Doktorand, stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju
(LMM)

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu

V. Stepe 444a, 11010 Beograd, Srbija
Mob: +381 64 3626858
E-mail: d.d.radojevic@gmail.com

OBRAZOVANJE

2016 - master bioloških nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2015 - diplomirani biolog, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2016/17 - student doktorskih studija, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu;
2015/16 - master student, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
2014/15 - volonter, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu

OSTALE AKTIVNOSTI

2017 - ČlanSensORingtima, TakmičenjezaNajboljutehnološkuinovaciju 2017;
2017 - ČlankomisijenaRegionalnomtakmičenjuismotrinaučno-istraživačkihradovatalenataizBiologije, Regionalnicentarzatalente Beograd II;
2016 - Saradniknavežbama, Kurs: Osnovibiologijećelijaitkiva (moduli BiologijaiMolekularnabiologijaifiziologija), Univerzitet u Beogradu - Biološkifakultet - Katedrazabiologijućelijaitkiva;
2015 - PredsednikCentrazanaučno-istraživački rad studenataBiološkogfakulteta;
2015 - Suosnivač i član Organizacionog odbora Kongresa studenata biologije Simplast;

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Karakterizacija probiotičkog potencijala odabranih sojeva laktobacila i uticaj probiotika na zarastanje inficiranih rana;
Izučavanje molekularnih mehanizama interakcije površinskih molekula laktobacila sa ćelijskim komponentama u koži domaćina;