2016.

Горан Вукотић

Протеиназе млечно-киселинских бактерија: диверзитет у мезофилним врстама лактобацила и утицај на активност бактериоцина

Срђан Б. Станковић

Микробиолошки диверзитет киселог језера Робуле и утицај језерске воде на оксидацију сулфидних минерала

Јована Јаснић
Одређивање профила експресије и унутарћелијске локализације протеина ANKRD2 у срцу и скелетним мишићима човека

2015.

Кристел Клаассен

Утицај варијанти у кодирајућим и некодирајућим регионима гена узрочника и гена модификатора на фенотип пацијената са хиперфенилаланинемијом

Никола Котур

Фармакогенетика 6-меркаптопурина и метотрексата у дечјој акутној лимфобластној леукемији

Биљана Станковић

Молекуларни маркери хроничне инфламације и апоптозе код инфламаторних болести црева

Сања Срзентић

Молекуларни маркери поремећаја коагулације, инфламације, апоптозе, формирања и ремоделовања коштаног ткива код Лег-Калве-Пертесове болести

2014.

Милена Миливојевић

Улога Sonic Hedgehog сигналног пута у регулацији експресије SOX18 гена у Hela ћелијама, као модел систему карцинома грлића материце

Ива Прунер

Функционална анализа генске варијанте C20068T у 3' крају гена за протромбин човека и њена улога у патогенези тромбофилије

Гордана Узелац

Карактеризација бактериоцина бактерија млечне киселине и механизми деловања на сензитивне ћелије

2013.

Бранкица Филипић

Функционална карактеризација CmbT транспортера одговорног за вишеструке резистенције на структурно различите супстрате у соју Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363

Бојана Бановић

Молекуларна основа ауто-инкомпатибилног система хељде (Fagopyrum esculentum Moench)

Сања Јеремић

Механизми толеранције слободноживећих бактерија и бактерија у биофилмовима на тешке метале

Јованка Лукић

Анализа интеракција лактобацила са цревном мукозом пацова

Живко Јовановић

Улога транскрипционог фактора DREB2A и малих РНК RNK miR398a/b и miR408 у одговору грашка (Pisum sativum L.) на дехидратацију

2012.

Бранка Боровић

Молекуларна и технолошка карактеризација бактерија млечне киселине изолованих из сувих ферментисаних кобасица произведених на традиционалан начин

Теодора Каран-Ђурашевић

Молекуларна основа хроничне лимфоцитне леукемије: корелациија између мутационог статуса тешких ланаца имуноглобулина и експресије апоптотских гена

Гордана Козодеровић

Анализа природе резистенције на хинолоне и молекуларна типизација одабраних серотипова Salmonella enterica subspecies enterica

Мила Љујић

Структурна и функционална анализа гена за alfa-1-antitripsin у болестима плућа човека

Тања Наранчић

Метаболичка разноврсност бактерија изолованих из површинског речног седимента под утицајем петрохемијских ефлуената: Pseudomonas sp. TN301 као произвођач полихидроксиалканоата

Александра Несторовић

Регулаторна улога протеина Ankrd1: интеракција са транскрипционим факторима и протеинима сигналних путева

Милица Николић

Карактеризација површинских молекула бактеријских ћелија одговорних за потенцијалну пробиотичку активност природних изолата лактобацила

Александар Павић

Функционални диверзитет бактеријских заједница изолованих из плодоносних тела тартуфа

Исидора Петровић

Транскрипциона регулација експресије хуманог SOX18 гена

Весна Спасовски

Молекуларни механизми патогенезе мијелопролиферативних неоплазија: поремећај експресије гена укљјучених у пролиферацију и апоптозу

Нада Станковић

Изолација и карактеризација биоактивних секундарних метаболита из одабраних сојева рода Streptomyces

Маја Толиначки

Корелација присуства бактериоцинских гена и производње бактериоцина природних изолата Lactobacillus casei/paracasei групе

Бранко Томић

Структура тополошки затворене ори секвенце дихидрофолатредуктазног локуса у интеракцији са иницијационим протеином ORC

2011.

Горан Чутурило

Компаративна студија молекуларног и молекуларно-цитогенетичког приступа у анализи микроделеције 22q11.2  код болесника са синдроматским формама урођених срчаних мана

Данијела Дракулић

Анализа ефекта повећане експресије SOX2 гена на одржавање плурипотентности, пролиферацију и неуралну диференцијацију NT2/D1  ћелија

Милена Радмиловић

Варијанте у генима-модификаторима β-таласемијских синдрома као регулатори генске експресије и популационо-генетички маркери

Катарина Вељовић

Антимикробна активност ентерокока изолованих из ферментисаних производа и клонирање гена за синтезу и имуност одабраног ентероцина

Сандра Војновић

Регулација експресије kgmB гена бактерије Streptomyces tenebrarius

Гордана Завишић Опачић

Молекуларна и физиолошка карактеризација потенцијалних пробиотичких сојева Lactobacillus sp.

2010.

Тања Берић

Биохемијска и молекуларно генетичка карактеризација изолата Bacillus sp. са подручја Србије

Милош Бусарчевић

Молекуларна карактеризација бактериоцина природног изолата Lactobacillus salivarius BGHO1

Лидија Ђокић

Метагеномски приступ анализи микробиолошког диверзитета ризосфера ендемореликтних биљака и изолација бактерија које разграђују фенол

Валентина Ђорђевић

Анализа утицаја 3' краја хуманог протромбинског гена на његову  експресију и патогенезу тромбофилије

Татјана Илић-Томић

Изучавање транслационе ауторегулације sgm гена in vitro

Наташа Јоковић

Диверзитет млечно киселинских бактерија изолованих из кајмака

Александра Николић

Структурна и функционална анализа 5' регулаторног региона гена smad4 у карциному панкреаса човека

Драгана Николић

Регулација експресије гена за металотионеин типа 3 хељде и улога протеина MT3 у одбрани биљних ткива од стреса изазваног тешким металима

Јелена Поповић

Транскрипциона регулација експресије хуманог SOX14 гена

Љиљана Ракићевић

Регулација експресије и активности хуманог мишићног протеина Ankrd2

Наташа Тошић

Интеракција генетичких маркера пролиферације, диференцијације и апоптозе код акутних леукемија

Јелена Самарџић

Анализа експресије и функција металотионеина типа 3 (Fagopyrum esculentum Moench)

Марија Станковић

Анализа генских варијанти у хроничној опструктивној болести плућа код човека

2009.

Бранко Јовчић

Клонирање и молекуларна анализа сулфатазних оперона соја Pseudomonas sp. ATCC19151

Наташа Ковачевић Грујичић

Карактеризација базалног промотора хуманог SOX3 гена и идентификација регулаторних елемената одговорних за индукцију SOX3 гена ретиноицном киселином

Мира Милисављевић

Анализа експресије, активности и локализације FeAPL1- новог типа аспартичне протеиназе хељде heljde Fagopyrum esculentum, Moench

Маја Стојиљковић

Полиморфизми у гену за фенилаланин хидроксилазу човека као регулатори генске експресије, модулатори фенотипа и популационо-генетички маркери

Гордана Тимотијевић

Клонирање и анализа гена за аспартичну протеиназу хељде

Јелена Урошевић

Проучавање улоге B-Raf  протеина у канцеру коришћењем животињских тумор модела

Бранка Зукић

Компоненте система регулације експресије гена за тиопурин S-metiltransferazu  човека као фармакогенетички маркери

2008.

Јелена Беговић

Молекуларна карактеризација хуманих изолата лактобацила резистентних на антибиотике

Александра Дивац

Промене структуре DNK изазване протеином HsOrc4

Јелена Лозо

Молекуларна карактеризација бактериоцина и агрегационих способности природногизолата Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8

Марија Мојсин

Улога TALE транскрипционих фактора у регулацији експресије SOX3 гена ретиноичном киселином

2006.

Ивана Морић

Примена микроскопије X зрацима у мапирању хемијских елемената у Mycobacterium avium pks12 мутанту

2005.

Јелена Кушић

Интеракција иницијационог протеина ORC са репликатором региона ламин B2

Милица Шево

Молекуларна анализа три алтернативна сигма фактора бактерије Pseudomonas aeruginosa PAO1

2003.

Јелена Бркљачић

Клонирање и анализа регулације експресије гена за металотионеин хељде (Fagopyrum esculentum Moench)

Снежана Којић

Карактеризација хуманог мишићног протеина Ankrd2

Марина Лушић

Молекуларна анализа промена на LTR промотору HIV-1  при активацији транскрипције

Ирена Паштар

Молекуларна анализа протеиназног гена хуманог изолата Lactobacillus rhamnosus BGT10

Славица Станојчић

Интеракција иницијационих протеина са ори-секвенцом региона ламин B2

Ивана Страхинић

Карактеризација природног изолата Lactobacillus sp. BGRA43 као потенцијалног пробиотика

2002.

Милија Јовановић

Анализа експресије гена који обезбеђује резистенцију бактерије Escherichia coli K12 на антибиотик новобиоцин

Маја Вукашиновић

Утицај активности протеолитичких ензима бактерија млечне киселине на зрење полутврдог сира

2001.

Татјана Костић

Молекуларна основа генетичких реаранжмана изазваних IS5 елементима у polA1  мутаторском соју E.coli K12

Соња Павловић

Молекуларна генетика таласемијских синдрома: корелација између молекуларне патологије и фенотипа

2000.

Радмила Јањушевић

Изучавање регулације експресије cls гена бактерије Escherichia coli K12

Александра Трифуновић

Идентификација и карактеризација албумина у еритроцитима и ретикулоцитима београдског лабораторијског (b/b)  пацова

1999.

Наташа Миладинов

Анализа регулације протеиназних гена природног изолата Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29

Сузана Савковић

Регулација генске експресије и физиолошких функција интестиналних епителних ћелија у присуству ентеропатогених бактерија

1998.

Ђорђе Фира

Карактеризација екстрацелуларних протеиназа бактерија из родова Staphylococcus и Lactobacillus

Мира Лилић

Регулација експресије новог гена одговорног за резистенцију бактерије Escherichia coli K12 на антибиотик новобиоцин

Гордана Никчевић

Утицај експресије каталитичког домена киназе лаког ланца миозина на контрактилна својства немишићних ћелија

Светлана Радовић

Карактеризација резервних протеина семена хељде

1997.

Весна Максимовић

Биосинтеза резервних протеина семена хељде

Драгица Радојковић

Пренатална дијагностика цистичне фиброзе применом метода рекомбинантне DNK

Зорица Шћурић

Анализа диференцијалне експресије гена код хуманог hepatocelularnog carcinoma

1996.

Горан Љубијанкић

Посттранслациона обрада прокариотских пеницилин G амидаза у еукариотској ћелији квасца Saccharomyces cerevisiae

Јелена Зарић

Промене у протеинима мембране београдског лабораторијског пацова

1995.

Драгана Ајдић

Галактозни оперон бактерије Streptococcus mutans

Милан Којић

Анализа великог коњугабилног плазмида бактерије Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis

1994.

Бранка Дабовић

Фино мапирање и позиционо клонирање гена из Xq13 региона (DXS56-PGK1) хуманог хромозома X

Милорад Којић

Анализа регулаторних региона и експресије sgm гена бактерије Micromonospora zionensis

1993.

Иван Брукнер

Структурни полиморфизам DNK

1991.

Маја Крајиновић

Испитивање учесталости хуманих папилома вируса и њихове улоге у настајању бенигних и малигних тумора грлића материце

1990.

Мирослав Константиновић

Својства in vitro конструисаних елеменатан ДНК одговорних за активност гена клонираних у Escherichia coli – особине новог Pltl промотора

Mилена Стефановић

Структурна анализа три халотипа бета фамилије гена за глобинске ланце хемоглобина пацова

(Rattus norvegicus)

1988.

Радоје Дрманац

Развој оригиналне методе одређивања примарне структуре генома хибридизацијом са олигонуклеотидном пробом

Бранка Васиљевић

Механизми резистентности и верност транслације у бактеријама резистентним на аминогликозидне антибиотике