Институт организује обуке за заинтересоване појединце или мање групе у циљу стицања теоријских и практичних знања из области молекуларне генетике и генетичког инжењерства. Тренутно је у понуди седам методолошких курсева дефинисаног обима и цене, а за заинтересоване појединце или установе могу се организовати и обуке чији се обим и цена одређују по договору.

Контакт:
др Александра Николић
+381 11 3976658
courses@imgge.bg.ac.rs

 

Кратки курсеви у ИМГГИ

Изолација ДНК и ПЦР амплификација 1 (хумани материјал)

Обухвата изолацију ДНК из хуманог биолошког материјала (периферне крви и саливе), ПЦР амплификацију и анализу ДНК електрофорезом у агарозном гелу
Трајање: 2 или 3 дана
Број полазника: 1-2
Цена: 15 000 динара

Изолација ДНК и ПЦР амплификација 2 (бактерије)

Обухвата изолацију ДНК из бактеријских ћелија из различитих узорака (ткива, фецеса, воде), ПЦР амплификацију и анализу ДНК електрофорезом у агарозном гелу
Трајање: 2 или 3 дана
Број полазника: 1-2
Цена: 15 000 динара

Припрема протеинских екстраката и анализа протеина методом "Western blot"

Обухвата припрему протеинских екстраката из узорака хуманих ћелија у култури и хуманог ткива и анализу протеина методом "Western blot"
Трајање: 3 дана
Број полазника: 1-2
Цена: 20 400 динара

Секвенцирање ДНК 1 (бактерије)

Обухвата теоријску (основе методе секвенцирања, основе биоинформатичке анализе) и практичну обуку (ПЦР, реакција секвенцирања, капиларна гел електрофореза / рад на секвенцеру, претраживање базе података - БЛАСТ и тумачење резултата претраживања)
Трајање: 2 дана
Број полазника: 1-3
Цена: 15 000 динара

Секвенцирање ДНК 2 (хумани материјал)

Обухвата изолацију ДНК из периферне крви, ПЦР амплификацију, анализу ДНК електрофорезом у агарозном гелу, пречишћавање ПЦР продуката и секвенцирање ДНК са анализом резултата
Трајање: 3 дана
Број полазника: 1-3
Цена: 50 400 динара

ПФГЕ генотипизација

Обухвата теоријске основе методе и практичну обуку за генотипизацију (анализу комплетног рестрикционог обрасца) Грам позитивних и Грам негативних бактерија
Трајање: 5 дана
Број полазника: 1-2
Цена: 60 000 динара

Анализа флуоресцентно обележених фрагмената ДНК

Обухвата изолацију ДНК из биолошких узорака, ПЦР амплификацију, анализу ДНК електрофорезом у агарозном гелу, пречишћавање ПЦР продуката и капиларну електрофорезу флуоресцентно обележених фрагмената ДНК са анализом добијених резултата у софтверу ГенеМаппер. Обука укључује анализу продуката ензимске дигестије, анализу микросателитних поновака и СНаПшот анализу одабраних мутација у здравом и туморском ткиву.
Трајање: 3 дана
Број полазника: 1-3
Цена: 50 400 динара