Projekat ima za cilj ispitivanje prediktivnih i prognostičkih molekularnih markera u cilju poboljšanja tj. individualizacije terapije karcinoma rektuma. Treba imati u vidu da je lečenje karcinoma rektuma i dalje dominantno hirurško. Međutim na ovom polju je postignut trenutni maksimum, tj. lokalni recidiv bolesti je sveden na minimum. Dalje unapređenje lečenja ove bolesti se pokušava na polju neoadjuvantne i adjuvantne terapije, a bolja selekcija pacijenata za ovaj vid lečenja će biti moguća upotrebom novih molekularnih markera.