov

Analiza pMZ1 plazmida iz soja Micromonospora zionensis

Dušica Živanović

Supstratna specifičnost proteinaznog sistema prirodnih izolata mlečno-kiselinskih bakterija

1991.

Mensur Dlakić

Određivanje savitljivosti DNK u zavisnosti od sekvence upotrebom OH-radikala

Alisa Gruden

Identifikacija gena za humani β1 interferon integrisanog putem retrovirusnog vektora

Sanja Ivković

Efekat temperature na ekspresiju kloniranih gena.

Milija Jovičić

Izolovanje spontanih C600 cysB i C600 cys E novobiocin rezistentnih mutanata

Snežana Rašić

Identifikacija hromozoma 18 hibridizacijom in situ

1990.

Radmila Ivanišević

Određivanje restrikcionih mapa plazmida pKCS30Stb i pWD615 enterotoksične Escherichia coli

1989.

Milena Ludoški

Mutageneza kloniranih promotorskih fragmenata laktokoka

Nevenka Rajić

Manifestacija “b” mutiranog gena kod Beogradskog pacova

1988.

Gordana Đorđević

Kloniranje promotora iz hromozoma bakterije Lactobacillus

Suzana Savković

Globinska iRNK u tkivima anemičnog pacova

1987.

Dragana Antić

Analiza plazmidne DNK u sojevima Micromonospora

Milan Kojić

Karakterizacija prirodnog izolata Lactobacillus sp. CG11

1986.

Dragana Ajdić

Enterotoksična Escherichia coli

Branka Dabović

Odabiranje uslova za solubilizaciju hipersenzitivnih regiona hromatina

Marija Vujčić

Analiza plazmidnog komplementa bakterija mlečne kiseline