U okviru svoje izdavačke delatnosti, IMGGI je publikovao monografiju dr Snežane Kojić pod naslovom "Struktura i dinamika sarkomere". Ova monografija predstavlja prvi rukopis u našoj zemlji koji se biologijom mišićne ćelije bavi sa molekulskih aspekata i obrađuje niz tema iz oblasti molekularne biologije mišićne ćelije, kao i molekularne osnove inovativnih terapija miopatija. Monografija takođe predstavlјa doprinos aktivnostima srpske mreže za neuromišićne bolesti NMD SerbNet koja je posvećena pobolјšanju dijagnostike, osavremenjivanju istraživanja i unapređenju terapije neuromišićnih bolesti u Srbiji.

 

struktura i dinamika sakromere