Развој технолошког поступка за производњу иновативног пробиотика за превенцију и лечење цревних инфекција код животиња

Пројекат 2616 Фонда за иновациону делатност 

 

Рaзвoj инoвaтивнoг прoбиoтичкoг фeрмeнтисaнoг прoизвoдa нa бaзи прирoдних изoлaтa бaктeриja млeчнe кисeлинe зa трeтмaн пaсa и мaчaкa oбoлeлих oд диjaбeтeсa

Иновациони пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2016-2017

 

Развој технолошког поступка за производњу течне пробиотичке ферментисане хране за свиње применом природних изолата бактерија млечне киселине

Иновациони пројекат бр. 451-03-2802-ИП Тип 1/148, Фонд за иновациону делатност РС, 2015 

 

Детекција и квантификација ДНК анималног порекла у храни и храни за животиње

Иновациони пројекат бр. 451-03-2802-ИП Тип 1/161, Фонд за иновациону делатност РС, 2015 

 

Развој пробиотичког препарата за хуману употребу на бази бактерија млечне киселине

Иновациони пројекат бр. 451-01-00065/2008-01/28, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2008–2009

 

Изолација и карактеризација бактерија млечне киселине за развој технолошког поступка за производњу специфичног копаоничког сира

Иновациони пројекат бр. И.4.1826, Министарство за науку и технологију, Републике Србије, 1998–1999

 

Стандардизација теста за доказивање генетички модификоване соје методом PCR

Иновациони пројекат бр. И.4.1806, Министарство за науку и технологију, Републике Србије, 1998–1999

 

FISH - Флуоресцентна ин ситу хибридизација и њена примена у пренаталној дијагностици, детектовању наследних болести и малигној трансформацији

Иновациони пројекат бр. И.3.1429, Министарство за науку и тенологију Републике Србије, 1997–1998

 

Производња ретровирусних вектора

Иновациони пројекат бр. И.3.1223, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1996–1997

 

Развој технолошких поступака за производњу аутохтоних сирева

Иновациони пројекат бр. ВХ З.5.0533, Министарство за науку и тенологију Републике Србије, 1994–1995 и 1995–1996