2016.

Ивана Вукојевић Буквин

Потрага за имин редуктазама у сојевима рода Streptomyces

2015.

Игор Асановић

Изоловање и карактеризација новог термоалкалофилног бактеријског соја и његовог целулолитичког ензима

2014.

Ена Букић

Утицај генетичке варијанте rs9516519 ABCC4 гена на терапијом изазвану токсичност код пацијената оболелих од дечје акутне лимфобластне леукемије

Јелена Симић

Утицај варијанте FIIc.*64_66del на интеракцију 3’ краја гена за протромбин са протеинима HepG2 ћелијске линије

Младен Степановић

Детекција варијанте UGT1A1*28 значајне као дијагностички маркер у Жилберовом синдрому и фармакогенетички маркер приликом терапије Иринотеканом

2013.

Александар Бартоломе

Оптимизација услова коришћења анти-Виментин антитела у Western blot техници и анализа експресије Виментина током неуралне диференцијације NT2/D1 ћелија

Ђорђе Радуловић

Ефекти кверцетина и LiCl на активност канонског (β-katenin/TCF) Wnt сигналног пута у NT2/D1 ћелијама

Александра Ванчевска

Оптимизација методе за одређивање деоксирибонуклеазне активности у биолошким узорцима

2012.

Срђан Бошковић

Утицај полиморфизама у промотору гена за неутрофилну еластазу на терапијски одговор код деце са идиопатским бронхиектазијама

Јована Деретић

Анализа великих делеција у CFTR гену код пацијената са цистичном фиброзом,

Александра Милетић

Структурна анализа егзона који кодирају MH2 домен SMAD4 протеина код пацијената оболелих од астме

2011.

Сандра Драгичевић

Структурна анализа промотора гена за TGF-B1 код пацијената са астмом

Драгана Николић

Улога силицијума у стресу изазваном вишком бакра код краставца (Cucumis sativus L.)

Никола Новчић

VNTR полиморфизам у 3’крају гена за PAH: клонирање и популационо-генетичка анализа

Вања Радуловић

Карактеризација земљишних изолата са способношћу деградације ароматичних једињења

2010.

Слободан Давидовић

Иницијална карактеризација NT2/D1 ћелијских клонова стабилно трансфектованих SOX2/pcDNA3.1 експресионим конструктом

Кристел Класен (Kristel Klaassen)

Функционална анализа осмог интрона гена за PAH у К562 in vitro систему

Ивана Маџовска

Идентификација хомолога MLPK гена Brassica rapa код хељде и испитивање његове потенцијалне улоге у self-инкомпатибилном одговору хељде

Марина Николић

Клонирање промоторског региона хуманог глобинског гена

Иван Радин

Улога металотионеина хељде (Fagopyrum esculentum Moench) у одбрани биљних ткива од стреса изазваног јонима Cd2+

Немања Станисављевић

Антиоксидативни ензими у одговору хељде (Fagopyrum esculentum Moench) на стрес изазван потапањем

Милош Станојловић

Изоловање и идентификација толуен-деградујућих бактерија из узорака седимента реке Тамиш

Дијана Такић

Оптимизација трансфекције NT2/D1 ћелија методом калцијум-фосфатне преципитације

2009.

Катарина Арсикин

Клонирање промоторског региона хуманог гена BCL2L12

Милица Ћирић

Анализа улоге EGR1 транскрипционог фактора у регулацији експресије хуманог SOX18 гена

Јована Јаснић

Утицај серума и ретиноичне киселине на неуралну диференцијацију NT2/D1 ћелија праћењем експресије SOX3 гена

Милица Јевтић

Анализа улоге транскрипционог фактора ZBP-89 у регулацији тренаскрипције SOX3 гена

Никола Котур

Утицај различите архитектуре VNTR*4 поновака промоторског региона имеркаптопуринских лекова на транскрипцију гена за TPMT

Олга Протић

Испитивање интеракције протеина Nkx2.5 и p53

Ива Прунер

Заступљеност C1040T полиморфизма у гену за тромбином активирани инхибитор фибринолизе код жена са идиопатским спонтаним побачајима

Душица Радош

Анализа ефекта доминантно-негативног мутанта MEIS1 протеина на експресију хуманог SOX3 гена

Биљана Станковић

Улога FasR/FasL система у патогенези мијалопролиферативних неоплазија

2008.

Срђан Гавриловић

BY 2 ћелијска линија дувана (Nicotiana tabaccum L:var Bright Yelow) - стандардизација метода криопрезервације и трансформације

Милица Павловић

Генерисање клонова NT2/D1 ћелија са повећаном експресијом хуманог SOX2 гена

Марија Пешић

Анализа протеолитичке активности и утврђивање типа протеиназних гена код одабраних сојева лактобацила

2007.

Сања Бајкић

Експресија GrmA метилтрансферазе из Micromonospora purpurea

Живко Јовановић

Улога антиоксидативних ензима у одговору хељде на UV-B зрачење

Бранислав Крљанац

Испитивање интеракције протеина CARP и p53 методом GST pull down

Бојана Лучић

Ефекат ниске температуре као фактора абиотичког стреса на антиоксидативне ензиме хељде

Милан Обрадовић

Молекуларна детерминација и анализа протеолитичке активности одабраних изолата лактобацила

Јелена Станисављевић

Улога ClpXP протеазе у посттранслационој регулацији експресије rpoS и psrA гена у Pseudomonas putida WCS358

Сандра Вранић

Испитивање интеракције протеина алфа актинин-2 и YB-1

2006.

Александар Крстић

Изоловање цДНК за гене металотионеина експримиране у средњој фази сазревања семена хељде

Тања Наранчић

Експресија потенцијалних домена KgmB метилазе

Иван Нишевић

Анализа C677T полиморфизма у гену за MTHFR код пацијената са хроничним панкреатитисом и код пацијената са аденокарциномом панкреаса

Дражен Папић

Клонирање ibpA гена и ibpAB оперона и провера толеранције на топлотни стрес

2005.

Сања Авеић

Мутације у FLT3 гену као маркери за дијагностику и праћење акутних мијелоидних леукемија

Милена Боцић

Примена in situ хибридизације у пренаталној дијагностици најчешћих нумеричких аберација хромозома на некултивисаним ћелијама плодове воде

Јасмина Дикић

Анализа улоге транскрипционог фактора HNF3 beta у регулацији транскрипције SOX14 гена

Ана Јовичић

In vitro синтеза РНК молекула са потенцијалним регулаторним секвенцама kgmB гена

Мила Љујић

Стандардизација услова за анализу гена за алфа-1-антитрипсин DGGE методом

Милена Радмиловић

Анализа интеракције транскрипционих фактора и промотора гена за тиопурин С-метил метилтрансферазу

Ана Стевановић

Оптимизација методе електрофоретске анализе на гелу са градијентом денатуришућег агенса (DGGE) ’’широког спектра’’ за детекцију мутација у гену за фенилаланин хидроксилазу

Ана Стојановић

Реаранжмани у генима за имуноглобулине и Т-ћелијски рецептор као маркери за праћење минималне резидуалне болести

Марија Шумаковић

Клонирање промоторског региона гена за тиопурин С-метил трансферазу у репортерски вектор

Бранко Томић

Анализа егзона 3 CFTR гена код белгијских пацијената са COPD

2004.

Јулуја Белеј

γ-Глобински ген као модификатор код таласемијских синдрома

Милош Бусарчевић

Карактеризација fhu оперона у соју Lactococus lactis NZ9000

Јелена Динић

Анализа егзона 17б, 18, 20, 21, 22, 23 и 24 CFTR гена код инфертилних мушкараца

Лидија Ђокић

Анализа 16s рДНК библиотека пореклом од укупне ДНК изоловане из ризосфера Ramonda nathaliae и Ramonda serbica

Димитрије Крстић

Синдроми условљени микроделецијама у региону 22q11.2 и њихова детекција применом методе Флуоресцентне in situ хибридизације

Тамара Перишић

Молекуларна дијагностика α-таласемија у Србији

Маја Стојиљковић

Иницијална дијагностика и праћење минималне резидуалне болести код акутних леукемија

Марија Трајковић

Конструкција компетитора за квантификацију односа sFAS и mFAS алтернативно обрађених транскрипата са fas гена

2003.

Љубица Перишић

Полиморфизми у β-глобинском генском локусу као маркери за порекло и дистрибуцију β-таласемијских мутација

Тијана Савић

Мутациона анализа потенцијалног места везивања RXRα у регулаторном региону SOX3 гена

Милош Спасић

Заступљеност A19911G полиморфизма у гену за протромбин код носилаца FII G20210 мутације

Марија Станковић

Одређивање учесталости F508del и мутација у 11. егзону CFTR гена у здравој југословенској популацији

Маја Толиначки

Молекуларно-генетичка детерминација хуманих вагиналних изолата BMK

2002.

Бранко Јовчић

Карактеризација бактеријске микрофлоре добојског сира

Драгана Мајић

Анализа клонова специјализоване субгеномске библиотеке хељде

Мира Милисављевић

Идентификација цДНК за субјединицу 13S глобулина-регулаторног протеина семена хељде

Бранка Петручев

Карактеризација мутацја у гену за тиопурин С-метилтрансферазу у пацијената са Crohn-ovom болешћу

Тамара Зорановић

Стратегија карактеризација мутација у пацијената са синдромом нестабилних хемоглобинопатија

2001.

Слободан Чулина

Брза и поуздана детекција β-таласемијских мутација методама реверзног дот блот (RDB) и алел специфичног PCR-a (ARMS)

Александра Дивац

Употреба алелских лествица у типизацији ДНК

Татјана Ђуреиновић

Молекуларна дијагностика наследне хемоглобинопатије - Hb lepore 2001

Милан Етински

Експресија модификованог хуманог β-интерферонског гена у метилотрофном квасцу Pichia pastoris

Мирјана Гагић

Стандардизација услова за детекцију FV Leiden и FII G20210A мутација мултиплекс PCR-ом из пуне крви

Андријана Клајн

Заступљеност 677CT мутације у гену за метилен-тетрахидрофолат редуктазу у здравој југословенској популацији

Сања Крпић

Детаљна анализа везаних места у оквиру промоторског региона хуманог SOX3 гена које препознају протеини из NТ2/D1 ћелија

Александар Крстић

Конструисање и клонирање кратких тандемских поновака

Тамара Михаиловић

Индиректна дијагностика хемофилије Б анализом ТаqI полиморфизма у оквиру четвртог интрона гена за фактор коагулације IX

Аница Мијановић

Испитивање пеницилин амидазне активности рекомбинантних клонова Pichia pastoris

Олга Момчиловић

Карактеризација протеиназе соја Lactobacillus divergens BG742

Јелена Познанић

Молекуларна дијагностика наследне хемоглобинопатије- Hb sabine

Милоје Савић

Развој методе за идентификацију актиномицета и детекција гена за биосинтезу макролидних имуносупресора

Лидија Шенеровић

Изоловање рекомбинантних клонова Pichia pastoris са вишеструким инсерцијама функционалног Providencia rettgeri pac гена

Гордана Тимотијевић

Парцијална карактеризација аспартичне протеиназе хељде

Ивана Тонић

Компаративна анализа сојева Lactobacillus rhamnosus на присуство prtR гена

Јелена Вујовић

Конструисање vma 22 соја квасца Saccharomyces cerevisiae

2000.

Милош Алексић

Клонирање у pQE42 експресиони вектор кодирајуће секвенце гена хељде за протеин сличан металотионеину

Ана Басић

Клонирање дела секвенце SOX2 гена слепог кучета

Ива Бауер

Секвенцирање дела SOX гена раставића

Зафир Бураеи

Бојење хромозома човека методом флуоресцентне in situ хибридизације

Владимир Јаковљевић

Регулација експресије гена за пеницилин Г амидазу Escherichia coli у стационарној фази раста

Ана Костић

Анализа проиродних изолата лактобацила резистентних на низин

Вера Козјак

Анализа експресије sgm гена у соју Micromonospora melanosporea

Марија Михаиловић

Оптимизација услова за изолацију Таq полимеразе из бактерије Escherichia coli (Ampli TaqTM)

Александра Николић

Дијагностика цистичне фиброзе специфичном PCR мутагенезом

Јовица Нинковић

Изолација и карактеризација оралних лактобацила

Бојана Панић

Стандардизација услова за анализу локуса YNZ22

Наташа Папић

Изолација актиномицета из земље и њихова карактеризација

Владимир Петровић

Поређење prt гена природних изолата лактобацила са prtХ геном

Маријана Радоњић

Чишћење плазмида и трансформација хуманог вагиналног изолата Lactobacillus fermentum KC5b

Сандра Стефановић

Анализа 68кД протеина у мембрани еритроцита β таласемичних пацијената

Јелена Стојић

Изолација и идентификација актиномицета из земље и испитивање њихове активности

Јелена Урошевић

Примена методе реверзног дот блота (RDB) за дијагностику β-таласемија

1999.

Сања Анђелковић

Протеин топлотног стреса од 70 кД (Hsp70) у мембране хуманих Б-лимфобластоидних ћелија у случају X-везане хроничне грануломатозне болести (H-CGD)

Јелена Аврамовић

Идентификација геномског клона који садржи ген за протеин металотионеинског типа хељде

Дубравка Георгијевић

Дијагностика хемофилије А RFLP анализом полиморфизма BclI у интрону 18 гена за коагулациони фактор VIII

Маја Јагодић

Фино мапирање епитопа мијелин олигодендроцитног гликопротеина (MOG) 63-87 код пацијената оболелих од мултипле склерозе

Тамара Крсмановић

Анализа секвенце фрагмента ДНК низводно од sgm гена код Micromonospora zionensis

Ванеса Мунћан

Експресија sgm гена у лактококама и лактобацилима

Сања Павловић

Конструкција и анализа делеционих мутаната промоторског региона β-δ мини глобинског гена пацова клонираног у репортерски вектор pCATH3βγ

Бранислава Подушка

Анализа дсДНК вируса изазивача јамичавости стабла јабуке

Андреја Васиљев

Анализа иРНК фибробласта београдског (б/б) пацова методом “Differential display by PCR

Јелена Вукашиновић

Анализа производње бактериоцина IS29 у природном изолату Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29

1998.

Александар Бајић

Идентификовање клонова са инсертом у процесу конструисања библиотеке цДНК из семена хељде у развићу

Јелена Беговић

Утицај примарне структуре ДНК на регулацију експресије гена за пеницилин Г амидазу код Escherichia coli

Владан Божовић

Идентификовање популација геномских фрагмената који садрже фрагмент са геном за резервни протеин 13S глобулин и геном за металотионеину-сличан протеин сјемена

Марија Цветановић

Нуклеазе из једара ембриона Drosophila melanogaster

Ана Јанићијевић

Експресија sgm гена у Saccharomyces cerevisiae

Mаријана Миљковић

Анализа in trans утицаја Sgm метилазе на sgm-lacZ генску фузију

Јелена Петровић

Имунолошка идентификација изоформи албумина еритроцита београдског лабораторијског б/б пацова

Весна Стануловић

Субколонирање и прелиминарна анализа геномског клона који садржи део SOX18 гена човека

Милена Стевановић

Изоловање и пречишћавање Таq ДНК полимеразе

Милица Шево

Делетирање двадесет кодона 3’ краја гена за пенициллин Г ацилазу из Escherichia coli

Паја Шијачић

Идентификовање генетичке модификације у соји методом PCR

Бранка Шошић

Одређивање примарне структуре химерних пенициллин ацилазних гена ниско-експрсионог фенотипа

Виктор Тодоровић

Прилагођавање гена хуманог бета интерферона за експресију у пекарском квасцу Sacharomyces cerevisiae

Сандра Вајић

Субклонирање и анализа секвенце фрагмента ДНК соја Streptomyces tenebrarius

1997.

Весна Цингел

Утицај RelA протеина на резистенцију бактерије Escherichia coli K12 на антибиотик новобиоцин

Марија Мијатовић

Одређивање оптималних услова за индукцију диференцијације REL ћелија

Небојша Мирковић

Изоловање и пречишћавање хуманог нуклеарног рецептора RXRα

Ирена Спасојевић

Анализа протеолитичке активности природних изолата лактобацила

Весна Вербић

Локализација контролних елемената одговорних за активацију хуманог SOX3 гена ретинолном киселином

Жељко Жижак

Анализа протеина мембране еритроцита београдског лабораторијског б/б пацова изоелектричним фокусирањем

1996.

Наташа Грујичић

Интеракције транскрипционих фактора и βDRE елемената из промотора βδ-мини-глобинског гена пацова

Дуња Луковић

Примена флуоросцентне in situ хибридизације за детекцију нумеричких аберација хромозома 1 и X

Ивана Морић

Регулација експресије гена за пеницилин амидазу Escherichia coli

Катарина Петровић

Клонирање cls гена E.coli К12 методом генске замене

Наташа Радовић

Протеин од 68кД у мембране хуманих еритроцита у случају β таласемија интермедиа

Милан Спасић

Конструкција вектора за стварање химерних пенициллин амидазних гена хомологом рекомбинацијом

Tомислав Терзин

Клонирање и прелиминарна карактеризација новог хуманог SOX гена

1995.

Славица Арсенијевић

Изучавање хомологије између плазмида pS50*10a и pS50*10b соја Lactococcus lactis subsp. lactis biovar deacetylactis S50 методом рестрикционог мапирања

Јелена Кушић

Пренатална дијагноза цистичне фиброзе

Наташа Милојевић

Утицај транслационих продуката grm гена на sgm-lacZ фузију

1994.

Дејан Лазић

Утицај хемина на синтезу α и β-глобина у еротроидним ћелијама београдског лабораторијског пацова

Снежана Марковић

Утицај гвожђе-декстрана на однос α и β-глобина у еритроидним ћелијама београдског анемичног пацова

Селена Трајковић

Утицај grm гена на експресију sgm-lacZ фузије

1993.

Јована Гашић

Анализа коњугационог плазмида од 290 кб соја Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis S50

Наташа Миладинов

Клонирање дивергентних промотора протеиназног региона соја Lactococcus lactis subsp. lactis IS29

Саша Радоја

Рестрикциона анализа клонираног генског фрагмента са геном за пеницилин Г ацилазу из организма Arthrobacter viscosus

Ивана Стојановић

Сегрегациона стабилност плазмида pA1

Биљана Тодорић

Анализа протеина мембране еритроцита младих б/б анемичних хетерозиготних и здравих пацова

Ира Тодоровић

Субклонирање 5’ регулационог региона β б глобинског гена пацова

Весна Тодоровић

Убацивање плазмидне ДНК методом електропорације у ране ембрионе Drosophila melanogaster

Надежда Живковић

Субклонирање 3’ регулационог региона β б глобинског гена пацова

1992.

Наташа Анђелковић

Карактеризација протеиназног система природних изолата млечно-киселинских бактерија

Јулија Филиповска

Интеракције протеина са ДНК и њихово детектовање методом кашњења на гелу

Мирјана Лиовић

Southern blot анализа α глобинског локуса београдског анемичног пацова

Вук Максимовић

5' регулациони елементи β глобинског гена

Татјана Митровић

Субклонирање и рестрикциона анализа региона узводно од гена за резистенцију из Micromonospora zionensis

Пеђа Шекарић

Карактеризација промотора LC79 изолованог из хромозомалне ДНК соја Lactobacillus casei CG11

Милош Вујанац

Хибридизација са нерадиоактивно обележеним пробама – одређивање оптималних услова

Наташа Вуков

Анализа pМZ1 плазмида из соја Micromonospora zionensis

Душица Живановић

Супстратна специфичност протеиназног система природних изолата млечно-киселинских бактерија

1991.

Менсур Длакић

Одређивање савитљивости ДНК у зависности од секвенце употребом ОH-радикала

Алиса Груден

Идентификација гена за хумани β1 интерферон интегрисаног путем ретровирусног вектора

Сања Ивковић

Ефекат температуре на експресију клонираних гена

Милија Јовичић

Изоловање спонтаних C600 cysB и C600 cys E новобиоцин резистентних мутаната

Снежана Рашић

Идентификација хромозома 18 хибридизацијом in situ

1990.

Радмила Иванишевић

Одређивање рестрикционих мапа плазмида pKCS30Stb и pWD615 ентеротоксичне Escherichia coli

1989.

Милена Лудошки

Мутагенеза клонираних промоторских фрагмената лактокока

Невенка Рајић

Манифестација “б” мутираног гена код Београдског пацова

1988.

Гордана Ђорђевић

Клонирање промотора из хромозома бактерије Lactobacillus

Сузана Савковић

Глобинска иРНК у ткивима анемичног пацова

1987.

Драгана Антић

Анализа плазмидне ДНК у сојевима Micromonospora

Милан Којић

Карактеризација природног изолата Lactobacillus sp. CG11

1986.

Драгана Ајдић

Ентеротоксична Escherichia coli

Бранка Дабовић

Одабирање услова за солубилизацију хиперсензитивних региона хроматина

Марија Вујчић

Анализа плазмидног комплемента бактерија млечне киселине