Развој технолошког поступка за производњу иновативног пробиотика за превенцију и лечење цревних инфекција код животиња

Пројекат 2616 Фонда за иновациону делатност 

 

Дефинисање таксономског статуса букве у Србији

Домаћи пројекат Управе за шуме Републике Србије, 401-00-1846/2016-10, 2016-2017

 

Функционална карактеризација мишићног сигналног протеина Ankrd2 код птица

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине, 2016-2017

 

Улога протромбина у карциному дебелог црева

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске, 2016-2017

 

Идентификација нових антифунгалних једињења претраживањем колекције микроорганизама

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, 2016-2017 

 

Рaзвoj инoвaтивнoг прoбиoтичкoг фeрмeнтисaнoг прoизвoдa нa бaзи прирoдних изoлaтa бaктeриja млeчнe кисeлинe зa трeтмaн пaсa и мaчaкa oбoлeлих oд диjaбeтeсa

Иновациони пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2016-2017

 

Survey for antimicrobials effective against carbapenem-resistant Gram-negative bacteria

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), CRP/SRB15-02, 2016-2018 

 
Dss1’s Roles in Genome Integrity and Protein Oxidative Damage Control

Међународни пројекат бр. CRP/YUG14-01, ICGEB, 2015-2017 

 

Structurally-guided identification of novel pharmacophores targeting Pseudomonas aeruginosa quorum sensing and biofilm formation

Међународни пројекат, ESCMID, 2015-2016 

 

Development of biopolymeric formulation of antifungal polyenes using medium chain length polyhydroxyalkanoate (PHA): validation against superficial mycoses

Међународни пројекат, ESCMID, 2015-2016 

 

Развој технолошког поступка за производњу течне пробиотичке ферментисане хране за свиње применом природних изолата бактерија млечне киселине

Иновациони пројекат бр. 451-03-2802-ИП Тип 1/148, Фонд за иновациону делатност РС, 2015 

 

Детекција и квантификација ДНК анималног порекла у храни и храни за животиње

Иновациони пројекат бр. 451-03-2802-ИП Тип 1/161, Фонд за иновациону делатност РС, 2015 

 

Lactic Acid Bacteria Bioactive Compounds as Inducers of Autophagy

Међународни пројекат бр. CRP/YUG13-01, ICGEB, 2014-2016

 

Circadian regulation of phototropism in Arabidopsis and potato

Међународни пројекат бр. 152221, SCOPES, 2014-2016

 

Biodiversity and Mutagenesis Studies in LAB

Међународни пројекат, CSK Food Enrichment BV,  2014-2015

 

Полиморфизми у гену за MMP9 као модулатори одговора на терапију у астмиMMP9 као модулатори одговора на терапију у астми

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније, 2014-2015 

 

Фармакогеномички маркери у имуносупресивној и имуномодулаторској терапији: од валидираних маркера до китова за генотипизацију и клиничких алгоритама

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније, 2014-2015 

 

Science in Motion for Friday Night Commotion 2014-2015 (SCIMFONICOM 2014-2015)

Međunаrodni projekаt бр. H2020-633376, Европска комисија, 2014-2015 

 

Assessing and Monitoring Microbial Communities and their Impact on Documentary Heritage in Collection of National Library of Serbia – Preserving the Memory of the World (AMARCORD)

Međunаrodni projekаt бр. 590-2/2012, UNESCO, 2013

 

Functionalisation of bacterial polymers

Međunаrodni projekаt бр. BP2013, Bioplastech Ltd., Dublin, Ireland, 2013-

 

Strengthening the Research Potential of IMGGE through Reinforcement of Biomedical Science of Rare Diseases in Serbia – en route for innovation (SERBORDISinn)

Међународни пројекат бр. FP7-316088, Европска комисија, 2013-2106 

 

Science in Motion for Friday Night Commotion 2013 (SCIMFONICOM 2.013)

Međunаrodni projekаt бр. FP7-609724, Европска комисија, 2013 

 

Science in Motion for Friday Night Commotion (SCIMFONICOM)

Međunаrodni projekаt бр. FP7-316471, Европска комисија, 2012 

 

Молекуларна основа органских ацидурија у Србији и примена нових терапеутских стратегија базираних на генотипу

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Краљевине Шпаније, бр 451-03-02635/2011-14/14, 2012-2014

 

Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности

Пројекат интегралних и интердисциплинарних истраживања бр. 46010, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011–2017

 

Етногенеза Срба у Средњем веку: упоредна анализа историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета материјалне културе са аспекта аналитичке хемије

Пројекат интегралних и интердисциплинарних истраживања бр. 47025, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011–2017

 

Улога преоперативног одређивања стадијума болести, прогностичких, терапијских маркера, објективизирање функционалних резултата у одлуци о стратегији лечења карцинома ректума, а у циљу унапређења онколошких резултата и квалитета живота

Пројекат интегралних и интердисциплинарних истраживања бр. 41033, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011–2017

 

Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти

Пројекат интегралних и интердисциплинарних истраживања бр. 41004, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011–2017

 

Проучавање сигналних путева и епигенетичких механизама укључених у контролу експресије хуманих SOX гена: даље расветљавање њихове улоге у одређивању судбине и диференцијације ћелијаSOX гена: даље расветљавање њихове улоге у одређивању судбине и диференцијације ћелија

Пројекат основних истраживања бр. 173051, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011–2017

 

Изучавање микробиолошког диверзитета и карактеризација корисних срединских микроорганизама

Пројекат основних истраживања бр. 173048, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011-2017 

 

Ћелијски и молекулски механизми опоравка пацова од експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса

Пројекат основних истраживања бр. 173035, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011-2017

 

Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита

Пројекат основних истраживања бр. 173030, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011-2017

 

Молекуларна карактеризација бактерија из родова Bacillus и Pseudomonas као потенцијалних агенаса за биолошку контролуBacillus и Pseudomonas као потенцијалних агенаса за биолошку контролу

Пројекат основних истраживања бр. 173026, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011-2017

 

Изучавање гена и молекуларних механизама у основи пробиотичке активности бактерија млечне киселине изолованих са подручја западног Балкана

Пројекат основних истраживања бр. 173019, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011-2017 

 

Комплексне болести као модел систем за проучавање модулације фенотипа - структурална и функционална анализа молекуларних биомаркера

Пројекат основних истраживања бр. 173008, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011–2017

 

Молекуларни механизми одговора биљака на абиотички стрес - улога транскрипционих фактора и малих РНК и анализа генетичког диверзитета биљних култура од интереса за пољопривреду и биотехнологију

Пројекат основних истраживања бр. 173005, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011-2017

 

Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима

Пројекат основних истраживања бр. 172061, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011-2017

 

Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији

Пројекат основних истраживања бр. 172035, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011-2017

 

Genetic testing in Europe - Network for the further development, harmonization, validation and standardization of services (EUROGENTEST2)

Međunаrodni projekаt бр. FP7-261469, Европска комисија, 2011–2013 

 

Characterisation of spectinomycin induced chromosomal inversion in Lactococcus lactis subsp. lactis bv. diacetylactis S50

Међународни пројекат бр. CRP/YUG10-01, ICGEB, 2011–2013

 

In vitro и ex vivo интеракција пробиотичких сојева, произвођача егзополисахарида, са интестиналним епителијалним ћелијама (ГУТ-ЕПС)

Међународни пројекат научно-технолошке сарадње Србије и Краљевине Шпаније, 2011–2012

 

Sustainable preservation of indigenous South East European legumes and their traditional food and feed products

Међународни пројекат br. 168/01, SEE ERA NET Plus, 2011-2012

 

Researchers’ Night Fever (RENIFEVER)

Međunаrodni projekаt, br. FP7-287432, Evropska komisija, 2011

 

Мала школа ДНКлогије

Пројекат популаризације науке, Центар за промоцију науке Републике Србије, 2011 

 

Проучавање молекуларних механизама укључених у одржавање плурипотентности и диференцијације матичних ћелија

Пројекат бр. Ф-24, Фонд за научна истраживања Српске академије наука и уметности, 2010-

 

Компаративна студија ин витро неуралне диференцијације ембрионалних матичних и ембрионалних карциномских ћелија анализом профила генске експресије и међућелијске сигнализације

Пројекат бр. Ф-23, Фонд за научна истраживања Српске академије наука и уметности, 2010-

 

Microbial diversity in the copper mine Bor

Међународни пројекат бр. CRP/YUG09-03, ICGEB, 2010-2012

 

Conservation and standardisation of traditional technologies of fermented milk products based on autochthonous lactic acid bacteria

Међународни пројекат бр. ERA 195, SEE-ERA.NET, 2010–2012 

 

Изучавање протеолитичке активности бактерија млечне киселине

Међународни пројекат научно-технолошке сарадње Србије и Француске „Павле Савић”, 2010–2011

 

Озиме махунарке за повећану одрживост различитих агроекосистема

Међународни пројекат научно-технолошке сарадње Србије и Француске „Павле Савић”, 2010–2011

 

Биоактивне супстанце ендемореликтних врста Балканског полуострва

Међународни пројекат научно-технолошке сарадње Србије и Словеније, 2010–2011

 

Мала школа ДНКлогије

Пројекат популаризације науке, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2010

 

Structural alterations of DNA induced by initiator protein

Međunаrodni projekаt  бр. CRP/YUG08-01, ICGEB, 2009–2011

 

Isolation and characterisation of Streptococcus thermophilus from traditionally produced artisanal fermented milk products manufactured in the Southern-East Europe region

Међународни пројекат, CSK Food Enrichment BV, 2009-2010

 

Мала школа ДНКлогије

Пројекат популаризације науке, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2009 

 

Стандардизација технолошког поступка традиционалне производње голијског сира применом аутохтоних бактерија млечне киселине у циљу заштите географских ознака порекла

Технолошки пројекат бр. 20111, Министарство за науку и технолошки развој, Републике Србије, 2008–2011

 

Regulation of human SOX18 gene expression and its role in angiogenesis

Међународни пројекат бр. CRP/YUG07-01, ICGEB, 2008–2010

 

Развој пробиотичког препарата за хуману употребу на бази бактерија млечне киселине

Иновациони пројекат бр. 451-01-00065/2008-01/28, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2008–2009

 

Molecular characterisation of bacteriocin producing strains

Међународни пројекат бр. CRP/YUG06-01, ICGEB, 2007–2009

 

Развој технолошког поступка за производњу ферментисаног киселомлечног производа од козијег млека применом аутохтоних бактерија млечне киселине

Технолошки пројекат бр. 45-01-02960/2006-82, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2007–2008

 

Characterisation of lactic acid bacteria isolated from traditionally produced cheeses in Serbia and Montenegro

Међународни пројекат, CSK Food Enrichment BV, 2007–2008

 

Use of lactic acid bacteria in production of hypoallergenic dairy products, and for the generation of mild antimicrobials

Међународни пројекат бр. Nr 06-1000031-10522, SEE-ERA.NET, 2007–2008

 

Proteolytic activity analysis of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus strains

Међународни пројекат, CSK Food Enrichment BV, 2007

 

Search for new bioactive secondary metabolites

Заједнички истраживачки пројекат Српске академије наука и уметности и Академије наука Чешке Републике, 2006–

 

Молекуларно-генски маркери клонског преображаја матичних ћелија хематопоезе

Пројекат основних истраживања бр. 145061, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2006–2010

 

Експресија и регулација фармацеутски значајних гена у микроорганизмима

Пројекат основних истраживања бр. 143056, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2006–2010

 

Структурни елементи генома у модулацији фенотипа

Пројекат основних истраживања бр. 143051, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2006–2010

 

Изучавање регулације експресије гена одабраних индустријских микроорганизама

Пројекат основних истраживања бр. 143036, Министарство за науку и заштиту животне средине, Републике Србије, 2006–2010

 

Изучавање регулације експресије и функције хуманих SOX гена

Пројекат основних истраживања бр. 143028, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2006–2010

 

Структура, функција и регулација експресије одабраних биљних гена

Пројекат основних истраживања бр. 143017, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2006–2010

 

Health improvement in Serbia trough reinforcement of biomedical science and technology (HISERBS)

Međunаrodni projekаt бр. FP6- 026357, Eвропска комисија, 2006–2009

 

Structure-function studies of 16S rRNA methyltransferases: the basis of amino glycoside antibiotic resistance and enzyme translational autoregulation

Међународни пројекат бр. 078374, The Wellcome Trust, 2006-2008

 

The role of human skeletal muscle protein ANKRD2/ARPP in striated muscle

Međunаrodni projekаt  бр. CRP/YUG05-01, ICGEB, 2006–2008

 

Изолација бактерија млечне киселине у циљу производње ферментисаних млечних напитака

Пројекат Националног програма - Биотехнологија и агроиндустрија, бр. БТН.5.1.4.7144.Б,  Министарство за науку и заштиту животне средине, Републике Србије, 2006–2008

 

Лактобацили - промене алергених особина ферментисаних производа од млека и карактеризација бактериоцина

Међународни пројекат научно-технолошке сарадње Србије и Француске „Павле Савић”, 2006–2007

 

Molecular characterisation of lactic acid bacteria isolated from autochthonous fermented white cheeses with geographical origin

Међународни пројекат, CSK Food Enrichment BV, 2006

 

Genetic testing in Europe - network for test development harmonization, validation and standardization of services (EUROGENTEST)

Međunаrodni projekаt бр. FP6 – 512148, Европска комисија, 2005–2009

 

Развој технолошког поступка за производњу специфичног златарског сира базираног на молекуларно-генетички детерминисаним аутохтоним бактеријама млечне киселине

Технолошки пројекат бр. БТН.351010.Б, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2005–2007

 

Strengthen and develop scientific and technological excellence in research and therapy of leukemia (CML, AML, ALL, CLL, MDS, CMPD) by integration of the leading national leukemia networks and their interdisciplinary partner groups in Europe (European LeukemiaNet)

Međunаrodni projekаt, br. FP6-503216, Evropskа komisija, 2004–2011

 

Creation and use of the library of aptemers specific for HsOrc4

Međunаrodni projekаt br. CRP/YUG03-01, ICGEB, 2004-2006

 

Regulation of gene expression in stationary phase in Pseudomonas sp.

Међународни пројекат br. CRP/YUG03-01, ICGEB, 2003–2005

 

Интродукција, стварање, проучавање и увођење у производњу нових сорти воћака и винове лозе побољшаних биолошких и привредних карактеристика

Међународни пројекат бр. BTR.5.04.0525, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије у сарадњи са Horticulture Research International, East Malling, UK, 2003

 

Унапређење технологије гајења воћа и винове лозе

Међународни пројекат бр. BTR.5.04.0514.Б, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије у сарадњи са Институтом за истраживање у пољопривреди Србија и Horticulture Research International, East Malling, UK, 2002-2004

 

Молекуларна генетика микроорганизама и експресија гена од економског значаја

Пројекат основних истраживања бр. 1512, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 2001–2005

 

Анализа експресије одабраних биљних гена – пут до функције и биотехнолошке примене

Пројекат основних истраживања бр. 1451, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 2001–2005

 

Молекуларна генетика бактерија млечне киселине (БМК)

Пројекат основних истраживања бр. 1442, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 2001–2005

 

Хумани SOX гени: проучавање структуре и регулације експресије

Пројекат основних истраживања бр. 1438, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 2001–2005

 

Мутирани ген у контексту других гена

Пројекат основних истраживања бр. 1417, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 2001–2005

 

Retinoic acid induction of SOX3 gene expression

Међународни пројекат бр. CRP/YUG99-01, ICGEB, 2001–2003

 

Regulation of gene expression in antibiotic producer Streptomyces tenebrarius

Међународни пројекат br. CRP/YUG00-05, ICGEB, 2001–2003

 

Генска терапија ретровирусним векторима

Стратешки пројекат, бр. С.6.35.76.0120, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1998–2000

 

Молекуларно биолошка дијагностика наследних обољења у медицини

Стратешки пројекат бр. С.6.35.75.0126, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1998–2000

 

Развој и примена нових биотехнолошких метода и поступака за повећање производње и побољшање квалитета меса, млека и јаја

Стратешки пројекат бр. С.4.27.48.0001, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1998–2000

 

Изолација и карактеризација бактерија млечне киселине за развој технолошког поступка за производњу специфичног копаоничког сира

Иновациони пројекат бр. И.4.1826, Министарство за науку и технологију, Републике Србије, 1998–1999

 

Characterisation of plasmids from natural isolates of lactobacilli useful for vector construction

Пројекат билатералне сарадње са Републиком Бугарском, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1998–1999

 

Молекулска дијагностика најчешћих наследних моногенских болести

Пројекат билатералне сарадње са Републиком Бугарском, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1998–1999

 

Стандардизација теста за доказивање генетички модификоване соје методом PCR

Иновациони пројекат бр. И.4.1806, Министарство за науку и технологију, Републике Србије, 1998–1999

 

The Hsp70 proteins in mutant cells

Међународни пројекат бр. CRP/JUG97-04, ICGEB, 1997–2000

 

Molecular Diagnostics of Genetic Diseases

Међународни пројекат бр. CRP/YUG96-05, ICGEB, 1997–1999

 

FISH - Флуоресцентна ин ситу хибридизација и њена примена у пренаталној дијагностици, детектовању наследних болести и малигној трансформацији

Иновациони пројекат бр. И.3.1429, Министарство за науку и тенологију Републике Србије, 1997–1998

 

Критеријуми валоризације апликативних потенцијала компоненти биодиверзитета Савезне Републике Југославије

Пројекат Сектора за животну средину, Савезно министарство за науку, развој и животну средину СРЈ, 1997

 

Клонирање и карактеризација хуманих SOX гена

Пројекат основних истраживања бр. 03Е11, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1996–2000

 

Изучавање структуре и функције гена индустријских микроорганизама

Пројекат основних истраживања бр. 03Е10, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1996–2000

 

Молекуларна основа транспорта протеина кроз ћелијску мембрану

Пројекат основних истраживања бр. 03Е09, Министарство за науку и технологију, Републике Србије, 1996–2000

 

Изучавање структуре и функције гена индустријских микроорганизама

Пројекат основних истраживања, Министарство за науку и технологију, Републике Србије, 1996–2000

 

Производња ретровирусних вектора

Иновациони пројекат бр. И.3.1223, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1996–1997

 

SOX3 activation by retinoic acid

Међународни пројекат бр. 18876GCS-B09, The Wellcome Trust, 1995–1997

 

Развој технолошких поступака за производњу аутохтоних сирева

Иновациони пројекат бр. ВХ З.5.0533, Министарство за науку и тенологију Републике Србије, 1994–1995 и 1995–1996

 

Развој технолошких поступака за добијање ферментисаних кисело млечних производа базираних на пробиотичким својствима бактерија млечне киселине

Технолошки пројекат бр. КПР 183/2-93), Савезно министарство за науку и технологију, 1993

 

SOX genes: A new family of genes related to the sex determining gene SRY

Међународни пројекат бр. 037356/Z/92, The Wellcome Trust, 1992–1993

 

Примена генетичког инжењерства у добијању стартер култура бактерија млечне киселине

Пројекат Српске академије наука и уметности, Одбор за биомасу, 1991–1995

 

Кодирајуће и некодирајуће секвенце ДНК

Пројекат основних истраживања бр. 03Е12, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1991–1995

 

Рекомбинантна ДНК у истраживању односа ген-протеин

Пројекат основних истраживања бр. Е-1407, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1991–1995

 

Development of vectors for gene expression in lactobacilli

Међународни пројекат, UNIDO, 1988–1990

 

Anemia Syndrome of b/b Rat

Међународни пројекат бр. JF-789, NIH Bethesda, 1986–1990

 

Рекомбинантна ДНК (генетичко инжењерство) и биотехнологија

Пројекат основних истраживања бр. 1.4, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1986–1990